Kızma Birader!..

 Her türlü hakaretleri yapacaksın,sonra da karşılık verilince ooop, dur bakalım diyeceksin, Oldu mu şimdi, Kızma birader mi oynayalım yani. Geçenlerde  Allah verdikçe veriyor diyen zat-ı muhterem ballı böreğin tereyağlı kısmından yutmaya başlayınca aldı bir eleştiri, Vay sen misin eleştiren, devamı +

Nerden Nereye - 9 -

 Değerli okurlarım,nereden nereye yazı dizimin 9’uncusuna geldim,sadece  1923-1960 yılları arasında  yeniden inşa edilen Türkiye Cumhuriyeti Devletinde yapılanların tespit edebildiklerimin bir kısmını sizlere aktarabildim.Bu tespitlerimi  tek,tek yazmaya kalktığımda kalın bir kitap’a bile sdevamı +

Nereden Nereye - 8 -

Demokrat Parti Dönemi 1950-1960 14 Mayıs 1950 tarihinde yapılan genel seçimlerde elde edilen sonuçlar sonrasında DP’nin seçimi kazanmasıyla İsmet İnönü cumhurbaşkanlığından ayrılmış ve yerine Celal Bayar, Türkiye Cumhuriyetinin 3. cumhurbaşkanı olarak göreve gelmiştir. Adnan Menderes başbadevamı +

Nerden Nereye - 7

Atatürk DÖNEMİNDEN YARIM KALANLARI İsmet İnönü ile devam edilmiş, Milli Şef ne yapmış ki diyenlere,buyurun okuyun bakalım neler yapılmış,yapmış. 1938-1950 Arasında Yapılanlar takip etmeye devam edelim bakalım neler varmış• 11 Kasım 1938) İsmet İnönü Cumhurbaşkanı; Atatürk'ün ölümü üzerindevamı +

Nereden Nereye - 6

  Atatürk DÖNEMİNDEN YARIM KALANLARI İsmet İnönü ile devam edilmiş, Milli Şef ne yapmış ki diyenlere, buyurun okuyun bakalım neler yapılmış,yapmış. 1938-1950 Arasında Yapılanlar Atatürk’ün vefat ettiği 10 kasım 1938’den Demokrat Partinin iktidara geldiği 1950 yılına kadar İsmet İnönü’nüdevamı +

Nereden nereye - 5

7) Üre­ti­min, Ta­sar­ru­fun,Yerli Malı Kul­lan­ma­nın teş­vik edil­me­siÖzel sek­tö­rü ge­liş­tir­mek, üre­ti­mi ar­tır­mak ama­cıy­la 1927 yı­lın­da Sa­na­yii Teş­vik Ka­nu­nu çı­ka­rıl­dı. Özel sek­tör­ce üre­ti­len mal de­ğe­ri 1927 yı­lın­da 15 mil­yon lira iken devamı +

Nereden Nereye - 4

3) De­mir­yo­lu Ağı­nın Ge­niş­le­til­me­siMev­cut ula­şım sis­te­mi­nin ka­pi­tü­las­yon­lar dö­ne­min­de ge­nel­lik­le tarım ürünü ih­ra­ca­tı­na yö­ne­lik mer­kez­le­re bağ­lan­mış ol­ma­sı, eko­no­mi­yi sek­tör­ler arası bir­bi­ri­ni ta­mam­la­yı­cı üre­tdevamı +

Nereden Nereye -3-

15 yıl­lık genç Cum­hu­ri­yet ve Sa­vaş­tan yeni çık­mış kah­ra­man­la­rın ön­cü­lü­ğün­de Yok­sul TÜRK Mil­le­ti,üze­rin­de­ki ka­ra­bu­lut­la­rı da­ğıt­ma­nın mut­lu­lu­ğu için­de ba­şar­ma­nın büyük zev­kiy­le Çağ­daş Me­de­ni dev­let­le­rin ara­sın­da ydevamı +

Nereden Nereye -2-

1923 -1940 yılları arasında ülkenin yeni kurulması,yeni rejim ile idare edilmesi,Lozan ile kazanılan ve yüklenilenler bakıldığında Osmanlı borçları Elde avuçta beş para olmaması, Halkın  yoksulluğu, Üretim neredeyse sıfır denecek kadar az, 1930 yıllarda yaşanan Dünya ekonomik buhranı, Üretime gedevamı +

Nereden nereye -1-

Türk siyasi tarihini incelemeye alanların yapacakları incelemeyi üç guruba ayırarak yapmaları  gerekmektedir, 1946’ya kadar olan dönem, 1950 ve 1980 öncesi  ve sonrası Birde 2000 yılından sonraki dönem diye. 1946’dan önceki dönem bu ülkenin kuruluş dönemi,.kalkınma dönemi,yapılanma dönemi vdevamı +

Mavi bayrağımı istiyorum…

AKBÜK,Didim’in  bir beldesi iken Mahallesi oldu. AKBÜK’ ün birazcık   yakın tarihini bakalım isterim, Ben bu mahallenin 8-10 haneli bir yer olduğu günlerde çocukluğum  davar çobanlığı yaparak  geçirdiğimi  hatırlarım hep, Bir tek arkadaşım vardı o dönemde, Kulakları çındevamı +

Kibir kaybetti, sevgi kazandı

Dün­ya­mız kay­be­di­yor,böyle bir dö­nem­de SEVGİ ve BARIŞ ve de KU­ÇAK­LAŞ­MA ka­zan­dı Tür­ki­ye’mizde.KİBİR kay­bet­ti,Sevgi ve Barış ve de Kar­deş­lik ka­zan­dı.Hem de ne zaman bi­li­yor mu­su­nuz, Ka­ran­lık Ge­ce­nin en kısa Ay­dın­lık Gün­dü­zün en uzun ol­du­ğu 23devamı +

Seçimden sonrası...

Her seçim sonrasında eskiden olumsuzluklar sıralanıp tekrar bir erken seçim dillendirilirdi, Milenyumdan sonrasında ise  vaatler,vaatler, Hele, hele 2010’dan sonrasında Muhalefetin  sessizliğe gömülmesi alışıla gelmişti, Yakın tarihimize baktığımızda 7 Haziran seçimlerini, İstikşafı görüşmedevamı +

Mağdur!..

Mağduriyet,fena hem de  çok fena bir olaydır, Yaşayanlar bilir, Tanrım kimselere mağduriyet yaşatmasın,özellikle insan hayatının anlam ve önemini değiştirecek mağduriyetler  yaşatmasın, Özellikle siyasal yaşamda mağduriyeti en iyi bilen  sayın genel Başkan Recep Tayip Erdoğan’dır. Yılladevamı +

İhanet mi !..

Türk siyasi yaşamı son günlerini seçimle yatıp kalkıyor, İstanbul seçimi siyasetin gündeminden hiç düşmedi, Neden bu kadar önemli, Yani ANKARA,İZMİR,ADANA,ANTALYA,DİYARBAKIR hak getire, Var mı yok mu İSTANBUL Yatıp kalkıyoruz İSTANBUL. Neymiş bu İstanbul Demeyin, Türk siyasetinde İstanbul şehri çokdevamı +

hani ne diyordun…

Koalisyonlar  istikrarsızlıktır diyorlardı, Halkın iradesine baş vuruyor ve ondan tek başına iktidar istiyordu, Tek başına iktidar istikrar demekti, Ne oldu şimdi, Bu millet tek başına iktidar yaptı, Hem de çoğunluğu da vererek, Neredeyse ANAYASAL düzeni değiştirircesine, Ne mi oldu, Ülkenin istikrdevamı +

Ha­ya­tı­mı­zın kü­çü­cük bir ke­si­ti olan ya­şa­dı­ğı­mız yıl­lar için­de ne güzel gün­ler gör­dük,Yok­sul­luk vardı,Para yoktu,ama sevgi vardı,hoş görü vardı,Ma­ne­vi­yat vardı,İnan­mış­la­rın inanç­la­rı vardı,Sö­mü­rül­mü­yor­du,Kul­la­nıl­mı­yor­du,Bu kdevamı +

Adam olmak değil,insan olmak !..

  Adaletli olmak, Adam olmak, Her şeyin başı önce insan olmaktan geçer. Gün geçmiyor ki bu ülkenin  sözde adamlarından çiçeği burnunda açıklamalar duyuyoruz, Kaç paralık, Değeri biçilmez, Paha biçilmez, Söyleyene bakacaksınız, Kelli felli insanlar, Ne kadar insancıl, Bence beş paralık,devamı +

Şimdi bunun adı imar affı !..

Evet,bu ülkede yapanın yanına kar kalıyor derlerdi inanmazdık ama gerçekten de öyle, Yapanın yanına kar kalıyor, Yani arsız ile yüzsüze kalmış bir ülkedeyiz. Devlet üç beş kuruş gelir elde etmek adına bir imar affı diye bir şey çıkarttılar, 2017 yılından önce yapılmış bazı binalardaki  ufakdevamı +

Buradan sormak hakkımın olduğunu sanıyorum, Sorumluları her kim ise, Bu işin takibini yapmak zorunda mıdır? Değil midir? İmar barışı diye bir  şey yaşanıyor, ilk uygulamaya çıktığında Ekim ayı sonu bitecekti süresi,uzatıldı Aralık ayı sonuna, O kadar tatlı ki rant haydi bir karar daha 6 ay&nbdevamı +

Devam edeyim - 4 -

AKBÜK  sorunlarını dile getirmeye devam ediyorum, Sorunlar çok ama  göze batan sorunlar ve çözümü hemencecik olan kolay olanlarını dile getiriyorum. Bunlardan birkaçını da bu gün yazayım dedim, ASKİ denetimli bir sorun, Kaymakamlık  makamınca çözülecek sorun, Sorun diyorum,çünkü geçen sdevamı +

Devam edeyim -3-

AKBÜK ve AKBÜK’ lünün  sorunlarını dile getirmeye devam edelim dedik ya, Devam ediyoruz, ilkelerimiz  doğrusunda devam etmeye,uyarmaya ve de hatırlatmaya  devam edeceğiz. Öncelikle bu gün Şehirler arası Oto yol’dan bahsetmek istiyorum,. AKBÜK-  DİDİM, AKBÜK - SÖKE otoyolunun haline baktdevamı +

Devam edeyim -2-

Haksızlık etmeyeyim,bazı sorunların çözümleri Didim Belediyesini aşıyor, Yani Büyük Şehir  Yapılanması içinde çözümleniyor, İyi de Büyük şehir Belediye meclisi toplantılarına İlçe Belediyelerinin başkanları ve seçilmiş Meclis üyeleri gitmiyor mu? Bu meclis toplantılarında kararları sadecedevamı +

Başlayalım dedik…

Uyarmaya başlayalım dedik,tabi ki bizleri  dinlerler ve okurlarsa, Keyifleri bilir, Kaybedenler biz  olacağımıza göre, Yazmaya çizmeye devam diyerek Vira bismillah. Dünkü yazımla başladım AKBÜK sorunlarını ortaya dökmeye, Devam edeceğim, Bir ses duyana kadar, Biz sustukça götürenler çoğalmakdevamı +

Benden uyarması, siz bilirsiniz…

  Yine geliyor, Kabuslar görülecek Yine kokuşacak, Yine helak olunacak, Başladı mı, Bu gün gittik yerinde gördük, Geçen yıllarda da uyardım, Yüz yüze görüşmelerimizde de uyardım, ama nafile olduğunu gördüm, Ancak; Ben vicdan rahatlığı içindeyim,koskocaman bir yıl geçti neredeyse, Ama Çdevamı +

Beklenen sonuç geldi !..

  İstesek de istemesek de sonunda gelecekti ama ne bekleniyordu,ne geldi, Önemli olan da buydu. YSK sonunda ağzındaki baklayı çıkardı, 31 Mart İstanbul Seçimlerinin sadece ve sadece BŞB Başkanlığı seçiminin iptal kararının gerekçesini açıkladı, Hem de 250 sayfalık. Dile kolay 250 sayfalık. Yedekdevamı +

can simidi misin !..

Can simidi olmaya devam ediyorsun, Bir BOP ürünüsün dediğimizde de kızıyorsun, Yalan mı söylüyoruz, Hep aynı şeyler, Yapma etme dedikçe yapıyor, Kurtarıcı oluyorsun Görevin gereği değil mi, Hayır de istersen, Hangi ortak paryan vardı da 19 Mayısta REİS’ in elini sıkmaya gittin Samsun’a, Hangi devamı +

Başka türlü düşünmek istiyorum, Olumlu yönünden bakmaya çalışıyorum, Bütün hepsi iyi niyet, Gerisi de teferruat. Her şeyimizi teslim almışlar, Başta bağımsızlığımızı, Özgürlüğümüzü, Yönetimimizi, Sonra da sıra topraklarımıza gelmiş de haberimiz yok, Bas parayı, Satan satana, Her devamı +

Örnek bir olay…

                                  Bu hafta güzel şeyler yaşadık, Hani “….her şey güzel olacak” der gibi, Bir taraftan  ATA’ mızın doğum gününü kutladık, Diğer taraftan Bağımsızlığımızın ilk adımı  1devamı +

19 mayıs ruhu

16 Mayıstan 19 Mayısa, Anadolu mücadelesinin kritik üç günü Büyük tehlikeler, Bir taraftan Karadeniz’in azgın dalgalarına kafa tutan  yaralı bir vapur, derlenmiş toparlanmış yokluk içinde yoktan var edilen bir araç, Diğer yandan alınan istihbarat gereği İngiliz saldırısı ve suikast planlamasını devamı +

Yalanın neresinden tutalım !..

Kumpas mı desek,yalan mı? Kumpas önceden hazırlanan , Yalan her zaman ortaya konan olunca bence bir projeymiş gibi gözüken bu yalanların birer kumpas olduğunu söylemek mümkündür. Siyaset literatürüne  giren Kumpaslara bir türlü alışamadık,ne kadar uğraşırlarsa uğraşsınlar alıştıramayacaklar bidevamı +

Projeler mi? a-b-c-d !..

  Korkmamıza gerek var mı bilmem, Ülkemizin yönetimi bir proje yönetimi, Her zaman ve her şekilde ve her yerde PROJE üretir ve ürettiği projeyi de  kabul ettirmede maharetlidir. Kuruluşları  da bir proje olanların yaşamlarının da bir proje olduğu düşünülürse hak vermemek mümkün değildir, devamı +

neyin korkusu…

                          Korkunun ecele pek faydası olmaz derler  niyeymiş o, Buz gibi terletir, daha ne yapsın ki? Çıkmışlar meydana “Her şey güzel olacak”.  mış,  mış… Yapmayın etmeyin beyler bu sözcükten de korkulur mudevamı +

Siyaset,siyaset, Ne nankör bir iş, Atanı dinliyorsun haklı, Tutanı dinliyorsun  o da haklı, Haksız   olan kim, Sahibi yok. Yapmayın yahu, etmeyin yahu, Bu kadar nankörlük olur mu? Siyasetin gözü bu kadar mı kör, Bu kadar mı karartılır gözü, Göre,göre yalan,yalan… Yalan üzerine kurdevamı +

Cumhuriyetin ilk yıllarında ülke cahiller ülkesiydi,Osmanlı kalıntıları içinde Ulusal Kurtuluş Savaşından yeni çıkmış bir millet olarak  okuma yazma oranı neredeyse  yok denecek kadar azdı, Ancak o günün koşullarında bile bu kadar cehalet su yüzüne çıkmamıştı, Ne acıdır ki 21.Yüzyılın idevamı +

mızrak çuvala sığmadı…

Evet,mızrak çuvala sığmadı, Niye mi? Hele bir düşünüp  bir ayağa kalkın bakalım,göreceksiniz. 6 Mayıs TÜRKİYE Cumhuriyeti tarihinde önemli idi,şimdi daha da önemli hale getirildi, Çünkü, Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir sosyal Hukuk Devleti olduğu için, 6 Mayıs’ta ikinci kez darbe yedi, Birinci devamı +

Şikayet  ederek başlayayım yazıma, Paşam, Bıraktığın bu Cennet vatanı ne hale getirdiler, Getirenler mi, Siyasiler, Hani senin Demokrasi aşığı  bir Paşan vardı ya İsmet, Demokrasi adına daha Aydınlanma Devrimini  tamamlamadan   Demokrasi adına  çok partili sisteme geçerek devamı +

İntikam mı?

6 Mayıs sanki 27 Mayısın bir intikamı gibi 27 Mayıs neydi, 6 Mayıs neydi şöyle bir göz atalım isterim? 27 Mayıs  hukuk ve kanun, Anayasa düzen dinlemez bir Demokrat Parti iktidarına karşı bir askeri müdahaledir, Yani Hükümetin hukuk ve Anayasa  tanımazlığına dur demek için yapılan bir eylemddevamı +

Bi şeyler yapmalı

Bi şey­ler yap­ma­lı, evet bi şey­ler yap­ma­lıÇok se­ve­rek din­le­di­ğim bu tür­kü­nün söz­le­rin­den bir bukle.​ ne kadar anlam içe­ri­yor okur­sa­nız tabi ki…Be şey­ler yap­ma­lıderin uy­ku­day­dımse­si­ne uyan­dımter için­de kal­dımuyku tut­ma­dıyolun or­ta­sın­dahendevamı +

Bi şeyler yapmalı...

Bi şeyler yapmalı,evet bi şeyler yapmalı Çok severek dinlediğim bu türkünün sözlerinden bir bukle.ne kadar anlam içeriyor okursanız tabi ki… Be şeyler yapmalı       derin uykudaydım            sesine uyandım      devamı +