Sedat Özkan

Tüm Yazıları


Yeni Vergi Barışı

  • 29 Mayıs 2018 Salı


STOK VE KASA AFFININ KOŞULLARI
Matrah artırımı yoluyla geçmiş beş yıl için vergi inceleme riskini kaldıran vergi barışı yasası işletmeler, stok ve kasa kayıtlarındaki uyumsuzlukları giderme imkanı da sağlıyor. Vergi barışı, dizimizin son yazısında 'stok ve kasa affının' koşullarına göz atıyoruz.
KAYITLARDA GÖRÜLMEYEN EMTİA, MAKİNE, DEMİRBAŞLAR
a) Hangi işletmeler kayıt düzeltme işleminden yararlanabilir?
- Gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri (adi,kollektif ve adi komandit şirketler dahil) yararlanabilir. Mükellefler, işletmelerinde mevcut olduğu halde kayıtlarında yer almayan emtia, makine, teçhizat ve demirbaşları defterlerine kaydedip uyumsuzlukları giderebilecek. İşletmeler söz konusu kıymetleri, kendilerince veya bağlı oldukları meslek kuruluşunda tespit edilecek rayiç bedel ile ve bir envanter listesi ile vergi dairelerine 31 Ağustos'a gerekiyor. Bildirime dahil edilen kıymetler için amortisman ayrılamıyor.
b) Emtia, makine veya demirbaşın muhasebe kaydı nasıl yapılacak?
- Bilanço esasına göre defter tutan mükellefler, aktiflerine kaydettikleri emtia için ayrı makine , teçhizat ve demirbaşlar için ayrı olmak üzere özel karşılık hesabı açacaklar. Emtia için ayrılan karşılık ortaklara dağıtılması veya işletmenin tasfiye edilmesi halinde sermayenin unsuru sayılacak ve vergilendirilmeyecek. İşletme hesabı esasına göre defter tutan mükellefler ise söz konusu emtiayı defetrlerinin gider kısmına satın alınan mal olarak kaydecekler.
c) Kayıtlara alınan kıymetler satılınca değeri ne olacak?
- Maliye'ye bildirilen kıymetler satıldığında satış bedeli, bunların deftere kaydedilen değerinden düşük olamıyacak.
d) Faturasız kayda alınan emtia veya makine için sonradan ceza kesilir mi?
- Vergi barışı yasasında açıkça geçmişe yönelik vergi cezası uygulanmaz denilmekte.
KAYITLARDA YER ALDIĞI HALDE İŞLETMEDE BULUNMAYAN MALLAR
a) Hangi işletmeler kayıt düzeltme işleminden yararlanabilir?
- Gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri yararlanabiliyor. Mükellefler, kayıtlarında yer almasına rağmen işletmelerinde olmayan emtiaları, 31 Ağustos'a kadar aynı türden emtialara ilişkin cari yıl kayıtlarına göre tespit edilen brüt kar oranına göre fatura düzenleyerek ve vergisel yükümlülüklerini yerine getirip kayıt ver beyanlarına intikal ettirebilecekler. Brüt kar oranının cari yıl kayıtlarına göre tespit edilemediği hallerde mükellefin bağlı olduğu meslek odalarının belirleyeceği oranlar esas alınacak.
b) Faturanın düzenlenmesinden doğan kdv ne zaman ödenecek?
- Ödenmesi gerekeb kdv ilk taksiti beyanname verme süresi içinde izleyen taksitler beyanname verme süresini takip eden ikinci ve dördüncü ayda olmak üzere üç eşit taksitte ödenecek.
c) Eczanelerde fiziken bulunmayan stoklar nasıl düzeltilebilir?
- Eczaneler, stoklarında kaydi olarak yer aldığı halde fiilen bulunmayan ilaçları, 31 Ağustos'a kadar maliyet bedeli üzerinden fatura düzenlemek suretiylekayıtlarından çıkarabilirler. Kayıtlardan çıkarılan ilaçların maliyet bedeli üzerinden yüzde 4 oranında hesaplanan kdv ayrı bir beyanname ile beyan edilerek beyanname verme süresi içinde ödenecek. Ödenen bu vergi, hesaplanan kdv den indirilemiyor, gelir ve kurumlar vergisi matrahının tespitinde de gider olarak dikkate alınamıyor.
d) Stoklarda olmayan mal satılınca sonradan ceza kesilir mi?
- Vergi barışı yasasında geçmişe yönelik vergi cezası ve gecikme faizi uygulanmayacağı belirtiliyor.

KAYITLARDA GÖRÜNEN AMA FİİLEN KASADA OLMAYAN PARALAR
a) Hangi işletmeler kayıt düzeltme işleminden yararlanabilir?
- Bilanço esasına göre defter tutan vergisi mükellefleri yararlanabilr. 31/12/2017 tarihi itibarıyla düzenledikleri bilançolarında görülmekle birlikte işletmelerinde bulunmayan kasa mevcutları ve işletmenin esas faaliyet konusu dışındaki işlemleri dolasıyla (ödünç verme ve benzer nedenlerle ortaya çıkan) ortaklarından alacaklı bulunduğu uttarlar ile ortaklara borçlu bulunduğu tutarlar arasındaki net alacak tutarları ile bunlarla ilgili diğer hesaplarda yer alan işlemlerini 31 Ağustos'a kadar vergi dairelerine beyan etmek suretiyle kayıtlarını düzeltebilecekler.
b) Beyan edilen tutar üzerinden ne kadar vergi ödenecek?
- Beyan edilen tutarlar üzerinden yüzde 3 oranında hesaplanan vergi, beyanname verme süresi içinde ödenecek.
c) Ödenecek vergi mahsup edilebilir mi?
- Ödenen vergiler, gelir veya kurumlar vergisinden mahsup edilmiyor; beyan edilen tutarlar ve ödenen vergiler, kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider olarak kabul edilmiyor. Beyan edilen tutarlar nedeniyle ilave bir tarhiyat da söz konusu olmayacak.Bu beyanlar nedeniyle 2018 yılı geçici vergi beyannamelerinde düzeltme gerektiği takdirde düzeltme işlemleri nedeniyle herhangi bir ceza veya faiz hesaplanması riski de oluşmuyor.