Sedat Özkan

Tüm Yazıları


Vergi İncelemesine Alınanlara, Can Simidi

  • 30 Mayıs 2018 Çarşamba


Kamuoyunda vergi affı/ barışı olarak da bilinen ‘Vergi ve diğer bazı alacakların yeniden yapılandırılması ile bazı kanunlarında değişiklik yapılmasına ilişkin kanun tasarısı’ 30.04.2018 TBMM’ye sunuldu ve plan ve bütçe komisyonu tasarıyı ışık hızıyla 03.05.2018 tarihinde kabul etti. Tasarının önümüzdeki bir hafta içinde yasalaşması bekleniyor. Bu tasarı da 2016 yılında çıkartılmış olan 6736 sayılı yasada yer alan varlık barışı düzenlemeleri yer almamakta, diğer bütün hükümler hemen hemen aynıdır. Dolasıyla kanunun içerdiği düzenlemeler kamuoyu tarafından çok iyi bilinmektedir.

DEFTER VE BELGELERİ İNCELEMEYE ALINANLAR NE YAPABİLİR?
Tasarı da ‘ İnceleme safhasında bulunulan işlemler’ başlığı altında öngörülen düzenlemelere göre; haklarında şu anda devam etmekte olan incelemeler kanunun yayımı tarihinden itibaren sonuçlandırılan mükellefler, aşağıdaki indirimlerden faydalanacaklardır.
DURUM ALACAK KONUSU
-Kanun kapsadığı dönemlere - Vergi/gümrük vergisinin aslı
İlişkin olarak, bu kanunun ya- - Vergi aslına bağlı vergi cezası ve yımlandığı tarihten önce başlanılmış idari para cezası ve gecikme zamları
ve kanunun yayım tarihi itibariyle -Vergi aslına bağlı olmayan cezalar
tamamlanmamış vergi incelemeleri (usulsüzlük, özel usulsüzlük)
ile takdir, tarh ve tahakkuk işlemlerinin - Faiz, gecikme faizi, gecikme zammı
tamamlanması sonucunda tarh edilecek
vergiler ile bunlara bağlı cezalar ve gecikme
faizleri ile vergi alına bağlı olmayan cezalar
ALACAK TUTARI
- %50 ‘si ödenecek.
- Kalan kısmının (%50’nin tahsilinden vazgeçilecek. İştirak nedeniyle kesilecek vergi ziyaı cezaları için vergi cezasının %25’i ödenecek.
- Asla bağlı olmayan cezaların %25’i ödenecek.
- Kalan kısmının (% 75’in ) tahsilinden vazgeçilecek.
- Gecikme faizleri yerine tarh edilen verginin ödenecek olan %50’lik kısmı üzerinden verginin vade tarihinden bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar aylık Yİ-ÜFE oranlarıyla hesaplanacak tutar ödenecek. Ayrıca ihbarnamenin tebliği üzerine belirlenen dava açma süresinin sonuna kadar gecikme faizi hesaplanacak.
VERGİ İNCELEMELERİ İLE İLGİLİ MATRAH ARTIRIMINDA BULUNULURSA NE OLUR?
Matrah veya vergi artırımında bulunulması, kanunun yayımı tarihinden önce başlanılmış olan vergi incelemeleri ile takdir işlemlerine engel teşkil etmeyecek. Ancak artırımda bulunulan mükellefler hakkında başlanılan vergi incelemeleri ve takdir işlemlerinin, kanunun yayımı tarihini izleyen ayın başından itibaren bir ay içerisinde (Kanunun mayıs 2018’ de Resmi Gazete’de yayımlanacağı düşüncesi ile en son tarih 30 Haziran 2018 olacaktır.) sonuçlandırılamaması halinde, bu işlemlere devam edilmeyecek. Bu süre içerisinde sonuçlandırılan vergi incelemeleri ile ilgili tarhiyat öncesi uzlaşma talepleri dikkate alınmayacak. İnceleme veya takdir sonucu tarhiyata konu matrah veya vergi farkı tespit edilmesi halinde, inceleme raporları ile takdir komisyonu kararlarının vergi dairesi kayıtlarına intikal ettiği tarihten önce artırımda bulunulmuş olması şartıyla inceleme ve takdir sonucu bulunulan farktan matrah artırımı tutarları mahsup edilecektir. İnceleme ve takdir işlemlerinin sonuçlandırılmasındaki amaç; inceleme raporları ve takdir komisyonu kararlarının vergi dairesi kayıtlarına intikal ettirilmesi olarak belirlenmiştir.
MATRAH ARTIRIMINDA BULUNULAN DÖNEMLERE İLİŞKİN İNCELEMELERE 30 HAZİRAN 2018
TARİHİNE KADAR TAMAMLANAMAZ İSE NE OLUR?
213 sayılı Kanun’un 359 uncu maddesinin (b) fıkrasındaki ‘defter, kayıt ve belgeleri yok edenler veya defter sahifelerini yok ederek yerine başka yapraklar koyanlar veya hiç yaprak koymayanlar veya belgelerin asıl veya suretlerini tamamen veya kısmen sahte olarak düzenleyenler’, bu maddenin 1. 2. Ve 3. Fıkra hükümlerinden yararlanamayacaklar.
Kurumla r vergisi mükellefi bir şirketin 2016 yılı işlemleri vergi incelemesine alınmış ve inceleme devam ediyor ise mükellef kurum 2016 yılına ilişkin olarak hem kurumlar vergisi hem de katma değer vergisi yönünden matrah artırımında bulunmuş olmak kaydıyla; vergi inceleme elemanı, vergi incelemesini tamamlayamamış ise veya düzenlediği raporlar 30 Haziran 2018 tarihinden sonra vergi dairesi kayıtlarına intikal etmiş ise; bu mükellefe 2016 yılına ilişkin olarak ilave vergi tarhiyatı yapılamayacak, mükellef yapmış olduğu matrah artırımı nedeniyle vergi incelemesinden kurtulacaktır.
Vergi inceleme oranının %2 olduğu ülkemizde son 15 yılda 5. Kez vergi affı/barışı düzenlemeleri içeren bir kanun daha yürürlüğe girmek üzeredir. Sayıları yaklaşık 8.500 civarında olan vergi müfettişlerinin ve takdir komisyonlarının iş yükünü azaltacak ve verginin hazine’ ye giriş süresini azaltacak yukarıdaki düzenlemeler; vergi mükellefleri nezdinde çok itibar görmektedir. En son çıkan 6736 sayılı yasasının matrah artırımı düzenlemelerinden faydalanılması sebebiyle 16.5 milyar tl gelir hazine’ye intikal etmiştir.