2020-2021 Se­zo­nu Ama­tör Fut­bol Lig­le­ri ile il­gi­li ka­rar­lar açık­lan­dı - Mavi Didim GazetesiMavi Didim Gazetesi

22 Nisan 2021 - 03:07

2020-2021 Se­zo­nu Ama­tör Fut­bol Lig­le­ri ile il­gi­li ka­rar­lar açık­lan­dı

2020-2021 Se­zo­nu Ama­tör Fut­bol Lig­le­ri ile il­gi­li ka­rar­lar açık­lan­dı
Son Güncelleme :

27 Şubat 2021 - 7:52

223 views

2020-2021 Se­zo­nu Ama­tör Fut­bol Lig­le­ri ile il­gi­li ka­rar­lar açık­lan­dı

Bal Liginde Didim’i temsil edecek olan Didimspor’un maçları başlıyor.
Co­vid-19 sal­gı­nı ne­de­niy­le ama­tör fut­bol sa­ha­la­rı­nın ant­ren­man ve mü­sa­ba­ka­la­ra ka­pa­tıl­ma­sı ve hafta son­la­rı uy­gu­la­nan so­ka­ğa çıkma kı­sıt­la­ma­sı ne­de­niy­le ama­tör fut­bol mü­sa­ba­ka­la­rı­nın oy­na­tıl­ma­sı ile il­gi­li bir tak­vim oluş­tu­ru­la­ma­mış­tı.

Ge­li­nen sü­reç­te Tür­ki­ye Fut­bol Fe­de­ras­yo­nu, fut­bol sezon tak­vi­mi­nin da­ral­ma­sı­nı da dik­ka­te ala­rak 2020-2021 se­zo­nun­da yerel ama­tör fut­bol lig­le­ri­nin oy­na­tıl­ma­ma­sı­na, bu­nun­la bir­lik­te şart­la­rın uygun ol­ma­sı, il­gi­li kurum ve ku­ru­luş­la­rın onay ver­me­si ha­lin­de sa­de­ce Böl­ge­sel Ama­tör Lig mü­sa­ba­ka­la­rı­nın oy­na­tıl­ma­sı­na karar verdi.

Co­vid-19 sal­gı­nı­nın devam et­ti­ği dik­ka­te alı­na­rak aynı il veya bir­bi­ri­ne yakın il ta­kım­la­rı­nın aynı grup­lar­da yer al­ma­sı esa­sı­na da­ya­lı be­lir­le­necek grup­lan­dır­ma sis­te­mi ile grup mü­sa­ba­ka­la­rı ve bölge bi­rin­ci­li­ği mü­sa­ba­ka­la­rı yak­la­şık 15 haf­ta­lık bir sü­re­de ta­mam­la­na­cak.

2020-2021 se­zo­nu Böl­ge­sel Ama­tör Lig 52 grup­tan olu­şa­cak olup, grup­lar­da yer ala­cak takım sa­yı­la­rı­na göre iki veya üç dev­re­li lig usulü ola­rak kar­şı­laş­ma­lar oy­na­na­cak. Her gru­bun bi­rin­ci­si olan takım bölge bi­rin­ci­li­ği mü­sa­ba­ka­la­rı­na ka­tıl­ma­ya hak ka­za­nır­ken grup­ta en altta yer alan takım kendi ili­nin yerel li­gi­ne dönüş ya­pa­cak.

Bölge bi­rin­ci­li­ği­ne ka­tıl­ma hakkı ka­za­nan 52 takım 9 ayrı ta­raf­sız grup mer­ke­zin­de mü­sa­ba­ka­la­rı­nı oy­na­ya­cak ve 9 böl­ge­nin bi­rin­ci­le­ri TFF 3. Lig’e çıkma hakkı ka­za­na­cak.

Mü­sa­ba­ka­lar 17-18 Nisan 2021 ta­rih­le­rin­de baş­la­tı­la­cak. Grup­la­rın olu­şu­mu ve 2020-2021 se­zo­nu ay­rın­tı­lı BAL Sta­tü­sü önü­müz­de­ki gün­ler­de açık­la­na­cak olup, grup­la­rın açık­lan­ma­sı son­ra­sı grup ku­ra­la­rı ve fiks­tür çe­ki­mi ya­pı­la­cak.

%d blogcu bunu beğendi: