U14 Kız Basketbol takımı 38 - 50 yenildi.


U14 Kız Didim Bas­ket­bol Ta­kı­mı Pa­zar­te­si günü Saat 20.00'de Ka­pa­lıs­por Sa­lo­nun­da , U14 Kız Kuşadası Ada Gençlik 38 - 50 ye­nil­di.Maçın ilk da­ki­ka­la­rın­dan iti­ba­ren başa baş deva

 Paylaş


U14 Kız Didim Bas­ket­bol Ta­kı­mı Pa­zar­te­si günü Saat 20.00'de Ka­pa­lıs­por Sa­lo­nun­da , U14 Kız Kuşadası Ada Gençlik 38-50 ye­nil­di.Maçın ilk da­ki­ka­la­rın­dan iti­ba­ren başa baş devan eden maçta, son da­ki­ka­lar­daU14 Kız Kuşadası Ada Gençlikta­kı­mı iyi oy­na­ya­rak dep­las­man­da 38-50 maçı bi­tir­me­si­ni bildi. U14 Kız bas­ket­bol­cu­la­rı­mız maçın so­nu­na kadar mü­ca­de­le­le­ri­ni en güzel şe­kil­de sür­dür­dü. Ka­pa­lıs­por sa­lo­nu­na gelen se­yir­ci­le­ri­miz maç so­nu­na kadar des­tek­le­ri­ni eksik et­me­di­ler. Her bas­ket de so­lu­nu in­let­ti­ler. Maç so­nun­da her iki ta­kı­mı­da al­kış­la­dı­lar.
Didim Bas­ket­bol Tu­rizm Ta­nı­tım Spor Ku­lü­bü Der­ne­ği Baş­ka­nı Ahmet Si­pa­hi­oğ­lu,
“Bizim temel ama­cı­mız Didim’de bas­ket­bol spo­ru­nu ço­cuk­la­rı­mı­za yay­mak ve sev­dir­mek­tir, güzel ve di­sip­lin­li bas­ket­bol­cu­lar ye­tiş­tir­mek­tir. Didim’in bas­ket­bol se­vi­ye­si­ni yük­sel­te­rek, Tür­ki­ye ve ulus­la­ra­ra­sı plat­form­lar­da Didim ola­rak se­si­mi­zi du­yur­mak ve aynı za­man­da spor tu­riz­mi­ni Didim’e çe­ke­bil­mek. Bizim ta­kı­mı­mız daha yeni bir ta­kım­dır, gün geç­tik­çe tec­rü­be ka­za­nan ço­cuk­la­rı­mız, her geçen gün daha güzel oyun ser­gi­le­me­ye baş­la­dı­lar.Ço­cuk­la­rı­mız her geçen gün takım oyu­nu­nu be­nim­se­ye­rek ile­ri­de seri ga­li­bi­yet­ler seri ya­pa­ca­ğı­mı­za emi­nim. Biz genç­le­ri­mi­ze gü­ve­ni­yo­ruz.” dedi.