Yine öfkeliyiz, Yine İsyandayız!!!


Yine öf­ke­li­yiz. Yine is­yan­da­yız. Yaşam hak­kı­mı­zı ko­ru­mak için is­yan­da­yız!!!Muğla’nın Ula İlçe­sin­de 5 gün­dür kayıp olan üni­ver­si­te öğ­ren­ci­si 27 ya­şın­da­ki Pınar

 Paylaş


Yine öf­ke­li­yiz. Yine is­yan­da­yız. Yaşam hak­kı­mı­zı ko­ru­mak için is­yan­da­yız!!!
Muğla’nın Ula İlçe­sin­de 5 gün­dür kayıp olan üni­ver­si­te öğ­ren­ci­si 27 ya­şın­da­ki Pınar GÜL­TEKİN’in can­sız be­de­ni or­man­lık alan­da bu­lun­du.​Katil Cemal Metin Avcı genç ka­dı­nı bağ evine gö­tü­rüp önce döv­müş ar­dın­dan bo­ğa­rak öl­dür­müş,cani bu­nun­la da ye­tin­me­ye­rek genç kızın can­sız be­de­ni ya­ka­rak üze­ri­ne beton dök­müş­tür.Ka­ti­le bu ce­sa­re­ti veren ;İstan­bul Söz­leş­me­si­ni uy­gu­la­ma­yan­lar­dır.Ka­dın­lar her gün kat­le­di­lir­ken erkek şid­de­ti­ni ön­le­yen İstan­bul Söz­leş­me­si fesh edil­sin de­ni­yor.
Biz Ki­be­le Kadın Yar­dım­laş­ma ve Da­ya­nış­ma Der­ne­ği ola­rak Pınar GÜL­TEKİN da­va­sı­nın ta­kip­çi­si ola­ca­ğız.Fa­il­le­ri ak­la­yan,şid­de­ti ön­le­yi­ci me­ka­niz­ma­la­rı uy­gu­la­ma­yan ,öz sa­vun­ma hak­tır diyen ka­dın­la­rı suç­la­yan,ka­dı­nı değil aile­yi ko­ru­yan erkek yargı sis­te­mi ve ge­ri­ci mu­ha­fa­za­kar me­ka­niz­ma­la­rı ile ka­dı­na yö­ne­lik her türlü şid­de­ti ko­ru­yan ;ata­er­kil erkek ege­men sis­te­mi­ni­ze isyan edi­yo­ruz.
KİBELE KADIN YAR­DIM­LAŞ­MA VE DA­YA­NIŞ­MA DER­NEĞİ