Umuda yolculuk Didim'de bitti


Umuda yol­cu­lu­ğa çıkan Su­ri­ye­li bebek, Sahil Gü­ven­lik ta­ra­fın­dan kur­ta­rıl­dı  Aydın’ın Didim il­çe­sin­de, yasa dışı yol­lar­dan yurt dı­şı­na kaç­ma­ya ça­lı­şan 46

 Paylaş


Umuda yol­cu­lu­ğa çıkan Su­ri­ye­li bebek, Sahil Gü­ven­lik ta­ra­fın­dan kur­ta­rıl­dı
Aydın’ın Didim il­çe­sin­de, yasa dışı yol­lar­dan yurt dı­şı­na kaç­ma­ya ça­lı­şan 46 göç­men, Sahil Gü­ven­lik ekip­le­ri ta­ra­fın­dan ya­ka­lan­dı. Ço­ğun­lu­ğu kadın ve çocuk olan göç­men­le­rin ara­sın­da bu­lu­nan bir­kaç aylık Su­ri­ye­li kız bebek, li­ma­na as­ker­le­rin ku­ca­ğın­da ge­ti­ril­di.Edi­ni­len bil­gi­ye göre; bu sabah saat 08.40 sı­ra­la­rın­da Sahil Gü­ven­lik Ko­mu­tan­lı­ğı Güney Ege Grup Ko­mu­tan­lı­ğı­na bağlı bot, Didim’in Te­ka­ğaç Burnu açık­la­rın­da dev­ri­ye gö­re­vi­ni ye­ri­ne ge­ti­rir­ken, böl­ge­nin batı kıs­mın­da ha­re­ket ha­lin­de olan bir las­tik botu fark etti. Dur­du­ru­lan las­tik botla yasa dışı yol­lar­dan Yunan ada­la­rı­na geç­me­ye ça­lı­şan 1’i Ürdün, 1’i Irak, 2’si Fi­lis­tin ve 42’si Su­ri­ye uy­ruk­lu 46 kaçak göç­men ya­ka­la­na­rak, Sahil Gü­ven­lik bo­tu­na alın­dı.Ya­ka­la­nan kaçak göç­men­ler ve kul­lan­dık­la­rı las­tik bot, iş­lem­le­ri­nin ya­pıl­ma­sı ama­cıy­la Tur­gut­re­is Li­ma­nı’na in­ti­kal et­ti­ril­di. Ço­ğun­lu­ğu kadın ve çocuk olan göç­men­le­rin ara­sın­da bu­lu­nan bir­kaç aylık Su­ri­ye­li kız be­be­ğin ise, as­ker­le­rin ku­ca­ğın­da ge­ti­ril­di­ği li­man­da ih­ti­yaç­la­rı kar­şı­lan­dı.(İHA)