2020’den, 2021’e ka­lan­lar « Mavi Didim Gazetesi

25 Haziran 2021 - 00:16

2020’den, 2021’e ka­lan­lar

2020’den, 2021’e ka­lan­lar
Son Güncelleme :

04 Ocak 2021 - 10:14

282 views

2020’den, 2021’e ka­lan­lar

Gü­nü­müz­den bir yıl ön­ce­sin­de…
Te­le­viz­yon ya­yın­la­rın­dan iz­li­yo­ruz; 2 Ocak 2020 ge­ce­sin­de…
Çıl­dır Gölü; ha­va­nın eksi 5 ol­ma­sı ne­de­niy­le don­muş. Üze­rin­de kı­zak­lar­la ge­zi­li­yor­muş. Göl yak­la­şık bir aydır don­du­ğu için gölün çat­la­ma­sı gibi bir sorun yok­muş.
Ama ne var­mış; gö­zü­müz­den kaç­ma­yan?…
Hal­kın buz üze­rin­de kızak keyfi yap­ma­sı­na aracı olan­lar; at­lar­mış. Hani şu İstan­bul’daki Ada­lar’da garip Çin­ge­ne­le­rin üç, beş kuruş para ka­zan­mak ama­cıy­la fay­ton­la­rı­na ko­şum­la­dık­la­rı at­la­rın hem­cins­le­ri olan dört ayak­lı­lar­mış.
Acaba “hay­van hak­la­rı” yal­nız­ca İstan­bul Ada­lar’da fay­ton­la­ra ko­şum­la­nan atlar için mi var­mış?…
Çıl­dır Gölü üze­rin­de, eksi 5 de­re­ce so­ğuk­ta; kı­zak­la­rı çeken at­la­rın hak­la­rı yok muy­muş?…
Bu so­ru­yu kim­le­re so­ru­yo­ruz?…
El­bet­te ki Ada­lar’daki at­la­rın “hay­van hak­la­rı­nı sa­vu­nan” ak­ti­vist­le­re so­ru­yo­ruz.
Ada­lar’daki at­la­rın hak­la­rı var da, Çıl­dır Gölü üze­rin­de kı­zak­la­rı “üs­te­lik de eksi 5 de­re­ce­de” çeken at­la­rın “ev­ren­sel hay­van hak­la­rı” yok mu acaba?…
Haydi, otu­rup dur­ma­yın İstan­bul bar­la­rın­da, koşun Çıl­dır’a, at­la­rı kur­tar­ma­ya!…
Di­yor­duk tam bir yıl ön­ce­sin­de ya­zı­la­rı­mız­da, anım­sı­yo­rum da kim­se­cik­ler umur­sa­ma­mış­tı Çıl­dır Gölü üze­rin­de kı­zak­la­rı çeken at­la­rı… So­ra­rım bugün bile kendi, ken­di­me “Neden acaba?” diye…

Yine 2020 yılı baş­la­rın­da de­miş­tik ki:
– Ake­ge­men­ler’in 25 ku­ruş­luk nay­lon tor­ba­la­rı varsa… Bizim de an­ne­le­ri­miz­den kalma “Sü­mer­bank bas­ma­sın­dan” bez pazar tor­ba­la­rı­mız var.
Biz 2021 yı­lın­da da özen­le pazar tor­ba­la­rı­mı­zı kul­la­nır­ken; so­kak­lar nay­lon torba me­zar­lı­ğı gibi, do­la­yı­sıy­la kim­se­cik­ler ola­ma­dı il­ke­li an­ne­le­ri­mi­zi örnek almak ko­nu­sun­da… Belli ki her­ke­sin du­yar­lı­lı­ğı “bir atım­lık barut” gibi…

Biz on yaş­la­rı­mız­day­ken, Ken­nedy’nin öl­dü­rül­me­si­nin ar­dın­dan yar­dım­cı­sı John­son baş­kan olun­ca, o dö­nem­de ya­şa­nan Kıb­rıs so­run­la­rı ne­de­niy­le, Üs­teğ­men Cen­giz Topel’in uçağı Kıb­rıs’a doğru ha­va­la­nın­ca ve üs­teğ­me­ni­miz de şehid dü­şü­rü­lün­ce… Baş­kan John­son Tür­ki­ye’yi kü­çüm­se­yen, onu­ru­nu ze­de­le­yen bir mek­tup yaz­mış­tı ve kar­şı­lı­ğı­nı da Kur­tu­luş Sa­va­şı kah­ra­ma­nı­mız ve dö­ne­min baş­ba­ka­nı İsmet İnönü’den şöyle al­mış­tı:

– Yeni bir dünya ku­ru­lur, Tür­ki­ye de orada ye­ri­ni alır.

Ne yazık ki Tür­ki­ye’nin yeni bir dün­ya­da ye­ri­ni al­ma­sı şöyle dur­sun, Baş­ba­kan İsmet Paşa’nın ye­ri­ni aldı Mo­ri­son Sü­ley­man ola­rak bi­li­nen yeni bir si­ya­set­çi ince ayak oyun­la­rı eş­li­ğin­de…
İşte bi­ri­le­ri Ata­türk’e öy­kü­nür­ken, bir de İsmet Pa­şa­mız’a öy­kü­nüp, özen­di; Pa­şa­mız’ın söz­le­ri­ni yi­ne­le­di 2020 yılı için­de… Bu söz­le­rin de pek et­ki­si ol­ma­dı ama ne­re­dey­se ül­ke­nin fay hattı yer de­ğiş­tir­di. Sonuç ola­rak; savaş uçak­la­rı üze­rin­den türlü oyun­lar döndü, pa­ra­lar hem Putin’in ce­bi­ne, hem de Trump hü­kü­me­ti­nin ka­sa­sı­na gitti. Bu arada dünya ge­ne­lin­de ha­va­sın­dan ge­çil­me­yen baş ka­ba­da­yı Trump’ın da 2020 son­la­rın­da bi­le­ti ke­sil­di “one way tic­ket” ola­rak­tan… Biden 2021’in Ocak ayın­da baş­kan­lık kol­tu­ğu­na otu­run­ca ba­ka­lım daha neler de­ği­şecek; kart­lar nasıl ka­rı­la­cak, kim dost kim düş­man sa­yı­la­cak, kim­ler düşüp ba­yı­la­cak?… Bu so­ru­la­rın ya­nı­tı­nı da 2021 yılı bo­yun­ca ala­ca­ğız, neler ola­ca­ğı­nı ya­kın­da gö­re­ce­ğiz.

Ve en önem­li konu; şu yıl­ba­şı kut­la­ma­la­rı so­run­sa­lı…

Geçen yıl; 2020 yıl­ba­şı kut­la­ma­la­rın­da…
Arap İstan­bul so­kak­la­rı­na daldı; var­sıl Türk­ler’in Yıl­ba­şı kut­la­ma­la­rı Dubai so­kak­la­rı­na kaydı.
Bu ne yaman çe­liş­ki diye şar­kı­lar söy­le­yen ahali; sor­sa­na bu işe neden olan­la­ra ne ola­cak bu hal­kın ah­va­li diye!…
Bu ne per­hiz, bu ne la­ha­na?…Türk’e alan­lar­da Yıl­ba­şı kut­la­mak yasak. Su­ri­ye­li ise ka­fa­sı­na göre ya­şa­ya­cak?… Far­kın­da mı­sı­nız?… Arap sa­vaş­ma­dan ül­ke­mi­zi tes­lim aldı; daha ne kadar su­sa­cak­sı­nız?…
İstan­bul so­kak­la­rı bom­boş, Türk’e yıl­ba­şı kut­la­mak yasak…
Türk hal­kı­na eğ­len­mek haram, günah; ipini ko­pa­rıp Tür­ki­ye’ye dolan Arap­lar’a mübah…
Do­la­yı­sıy­la 2020 yı­lın­da; Kutlu olsun şa­rap­çı Arap­lar’ın Mü­ba­rek yıl­baş­la­rı söz­le­ri­miz­le öf­ke­mi­zi kus­muş­tuk.

Ara­dan bir yıl geçip de 2021 yı­lı­na hoş­gel­din demek için ha­zır­lık­la­ra baş­la­ma­dan, yo­lu­mu­zu kes­ti­ler, bu kez de Co­ro­na sal­gı­nı­nı ileri sü­re­rek yeni yılı kut­la­ma şen­lik­le­ri­mi­zi en­gel­le­di­ler.
Bu uy­gu­la­ma da bize geç­miş gün­ler­de, demir perde ül­ke­le­rin­de ya­şa­nan uy­gu­la­ma­la­rı anım­sat­tı. Şöyle ki…

SSCB dö­ne­mim­de Ya­hu­di­le­rin SÜN­NET, Hris­ti­yan­lar’ın ki­li­se­de vaf­tiz ve nikah tö­ren­le­ri gizli, saklı ya­pı­lır­dı, du­yu­lur­sa bu tö­ren­ler, ba­sı­lır­dı..
Yine Ber­lin Du­va­rı yı­kıl­ma­dan önce Demir Perde Ül­ke­le­rin­den bi­ri­si olan Bul­ga­ris­tan’da da Müs­lü­man­lar’ın sün­net tö­ren­le­ri ba­sı­lır­dı. Çünkü to­ta­li­ter düzen, in­san­la­rı hır­pa­la­yıp üzen Ko­mü­nist ege­men­ler bu tö­ren­le­ri ya­sak­la­mış­tı.
Co­ro­na ba­ha­ne­siy­le ulu­sal bay­ram­la­rı­mı­zı kut­la­ma­yı ya­sak­la­yan­lar, yine sal­gı­nı ba­ha­ne ede­rek Yıl­ba­şı kut­la­ma­la­rı­nı ya­sak­la­dı­lar, kut­lar­sa­nız ev­le­ri­ni­zi ba­sa­rız diye de biz­le­re par­mak­la­rı­nı sal­la­dı­lar, ne­den­dir diye kim­se­le­re so­ra­ma­dık. Ama biz to­ta­li­ter dü­zen­de de­ği­liz. El­bet­te ki bi­zim­ki­nin adı ileri de­mok­ra­tik rejim. Hep ko­şu­yo­ruz pe­şin­den dolu, diz­gin, ne yazık ki bir türlü ya­ka­la­ya­ma­dık 2002’den beri, 2021 yı­lın­da da belli ki yine be­ce­re­me­ye­ce­ğiz bu işi… Hiç kuş­ku­suz; 2021 yılı bo­yun­ca yine kut­la­ya­ma­ya­ca­ğız özel gün­le­ri­mi­zi; hiç boş yere umut­lan­ma­ya­lım.

Ve…
Bu arada 2020’den, 2021’e kalan; onca olum­suz­lu­ğun yanı sıra, mu­tas­yo­na uğ­ra­mış Covid Vi­rü­sü de “bonus” ola­rak su­nu­lu­yor ül­ke­mi­ze ve de dün­ya­ya…. Bu ko­şu­lar­da umut­la ve gü­le­rek nasıl ba­ka­ca­ğız gelen yeni yıla?… Bilen varsa; bana da söy­le­sin…