2021 YILI ASGARİ ÜCRET NELERİ ETKİLE­YECEK « Mavi Didim Gazetesi

21 Haziran 2021 - 22:40

2021 YILI ASGARİ ÜCRET NELERİ ETKİLE­YECEK

2021 YILI ASGARİ ÜCRET NELERİ ETKİLE­YECEK
Son Güncelleme :

26 Ocak 2021 - 15:28

1.394 views

2021 YILI ASGARİ ÜCRET NELERİ ETKİLE­YECEK

As­ga­ri ücret tes­pit Ko­mis­yo­nu Ça­lış­ma ve Sos­yal Hiz­met­le­ri Ba­ka­nı nez­lin­de ilk top­lan­tı­sı­nı 4 Ara­lık 2020 ikin­ci top­lan­tı­sı­nı , 15 Ara­lık 2020 üçün­cü top­lan­tı­sı­nı 22 Ara­lık 2020 Son top­lan­tı­sı­nı 28 Ara­lık 2020 ta­ri­hin­de top­la­na­rak 2021 As­ga­ri ücret Bürüt 3.577.50 TL. net 2.825.90 TL ola­rak be­lir­le­di. Bu du­ru­ma göre As­ga­ri ücret %21.56 ora­nın­da art­mış ola­cak.
Yeni as­ga­ri ücret , sa­de­ce yak­la­şık 7 mil­yon as­ga­ri üc­ret­li ça­lı­şa­nı ve bun­la­rın iş­ve­ren­le­ri il­gi­len­dir­mi­yor. Sos­yal gü­ven­lik ve ça­lış­ma ha­ya­tın­da bir­çok pa­ra­met­re de­ği­şecek.
Ça­lı­şan­la­ra sağ­la­ya­ca­ğı bir mik­tar ücret ar­tı­şı­nın dı­şın­da , kı­dem­den ihbar taz­mi­na­tı­na, genel sağ­lık si­gor­ta­sın­dan iş­siz­lik si­gor­ta­sı­na , doğum, as­ker­lik, yurt­dı­şı borç­lan­ma­sın­dan Bağ-Kur si­gor­ta­lı­la­rın prim tu­ta­rı­na kadar bir­çok pa­ra­met­re­de de­ği­şik­lik ola­cak.
İşte 2021 yılı için be­lir­le­necek as­ga­ri üc­re­tin olum­lu ve olum­suz et­ki­le­ye­ce­ği pa­ra­met­re­ler;

A. OLUM­SUZ ETKİLERİ
Si­gor­ta pri­mi­ne esas ka­zan­cın alt sı­nı­rı as­ga­ri ücret , üst sı­nı­rı as­ga­ri üc­re­tin 7.5 katı. Yeni as­ga­ri üc­ret­le bir­lik­te prime esas ka­zanç sı­nır­la­rı, buna bağlı ola­rak;
• Prim­le­ri­ni ken­di­si öde­yen esnaf ,tüc­car, dok­tor, avu­kat, mü­hen­dis, mali mü­şa­vir, şir­ket or­ta­ğı gibi 4/b (Bağ-Kur) si­gor­ta­lı­la­rı­nın prim­le­ri ar­ta­cak,

• Ek-5 kap­sa­mın­da tarım iş­le­rin­de sü­rek­siz ça­lı­şan­lar ile Ek-6 kap­sa­mın­da taksi ve dol­muş­lar­da ça­lı­şan şo­för­le­rin, esnaf mu­af­lı­ğın­dan ya­rar­la­nan­la­rın si­gor­ta prim­le­ri ar­ta­cak,
• İsteğe bağlı si­gor­ta­lı­la­rın prim­le­ri ar­ta­cak,
• Zo­run­lu genel sağ­lık si­gor­ta­sı (GSS) primi öde­yen­le­rin GSS prim­le­ri ar­ta­cak,

• Başta doğum, as­ker­lik ve yurt­dı­şı hiz­met borç­lan­ma­sı olmak üzere borç­lan­ma kar­şı­lı­ğı ya­pı­la­cak ödeme tu­tar­la­rı ar­ta­cak,
• Ev hiz­met­le­rin­de te­miz­lik­çi­lik ve ba­kı­cı, apart­man­lar­da ka­pı­cı ça­lış­tı­ran­la­rın öde­ye­cek­le­ri si­gor­ta prim­le­ri ar­ta­cak,
• SGK idari para ce­za­la­rı ar­ta­cak.

B. OLUM­LU ETKİLERİ
• 65 yaş ay­lı­ğı, en­gel­li ay­lı­ğı, evde bakım pa­ra­sı GSS prim­le­ri­nin dev­let ta­ra­fın­dan kar­şı­lan­ma­sı için ara­nan gelir sı­nı­rı da as­ga­ri ücret ar­tı­şı­na bağlı ola­rak ar­ta­cak. Böy­le­ce daha çok ki­şi­nin 65 yaş ay­lı­ğın­dan, en­gel­li ay­lı­ğın­dan, evde bakım pa­ra­sın­dan ya­rar­lan­ma­sı müm­kün ola­cak.
GSS prim­le­ri dev­let ta­ra­fın­dan kar­şı­la­nan­la­rın sa­yı­sı ar­ta­cak.
• Tüm ça­lı­şan­la­rın as­ga­ri geçim in­di­ri­mi tu­tar­la­rı, as­ga­ri üc­ret­li­nin kıdem ve ihbar taz­mi­na­tı tu­tar­la­rı ar­ta­cak.
2021 AGİ tab­lo­su aşa­ğı­da­ki gibi ola­cak­tır.

A) Bekar 268.31 TL.
Evli eşi Ça­lış­ma­yan 1 ço­cuk­lu 321.97 TL
Evli eşi Ça­lış­ma­yan 2 ço­cuk­lu 402.47 TL
Evli eşi Ça­lış­ma­yan 3 ço­cuk­lu 456.12 TL
Evli eşi Ça­lış­ma­yan 4 ço­cuk­lu 456.12 TL
Evli eşi Ça­lış­ma­yan 5 ço­cuk­lu 456.12 TL

B) Evli eşi Ça­lı­şan 268.31 TL
Evli eşi Ça­lı­şan 1 ço­cuk­lu 308.55 TL
Evli eşi Ça­lı­şan 2 ço­cuk­lu 348.80 TL
Evli eşi Ça­lı­şan 3 ço­cuk­lu 402.41 TL
Evli eşi Ça­lı­şan 4 ço­cuk­lu 429.30 TL
Evli eşi Ça­lı­şan 5 ço­cuk­lu 456.12 TL

• İşsiz­lik öde­ne­ği ile kısa ça­lış­ma öde­ne­ği­nin ta­va­nı ar­ta­cak.
• Ge­çi­ci iş gö­re­mez­lik öde­ne­ği (rapor pa­ra­sı) tu­ta­rı ar­ta­cak.
• Bi­rey­sel emek­li­lik sis­te­mi­ne ka­tı­lan­la­rın katkı pay­la­rı­nın yüzde 25’ine kadar dev­le­tin yap­tı­ğı katkı tu­ta­rı ar­ta­cak.