Yerel Basına Destek


Aydın Ga­ze­te­ci­ler Ce­mi­ye­ti­nin, Tür­ki­ye Ga­ze­te­ci­ler Fe­de­ras­yo­nu’na Sun­du­ğu pro­je­ler­den biri olan, Be­le­di­ye mec­lis top­lan­tı­la­rı­nın ga­ze­te­ler­de ya­yın­lan

 Paylaş


Aydın Ga­ze­te­ci­ler Ce­mi­ye­ti­nin, Tür­ki­ye Ga­ze­te­ci­ler Fe­de­ras­yo­nu’na Sun­du­ğu pro­je­ler­den biri olan, Be­le­di­ye mec­lis top­lan­tı­la­rı­nın ga­ze­te­ler­de ya­yın­lan­ma­sı ko­nu­su, Yeni Yargı pa­ke­din­den sonra çok daha önem­li bir du­ru­ma geldi.İzmir Bü­yük­şe­hir Be­le­di­yesinden sonra, “Konya Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si’de mec­lis top­lan­tı­la­rın ya­yın­lan­ma­sı ko­nu­sun­da Yerel Ga­ze­te­le­re des­tek verdi.Tür­ki­ye Ga­ze­te­ci­ler Fe­de­ras­yo­nun ça­lış­ma­la­rı ve gö­rüş­me­le­ri devam edi­yor,
Bi­lin­di­ği gibi, Yeni Yargı Pa­ke­ti’nde yer alan icra ve iflas ilan­la­rı­nın ga­ze­te­ler­de ya­yım­lan­ma zo­run­lu­lu­ğu­nun kal­dı­rıl­ma­sı­nın yerel basın üze­rin­de ya­ra­ta­ca­ğı tah­ri­ba­ta karşı Yerel Yö­ne­tim­ler umut ışığı ol­ma­ya devam edi­yor. İzmir Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı Tunç Soyer’den sonra Konya Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si de des­tek ola­ca­ğı­nı açık­la­dı.Ga­ze­te­ci­ler ve Yerel Yö­ne­tim­ler Ay­rıl­maz Bir Par­ça­dır”
YEREL YÖNETİMLER CAN OL­MA­YA DEVAM EDİYORTGF’nin öne­ri­si­ne ikin­ci des­tek Konya Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­sin­den geldi.Tür­ki­ye Ga­ze­te­ci­ler Fe­de­ras­yo­nu­nun (TGF) Eylül 2018 yı­lın­da rapor ha­lin­de açık­la­dı­ğı “CAN SUYU” pro­je­sin­de yer alan Be­le­di­ye Mec­lis Ka­rar­la­rı­nın ga­ze­te­ler­de ilan ola­rak ya­yın­lan­ma­sı öne­ri­si­ni ilk ola­rak geç­ti­ği­miz gün­ler­de ha­ya­ta ge­çi­ren İzmir Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı Tunç Soyer’in ar­dın­dan bu kez de Konya Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı İbra­him Uğur Altay ge­çi­mi­ni zor şart­lar­da ka­za­nan, ka­pan­mak­la yüz yüze gelen ga­ze­te­le­re des­tek olma ka­ra­rı aldı.Konya Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si basın daire baş­ka­nı Ahmet Bil­giç’in açık­la­ma­sı şu şe­kil­de;
“Konya Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si ola­rak yerel ba­sı­nı­mı­zın des­tek­çi­si ol­ma­ya devam ede­ce­ğiz. Ga­ze­te­ci­lik ve yerel yö­ne­tim­ler ay­rıl­maz bir par­ça­dır. Hal­kı­mı­zın haber alma kay­nak­la­rın­dan biri olan yerel med­ya­yı du­yu­ru­la­rı­mı­zın daha geniş kit­le­le­re ulaş­ma­sı için ter­cih edi­yo­ruz. Bu amaç­la yerel ga­ze­te­le­ri­mi­ze sü­rek­li ilan des­te­ği sağ­la­ya­ca­ğız. Ga­ze­te­ci­lik mes­le­ği­ni hak ve hak­ka­ni­yet çer­çe­ve­sin­de ye­ri­ne ge­ti­ren tüm ar­ka­daş­la­rı­mı­za da bu ve­si­le ile se­lam­la­rı­mı­zı gön­de­ri­yor ba­şa­rı­lar di­li­yo­rum. TGF ye de, yerel ba­sı­nın so­run­la­rı­nın yakın ta­kip­çi­si ol­du­ğu için­de ay­rı­ca te­şek­kür edi­yo­rum” dedi.
TGF Genel baş­ka­nı Yıl­maz Ka­ra­ca; yap­tı­ğı açık­la­ma­da“Yerel ga­ze­te­le­ri­mi­zin içe­ri­sin­de bu­lun­du­ğu zor şart­lar­dan kur­tu­la­bil­me­si için 2018 yı­lın­da öner­di­ği­miz Yerel Yö­ne­tim­ler – Yerel Basın iş­bir­li­ği öne­ri­si ilk ola­rak İzmir Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si ve ar­dın­dan bugün Konya Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si ta­ra­fın­dan hayat buldu, biz­le­re Can Suyu oldu. Te­men­ni­miz ülke ge­ne­lin­de tüm be­le­di­ye­le­ri­mi­zin yerel ba­sı­na sahip çı­ka­rak des­tek ol­ma­la­rı. Biz­le­rin so­run­la­rı­na ortak olup hal­kın haber alma öz­gür­lü­ğü­nü be­nim­se­yen tüm yerel yö­ne­tim­le­re te­şek­kür­le­ri­mi­zi su­nu­yo­rum.” dedi.