xvideos spankbang watchfreepornsex foxporn pornsam pornfxx porn110

130 yıllık Ortodoks kilisenin kapılarına duvar örülmesine suç duyurusu - Mavi Didim GazetesiMavi Didim Gazetesi

24 Temmuz 2021 - 20:11

130 yıllık Ortodoks kilisenin kapılarına duvar örülmesine suç duyurusu

130 yıllık Ortodoks kilisenin kapılarına duvar örülmesine suç duyurusu
Son Güncelleme :

11 Ocak 2021 - 16:07

1.852 views

  130 yıllık Ortodoks kilisenin kapılarına duvar örülmesine suç duyurusu

Aydın İl Kül­tür ve Tu­rizm Mü­dür­lü­ğü, Akbük’deki 130 yıl­lık Rum Or­to­doks Ki­li­se­si­nin 3 ka­pı­sın­dan 2’sinin tuğ­lay­la örü­le­rek ka­pa­tıl­ma­sıy­la il­gi­li suç du­yu­ru­sun­da bu­lun­du.

Akbük Ma­hal­le­si’ndeki 130 yıl­lık Rum Or­to­doks Ki­li­se­si’nin 3 ka­pı­sın­dan 2’si, id­di­aya göre, al­kol­lü res­to­ra­na ruh­sat ve­ril­me­si için Didim Be­le­di­ye­si’nce tuğ­lay­la örü­le­rek ka­pa­tıl­mış­tı.

Akbük Ma­hal­le­sin­de bu­lu­nan Or­to­doks ki­li­se­si­nin ka­pı­la­rı­na örü­len du­var­lar Aydın İl Kül­tür Mü­dür­lü­ğü ta­ra­fın­dan ger­çek­le­şen ça­lış­ma­lar so­nu­cun­da yı­kı­la­rak eski ha­li­ne ge­ti­ril­miş­ti.
Bunun üze­ri­ne İl Kül­tür ve Tu­rizm Mü­dü­rü Doç. Dr. Umut Tun­cer, ki­li­se­nin Milli Emlak Mü­dür­lü­ğü’nden Kül­tür ve Tu­rizm Ba­kan­lı­ğı’na tah­si­si­ni is­te­di. Ya­pı­lan tah­sis iş­lem­le­rin­den sonra ki­li­se­yi in­ce­le­yen Tun­cer, Aydın Cum­hu­ri­yet Baş­sav­cı­lı­ğı’na suç du­yu­ru­sun­da bu­lu­na­rak, olayı ger­çek­leş­ti­ren kurum, kişi veya ki­şi­le­rin bu­lun­ma­sı­nı is­te­di. Ki­li­se önün­de açık­la­ma yapan Doç. Dr. Umut Tun­cer, “Bu­ra­da­ki ki­li­se 130 yıl­lık bir ki­li­se. Yak­la­şık 2 hafta önce Kül­tür ve Tu­rizm Ba­kan­lı­ğı’na tah­sis oldu. Tah­sis­ten sonra bu­ra­da yap­tı­ğı­mız in­ce­le­me­ler­de neler ya­pı­la­bi­lir dü­şün­ce­si vardı. Didim’e ne açı­dan ka­zan­dı­rı­la­bi­li­nir, ça­lış­ma­la­rı­na baş­la­dık. Ki­li­se­miz­de top­lam 3 kapı var. Bu 3 ka­pı­nın 2’si, kurul ka­ra­rı ol­mak­sı­zın her­han­gi ona­rım ve ta­di­lat yap­mak müm­kün değil. Ancak 2 ka­pı­nın örü­le­rek ka­pan­dı­ğı­nı gör­dük. İddi­aya göre Didim Be­le­di­ye­si ta­ra­fın­dan arka par­sel­de bu­lu­nan bir al­kol­lü me­ka­na ruh­sat alı­na­bil­me­si için böyle bir tah­ri­bat yap­mış. Al­kol­lü iş­let­me­le­rin ruh­sat­lan­dı­rıl­ma­sı için iba­det­ha­ne­le­re en az 100 metre me­sa­fe­de ol­ma­sı ge­re­ki­yor. İki ka­pı­nın örü­lüp ka­pan­ma­sıy­la bu 100 metre en­ge­li­ne ta­kıl­ma­dan söz ko­nu­su iş­let­me­nin ruh­sat­lan­dı­rıl­ma­sı sağ­lan­mış. Bun­lar tabii ki bir iddia. Biz de bun­la­rı araş­tır­mak­la gö­rev­li­yiz. Bugün iti­ba­riy­le Cum­hu­ri­yet Sav­cı­lı­ğı’na suç du­yu­ru­sun­da bu­lun­duk. Kurul ka­ra­rın­da da gün­de­me gel­dik­ten sonra bu ko­nu­nun yar­gı­ya ta­şı­na­ca­ğı­nı dü­şü­nü­yo­ruz. Eğer ger­çek­ten Didim Be­le­di­ye­si ta­ra­fın­dan bu tah­ri­bat ya­pıl­dıy­sa ve ti­ca­ri bir çıkar amaç­lı kül­tür var­lı­ğı­nı tah­rip edil­me­si doğru değil. Eğer bu be­le­di­ye ta­ra­fın­dan ger­çek­leş­tiy­se ol­duk­ça dü­şün­dü­rü­cü bir du­rum­dur. Yerel yö­ne­ti­ci ve kanat ön­der­le­rin­den te­si­sin nasıl kul­la­nı­la­ca­ğı ko­nu­sun­da bil­gi­le­ri top­lu­yo­ruz. Bu te­si­si en iyi şe­kil­de Didim’e ka­zan­dır­ma­yı amaç­lı­yo­ruz” dedi.

İl Kül­tür ve Tu­rizm Mü­dü­rü Doç. Dr. Umut Tun­cer, Aydın Vali Yar­dım­cı­sı Rıza Dalan, Didim Kay­ma­ka­mı Halil Avşar, Milet Müze Mü­dü­rü Baran Aydın ve Didim Tu­rizm Der­ne­ği Baş­ka­nı Mus­ta­fa Şen­türk ile bir­lik­te Akbük’de bu­lu­nan ki­li­se­yi zi­ya­ret ede­rek in­ce­le­me­ler­de bu­lun­muş, son­ra­sın­da yap­tı­ğı açık­la­ma­sın­da. “130 yıl­lık Or­to­doks ki­li­se­si olan yapı için, çev­re­de­ki Or­to­doks­lar­la ile­ti­şim kur­ma­yı sağ­la­ya­cak­la­rı­nı ifade ede­rek “Böyle bir ih­ti­yaç olur­sa böl­ge­yi ki­li­se ola­rak da de­ğer­len­di­ri­le­bi­lecek bir yapı. Fakat şu ha­liy­le Kül­tür ve Tu­rizm Ba­kan­lı­ğı­mı­za tah­sis edil­miş bir kül­tür ya­pı­sı ola­rak mev­cut. İkinci bir al­ter­na­tif ol­maz­sa Milet mü­ze­si­nin küçük bir butik şu­be­si ola­rak da de­ğer­len­di­ril­me­si söz ko­nu­su. Henüz kesin ka­ra­ra bağ­lan­mış hu­sus­lar değil. Ancak temel niyet Didim tu­riz­mi­ne bu ya­pı­nın ka­zan­dı­rıl­ma­sı ve ya­pı­nın tek­rar gün­cel ha­liy­le ta­ri­hi ye­ni­den can­lan­dı­rıl­ma­sın­da ça­lış­ma­la­rı­nın devam et­ti­ril­me­si­dir. Kül­tür ya­pı­la­rın­da res­to­ras­yon, ti­tiz­lik­le ha­zır­lan­mış pro­je­le­rin, ti­tiz­lik­le uy­gu­lan­ma­sı so­nu­cun­da ancak ger­çek­leş­ti­ri­le­bi­lir. Bunun için ak­re­di­te edil­miş mi­mar­la­rı­mız ve mü­te­ah­hit fir­ma­lar var. Bu nok­ta­da en güzel ça­lış­ma­la­rın ya­pı­la­ca­ğın­dan hiç şüp­he­miz yok.” diye bir açık­la­ma yap­mış­tı.

AW115902