Sokak Müzisyenleri

Sokak müzisyenleri, bizde ve dünyada kentlerin güzelliğidir. Onların öncelikli amacı, çeşitli nedenlerle canlı müzik dinlemeye konser salonlarına, barlara vb. gidemeyen insanların önüne canlı müziği taşımak; bunu yaparken de üç beş kuruş kazanıp hayatlarını idame ettirebilmektir. Onları dinleyen herkes devamı +

İntihal

İntihal; bir kişinin eserinde, bilimsel çalışmasında başka kişi veya kişilerin ifade, buluş veya düşüncelerini “kaynak göstermeksizin kendisine aitmiş gibi” kullanmasıdır. TDK Sözlüğünde tek kelimelik bir karşılık koymuşlar: Aşırma... Ancak intihal öyle tek kelimelik bir karşılıkla açıklanamayacdevamı +

Başlığı Olmayan Bir Yazı

Didim’de neden “gerçek kültür sanat etkinlikleri” yok? Didim ve Didim halkı bunlara neden aç ve muhtaç? Neden bu konuda Didim uzun yıllardır eksikli? Mesela, Atatürk Müzik Devrimi Marmaris, Kuşadası, Bodrum, Çeşme ve hattâ Datça’da kabul görmüşken, dünyaya açılmışken aynı sahil şeridindeki Didimdevamı +

Hafız

Çeşitli yazılarımda sizleri farklı zaman dilimlerinde yolculuğa çıkarıyorum, biliyorsunuz. Bazen yetmişli yıllara, bazen seksenli yıllara gittik. Yani 40-50 yıl öncesine… Bu kez yolculuğumuz biraz daha eskiye, 100 yıl kadar önceye uzanacak; ailemden, yaşanmış bir öyküdür bu. Buyurun 1900’ün başlarına ddevamı +

Hayatın ritmini Yakalamak

Bundan 7-8 yıl kadar önce Balıkesir’in Kepsut ilçesindeki 125. Yıl Yatılı Bölge İlköğretim Okulu’nda bir müzik eğitimi mucizesi filizlendi. Okulun genç, dinamik ve çalışkan müzik öğretmeni Nuri Dağdelen, öğrencileriyle bir çalışma başlattı. Bu okulun öğrencilerinin tamamı Kepsut ilçesinin dağ kdevamı +

Ziyaret - 4

Köy Enstitülerimizin 27 Ocak 1954 tarihli, on üç maddelik 6234 sayılı kanunla kapatılıp ilköğretmen okullarına dönüştürülmesinden on beş yıl kadar sonra öğrencisi olduğum Yunus Emre Erkek İlköğretmen Okulu’mu 40 sene sonraki ziyaretimin hikâyesidir. Ve geldik nostaljik ziyaretimin sonuna… *** (…) Hdevamı +

Ziyaret - 3

Köy Enstitülerimizin 27 Ocak 1954 tarihli, on üç maddelik 6234 sayılı kanunla kapatılıp ilköğretmen okullarına dönüştürülmesinden on beş yıl kadar sonra öğrencisi olduğum Yunus Emre Erkek İlköğretmen Okulu’mu 40 sene sonraki ziyaretimin hikâyesidir. Bu bölümde nostaljim dorukta… *** (…) Bir vurursdevamı +

Ziyeret - 2

Köy Ens­ti­tü­le­ri­mi­zin 27 Ocak 1954 ta­rih­li, on üç mad­de­lik 6234 sa­yı­lı ka­nun­la ka­pa­tı­lıp il­köğ­ret­men okul­la­rı­na dö­nüş­tü­rül­me­sin­den on beş yıl kadar sonra öğ­ren­ci­si ol­du­ğum Yunus Emre Erkek İlköğ­ret­men Okulu’mu 40 sene son­ra­ki zi­yadevamı +

Ziyaret - 1

“1954 Yı­lın­da Köy Ens­ti­tü­le­ri­miz ka­pa­tıl­dı,” de­yin­ce ge­nel­lik­le ak­lı­mı­za şu ge­li­yor: O yıl, yani 1954 yı­lın­da ül­ke­mi­zin tüm sat­hı­na ya­yıl­mış olan bu muh­te­şem okul­la­rı­mı­zın hep­si­nin ka­pı­la­rı­na kilit asıl­dı, bu me­kân­devamı +

Geçmiş zaman olur ki didim - 2

SEVGİ ÇİÇEĞİ Bir eğitim müziği bestecisi için eserlerinin çocuklar tarafından yaygın şekilde sevilerek söyleniyor olması mutluluk ve kıvanç kaynağıdır. Çok sayıda okul şarkımın ülkemizin her yerinde, okullarımızda öğretiliyor, çocuklar tarafından sevilerek söyleniyor olması bana haz veriyor. Bir devamı +

Geçmiş zaman olur ki didim 1

ÇUF ÇUF ÇUF Ankara Gençlik Parkı’nın yetmişli, seksenli yıllarını bilir misiniz? Ankara Erkek İlköğretmen Okulu yatılı öğrencisiydim ve o yıllarda hafta sonlarında Gençlik Parkı’na sık sık giderdik. Gençlik Parkı’ndaki lunapark, içinde pedallı kayıkların yüzdüğü devasa havuz ve Gençlik Parkdevamı +

Keçi eşek referandumu - 5

Bu bire bir ya­şan­mış öy­küm­de, 1975 – 79 yıl­la­rı ara­sın­da eği­tim­ci­lik mes­le­ği­me ilk adı­mı­mı at­tı­ğım Sivas’ın Ka­ra­ca­lar kö­yün­de ya­pı­lan bir yerel re­fe­ran­du­mu an­la­tı­yo­rum. Okur­ken bazen gü­lüm­se­yecek, bazen kah­ka­ha ata­cak, bazen ddevamı +

Keçi eşek referandumu - 4

Bu bire bir yaşanmış öykümde, 1975 – 79 yılları arasında eğitimcilik mesleğime ilk adımımı attığım Sivas’ın Karacalar köyünde yapılan bir yerel referandumu anlatıyorum. Okurken bazen gülümseyecek, bazen kahkaha atacak, bazen de düşüneceksiniz. Tekrar edeyim ki, bu öyküm bire bir yaşandı, hiçbir ekdevamı +

Keçi eşek referandum - 3

Bu bire bir yaşanmış öykümde, 1975 – 79 yılları arasında eğitimcilik mesleğime ilk adımımı attığım Sivas’ın Karacalar köyünde yapılan bir yerel referandumu anlatıyorum. Okurken bazen gülümseyecek, bazen kahkaha atacak, bazen de düşüneceksiniz. Tekrar edeyim ki, bu öyküm bire bir yaşandı, hiçbir ekdevamı +

Keçi eşek referandumu - 2

Bu bire bir ya­şan­mış öy­küm­de, 1975 – 79 yıl­la­rı ara­sın­da eği­tim­ci­lik mes­le­ği­me ilk adı­mı­mı at­tı­ğım Sivas’ın Ka­ra­ca­lar kö­yün­de ya­pı­lan bir yerel re­fe­ran­du­mu an­la­tı­yo­rum. Okur­ken bazen gü­lüm­se­yecek, bazen kah­ka­ha ata­cak, bazen ddevamı +

Keçi eşek referandumu - 1

Bu bire bir ya­şan­mış öy­küm­de, 1975 – 79 yıl­la­rı ara­sın­da eği­tim­ci­lik mes­le­ği­me ilk adı­mı­mı at­tı­ğım Sivas’ın Ka­ra­ca­lar kö­yün­de ya­pı­lan bir yerel re­fe­ran­du­mu an­la­ta­ca­ğım. Okur­ken bazen gü­lüm­se­yecek, bazen kah­ka­ha ata­cak, bazen devamı +

Didim'in bit pazarı

Kullanılmış, her türden eşya ve hırdavatın çok ucuz fiyatlarla pazarlandığı yerlere taa Osmanlı döneminden beri “bitpazarı” denir. Ankara, İstanbul, İzmir başta olmak üzere ülkemizin hemen hemen tüm yerleşim yerlerinde bitpazarları mutlaka vardır. Didim’de de vardı… İş yerim olan Didim Masal Müzidevamı +

Venezuella'nın el sisteması - 2

(Önceki yazımın devamı) 1975 yılında Venezuella’nın başkenti Caracas’ın bir kenar mahallesindeki kapalı oto garajında 11 çocuk ile müzisyen bir işadamı olan José Antonio Abreu çalışma yapıyorlar. Yoksul, yardıma muhtaç, suça meyilli bu çocukların ellerinde çeşitli enstrümanlar var. Enstrumanları devamı +

Garaguru

Bu bayram ertesi yazımda Didim’li okurlarımı yıllar öncesine, 1976-77 yıllarına götüreceğim. Amacım, bayram neşenize az da olsa katkıda bulunabilmek. Yer Sivas’ın Karacalar köyü, çiçeği burnunda toy bir köy öğretmeniyim. Köy, Mahmut Makal’ın, Fakir Baykurt’un romanlarında, öykülerinde rastlayacadevamı +

Stajyerliğim böyle kalktı

Köy enstitülerimizin devamı olan ilköğretmen okullarımız altı yıl süreliydi. Mezunlar, üç yıl orta, üç yıl lise eğitiminin ardından iyi yetişmiş ilkokul öğretmenleri olarak köylerimize atanırlardı. Atandıkları köyde bir yıl stajyer öğretmen olarak çalıştıktan sonra gerekli çalışmaları tamamlaydevamı +

Mandolin

“Metin” marka mandolinleri bilir misiniz? Yaşınız 50 ve üzeri ise ve bir de mesleğiniz müzisyenlik ya da müzik eğitimciliği ise onları bilmemeniz olası değil. Dünyaya açılmış bir mandolin markasıydı “Metin.” Şimdi yok. Mandolinin müzik eğitimimizde yoğun biçimde kullanıldığı yıllarda devamı +

Garaguru - 2

Bu bayram ertesi yazımda Didim’li okurlarımı yıllar öncesine, 1976-77 yıllarına götürüyorum. Amacım, bayram neşenize az da olsa katkıda bulunabilmek. Yer Sivas’ın Karacalar köyü, çiçeği burnunda toy bir köy öğretmeniyim. Köy, Mahmut Makal’ın, Fakir Baykurt’un romanlarında, öykülerinde rastlayacadevamı +

venezuella’nın el sisteması

Halkevleri, 1932’de Atatürk’ün yönlendirmesiyle kurulup 1951’de kapatılan, daha sonra 1963’te yeniden açılan ve ülkemiz genelinde örgütlenip yaygınlaşan kuruluşlardı. "Klasik okul yetiştirmesi dışında, halka, devamlı ve Türkiye’nin ilerleyiş yollarına uygun bir halk eğitimi vermeyi önemli görürüdevamı +

İsmat paşa'nın çellosu

Dünkü yazımda dünyada ve bizde müzik sanatına gönül veren devlet adamlarından bahsetmiş ve bunların içinde İsmet Paşa’nın çok ayrı, özel bir yeri olduğunu yazmıştım. Evet, öyleydi. Kısaca anlatmaya çalışayım: Yıl 1973/74/75. On dört yaşımda Ankara İlköğretmen Okulu’nda öğrenciyim. Okuludevamı +

Bu ne düşüş üstad!

Yakup Kıvrak Besteci, Yazar, Müzik Eğitimi Akademisyeni didimmasalmüzik@gmail.com *** 1860 – 1941 yılları arasında yaşamış olan Ignaz Paderewski; Polonya’lı çok ünlü bir piyanist ve bestecidir. Yaşadığı yıllarda dünyanın her yerinde yüzlerce konser veren, ayakta alkışlanan bir piyanist; günümüzddevamı +