130 yıllık Ortodoks kilisenin kapılarına duvar örülmesine suç duyurusu - Mavi Didim GazetesiMavi Didim Gazetesi

25 Ocak 2021 - 22:47

130 yıllık Ortodoks kilisenin kapılarına duvar örülmesine suç duyurusu

Son Güncelleme :

11 Ocak 2021 - 16:07

404 views
130 yıllık Ortodoks kilisenin kapılarına duvar örülmesine suç duyurusu

  130 yıllık Ortodoks kilisenin kapılarına duvar örülmesine suç duyurusu

Aydın İl Kül­tür ve Tu­rizm Mü­dür­lü­ğü, Akbük’deki 130 yıl­lık Rum Or­to­doks Ki­li­se­si­nin 3 ka­pı­sın­dan 2’sinin tuğ­lay­la örü­le­rek ka­pa­tıl­ma­sıy­la il­gi­li suç du­yu­ru­sun­da bu­lun­du.

Akbük Ma­hal­le­si’ndeki 130 yıl­lık Rum Or­to­doks Ki­li­se­si’nin 3 ka­pı­sın­dan 2’si, id­di­aya göre, al­kol­lü res­to­ra­na ruh­sat ve­ril­me­si için Didim Be­le­di­ye­si’nce tuğ­lay­la örü­le­rek ka­pa­tıl­mış­tı.

Akbük Ma­hal­le­sin­de bu­lu­nan Or­to­doks ki­li­se­si­nin ka­pı­la­rı­na örü­len du­var­lar Aydın İl Kül­tür Mü­dür­lü­ğü ta­ra­fın­dan ger­çek­le­şen ça­lış­ma­lar so­nu­cun­da yı­kı­la­rak eski ha­li­ne ge­ti­ril­miş­ti.
Bunun üze­ri­ne İl Kül­tür ve Tu­rizm Mü­dü­rü Doç. Dr. Umut Tun­cer, ki­li­se­nin Milli Emlak Mü­dür­lü­ğü’nden Kül­tür ve Tu­rizm Ba­kan­lı­ğı’na tah­si­si­ni is­te­di. Ya­pı­lan tah­sis iş­lem­le­rin­den sonra ki­li­se­yi in­ce­le­yen Tun­cer, Aydın Cum­hu­ri­yet Baş­sav­cı­lı­ğı’na suç du­yu­ru­sun­da bu­lu­na­rak, olayı ger­çek­leş­ti­ren kurum, kişi veya ki­şi­le­rin bu­lun­ma­sı­nı is­te­di. Ki­li­se önün­de açık­la­ma yapan Doç. Dr. Umut Tun­cer, “Bu­ra­da­ki ki­li­se 130 yıl­lık bir ki­li­se. Yak­la­şık 2 hafta önce Kül­tür ve Tu­rizm Ba­kan­lı­ğı’na tah­sis oldu. Tah­sis­ten sonra bu­ra­da yap­tı­ğı­mız in­ce­le­me­ler­de neler ya­pı­la­bi­lir dü­şün­ce­si vardı. Didim’e ne açı­dan ka­zan­dı­rı­la­bi­li­nir, ça­lış­ma­la­rı­na baş­la­dık. Ki­li­se­miz­de top­lam 3 kapı var. Bu 3 ka­pı­nın 2’si, kurul ka­ra­rı ol­mak­sı­zın her­han­gi ona­rım ve ta­di­lat yap­mak müm­kün değil. Ancak 2 ka­pı­nın örü­le­rek ka­pan­dı­ğı­nı gör­dük. İddi­aya göre Didim Be­le­di­ye­si ta­ra­fın­dan arka par­sel­de bu­lu­nan bir al­kol­lü me­ka­na ruh­sat alı­na­bil­me­si için böyle bir tah­ri­bat yap­mış. Al­kol­lü iş­let­me­le­rin ruh­sat­lan­dı­rıl­ma­sı için iba­det­ha­ne­le­re en az 100 metre me­sa­fe­de ol­ma­sı ge­re­ki­yor. İki ka­pı­nın örü­lüp ka­pan­ma­sıy­la bu 100 metre en­ge­li­ne ta­kıl­ma­dan söz ko­nu­su iş­let­me­nin ruh­sat­lan­dı­rıl­ma­sı sağ­lan­mış. Bun­lar tabii ki bir iddia. Biz de bun­la­rı araş­tır­mak­la gö­rev­li­yiz. Bugün iti­ba­riy­le Cum­hu­ri­yet Sav­cı­lı­ğı’na suç du­yu­ru­sun­da bu­lun­duk. Kurul ka­ra­rın­da da gün­de­me gel­dik­ten sonra bu ko­nu­nun yar­gı­ya ta­şı­na­ca­ğı­nı dü­şü­nü­yo­ruz. Eğer ger­çek­ten Didim Be­le­di­ye­si ta­ra­fın­dan bu tah­ri­bat ya­pıl­dıy­sa ve ti­ca­ri bir çıkar amaç­lı kül­tür var­lı­ğı­nı tah­rip edil­me­si doğru değil. Eğer bu be­le­di­ye ta­ra­fın­dan ger­çek­leş­tiy­se ol­duk­ça dü­şün­dü­rü­cü bir du­rum­dur. Yerel yö­ne­ti­ci ve kanat ön­der­le­rin­den te­si­sin nasıl kul­la­nı­la­ca­ğı ko­nu­sun­da bil­gi­le­ri top­lu­yo­ruz. Bu te­si­si en iyi şe­kil­de Didim’e ka­zan­dır­ma­yı amaç­lı­yo­ruz” dedi.

İl Kül­tür ve Tu­rizm Mü­dü­rü Doç. Dr. Umut Tun­cer, Aydın Vali Yar­dım­cı­sı Rıza Dalan, Didim Kay­ma­ka­mı Halil Avşar, Milet Müze Mü­dü­rü Baran Aydın ve Didim Tu­rizm Der­ne­ği Baş­ka­nı Mus­ta­fa Şen­türk ile bir­lik­te Akbük’de bu­lu­nan ki­li­se­yi zi­ya­ret ede­rek in­ce­le­me­ler­de bu­lun­muş, son­ra­sın­da yap­tı­ğı açık­la­ma­sın­da. “130 yıl­lık Or­to­doks ki­li­se­si olan yapı için, çev­re­de­ki Or­to­doks­lar­la ile­ti­şim kur­ma­yı sağ­la­ya­cak­la­rı­nı ifade ede­rek “Böyle bir ih­ti­yaç olur­sa böl­ge­yi ki­li­se ola­rak da de­ğer­len­di­ri­le­bi­lecek bir yapı. Fakat şu ha­liy­le Kül­tür ve Tu­rizm Ba­kan­lı­ğı­mı­za tah­sis edil­miş bir kül­tür ya­pı­sı ola­rak mev­cut. İkinci bir al­ter­na­tif ol­maz­sa Milet mü­ze­si­nin küçük bir butik şu­be­si ola­rak da de­ğer­len­di­ril­me­si söz ko­nu­su. Henüz kesin ka­ra­ra bağ­lan­mış hu­sus­lar değil. Ancak temel niyet Didim tu­riz­mi­ne bu ya­pı­nın ka­zan­dı­rıl­ma­sı ve ya­pı­nın tek­rar gün­cel ha­liy­le ta­ri­hi ye­ni­den can­lan­dı­rıl­ma­sın­da ça­lış­ma­la­rı­nın devam et­ti­ril­me­si­dir. Kül­tür ya­pı­la­rın­da res­to­ras­yon, ti­tiz­lik­le ha­zır­lan­mış pro­je­le­rin, ti­tiz­lik­le uy­gu­lan­ma­sı so­nu­cun­da ancak ger­çek­leş­ti­ri­le­bi­lir. Bunun için ak­re­di­te edil­miş mi­mar­la­rı­mız ve mü­te­ah­hit fir­ma­lar var. Bu nok­ta­da en güzel ça­lış­ma­la­rın ya­pı­la­ca­ğın­dan hiç şüp­he­miz yok.” diye bir açık­la­ma yap­mış­tı.

AW115902

YORUM YAP

YASAL UYARI! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen kişiye aittir.
%d blogcu bunu beğendi: