Türsab Didim Temsilcisi Nazif Karakuş, Turizm sezonunu değerlendirdi


TÜR­SAB Didim Tem­sil­cisi Nazif Ka­ra­kuş, Tu­rizm se­zo­nu­nu de­ğer­len­di­rdi.2019 yılı ilk baş­lar­da çok güzel ge­çecek diye umut ettik. Ama yine umut­la­rı­mı­zı 2020 se­zo­nu­na bı­rak­tı

 Paylaş


TÜR­SAB Didim Tem­sil­cisi Nazif Ka­ra­kuş, Tu­rizm se­zo­nu­nu de­ğer­len­di­rdi.2019 yılı ilk baş­lar­da çok güzel ge­çecek diye umut ettik. Ama yine umut­la­rı­mı­zı 2020 se­zo­nu­na bı­rak­tık. Didim se­zo­nu her yıl git­tik­çe 15 gün daha kı­sa­lı­yor. 2019 yılı tu­rizm se­zo­nu 60 sürdü. Kur­ban Bay­ra­mı­nın son günü ile ka­la­ba­lık­ta bitti.
Didim’de se­zo­nu bu kadar kı­salt­ma­mı­zın ne­de­nin­de he­pi­miz suç­lu­yuz. Otel­ci, acen­ta­cı, yerel yö­ne­tim gibi her­kes suçlu. Bu­ra­da her­kes bi­linç­li bir şe­kil­de taşın al­tı­na elini koy­ma­dı­ğı sü­re­ce bir­lik­te ha­re­ket edil­me­di­ği sü­re­ce tu­rizm se­zo­nu her yıl kı­sal­dık­ça kı­sa­lır.Geç­ti­ği­miz sezon sos­yal medya ara­cıy­la tepki ver­dik. “Al­tın­kum’da ba­lık­çı tek­ne­le­ri­nin ne işi var diye?” bugün Al­tın­kum gibi güzel bir li­ma­nın, balık se­zo­nu açı­lın­ca is­ti­la edil­di­ği­ni gör­dük. Yerel yö­ne­tim­le­ri­miz diyor ki balık se­zo­nu­muz baş­la­dı, ama daha tu­rizm se­zo­nu bit­me­di. Balık se­zo­nu bizi çok il­gi­len­dir­mi­yor bu­ra­sı tu­rizm yeri.29 Tem­muz günü Clup Med 2 adlı gemi geldi, li­ma­nı­mız uygun ol­ma­dı­ğı için ya­na­şa­ma­dı, açık­ta dmir­le­di. Ge­çi­ci ola­rak Ma­ri­na’ya küçük tek­ne­ler­le ta­şın­dı tu­rist­ler. Ora­dan Al­tın­kum’a gel­mek is­te­yen­ler tak­si­le­ri kul­lan­dı­lar. Şehir içi dol­muş­la­rı da ma­ri­na içine gi­re­rek tu­rist­le­re ulaş­ma­sı­nı sağ­la­dık. Hem tak­si­ci­le­ri­mi­ze hem de şehir içi dol­muş şo­för­le­ri­ne te­şek­kür edi­yo­rum. Bizim bu şe­kil­de günü kur­tar­ma­mı­zı sağ­la­dı­lar. Bu iş­ler­le böyle olmaz ol­ma­ma­lı. Ta­şı­ma suyla de­ğir­men dön­mez. Biz Al­tın­kum’da güm­rü­ğü­mü­zü açın de­di­ği­miz zaman, bazı yö­ne­ti­ci ar­ka­daş­la­rı­mız ih­ti­yaç ola­ma­dı­ğı­nı söy­lü­yor­lar­dı. Acen­ta­cı­lık yapan ar­ka­daş­la­ra sor­ma­dan, neye göre ih­ti­yaç ol­ma­dı­ğı ka­nı­sı­na va­rı­yor­lar bi­le­mi­yo­rum.Didim’de hava yo­luy­la ula­şım sağ­la­ya­ma­yız. Tür­ki­ye’nin en büyük ha­va­alan­la­rın­dan, Didim’e de yakın Adnan Men­de­res ve Bod­rum ha­va­ala­nı var­ken bu­ra­ya sağ­lık­lı bir ha­va­ala­nı ya­pı­la­maz. Bi­zim­de bu­ra­da eli­miz­de deniz yolu ka­lı­yor. Al­tın­kum’a güm­rük ih­ti­yaç yok de­nil­di­ği za­man­da Didim’in tu­riz­me ih­ti­ya­cı yok de­mek­tir. Bu­ra­ya gelen tu­rist­ler­de deniz yo­luy­la ge­lecek. Biz­ler de Didim tu­riz­mi­ni dü­şü­ne­rek Al­tın­kum’da bu­lu­nan li­ma­na bu tek­ne­le­ri ge­tir­mek zo­run­da­yız. Yunan ada­la­rın­dan gelen tu­rist di­rekt tak­si­yi gör­me­den, dol­mu­şa bin­me­de kar­şı­sın­da es­naf­la kar­şı­laş­ma­lı. Bu da Al­tın­kum es­na­fı­nı he­ye­can­lan­dı­rır, para ka­zan­ma­sı­nı sağ­lar.Didim’de baş­la­yan Kos ve Leros se­fer­le­ri oldu, bir iki se­fer­de ak­sat­lık­lar oldu, yeni baş­la­yan iş­ler­de olur böyle şey­ler, önü­müz­de­ki sene daha iyi ola­ca­ğı­na emi­nim. 150 ki­şi­nin al­tı­na düş­me­den se­fer­le­ri­ni ger­çek­leş­tir­di. Kos ve Leros se­fer­le­ri­ni baş­la­tan ar­ka­daş­la­ra da te­şek­kür ede­rim.Şu an yerel yö­ne­tim­ler­den kime so­rar­sa­nız sorun her­kes der ki sezon bitti. Ama biz öyle de­mi­yo­ruz. Sezon bit­ti­ği zaman bize çok acı ve­ri­yor. Ver­gi­le­ri­mi­zi, SGK’mızı, borç­la­rı­mı­zı öde­ye­me­mi­şiz çünkü biz bu­ra­dan ekmek yi­yo­ruz. Kuru ku­ru­ya sezon bitti di­ye­mi­yo­ruz. Onun için bu iş bizi il­gi­len­di­ri­yor. Didim Be­le­di­ye­si, Ti­ca­ret Odası , Didim Alt­ya­pı Bir­li­ği gibi ku­rum­lar TÜR­SAB ile ko­or­di­ne­li ça­lış­ma­dı­ğı sü­re­ce Didim’de se­zo­nu 6 aya çı­ka­ra­ca­ğız de­me­le­ri ger­çek­ten boş­tur.Bizim en büyük ha­ta­mız da, Didim’i el bir­li­ği ile emek­li şehri yap­tık. Genç­le­rin gi­de­bi­le­ce­ği eğ­len­ce yer­le­ri­ni ço­ğal­ma­lı­yız. Her sene Al­tın­kum’da ki es­naf­lar yük­sek ses­ten do­la­yı, yük­sek ce­za­lar ke­si­li­yor. Didim’de çok fazla ha­zi­ne ara­zi­le­ri var, Al­tın­kum’a yakın, ula­şı­mı kolay, et­ra­fı­nı ra­hat­sız et­me­yecek mü­sa­it bir yere Bar­lar so­ka­ğı kon­sep­tin­de eğ­len­ce mer­ke­zi ya­pı­la­bi­li­riz. Her sezon eğ­len­ce sek­tö­rün­de­ki es­naf­la­rı­mı­zın so­run­suz tu­rizm se­zo­nu ge­çir­me­si, her ke­si­mi mem­nun eder.Top­lan­tı­lar­da acen­ta­la­rı töh­met al­tın­da bı­ra­ka­cak söz­ler­le eleş­ti­ri­yor­lar, Acen­ta­lar ola­rak so­run­la­rı­mı­zı ilet­mek için Be­le­di­ye­miz­den, Ku­şa­da­sı BTK (TUR­SAB) Baş­ka­nı ve yö­ne­ti­mi için ran­de­vu is­ti­yo­ruz ala­mı­yo­ruz.
Didim tu­ri­zim­de iki önem­li kurum var. Biri Didim Tu­rizm Der­ne­ği.Yeni yö­ne­tim gö­re­ve gel­di­ğin­den beri, Der­nek ola­rak elini taşın al­tı­na koy­ma­ya baş­la­dı. İhşal­lah devam eder­ler.İkin­ci­si Tu­rizm Alt Yapı Bir­li­ği.Tu­riz­min en önem­li bir­lik­le­rin­den bi­ri­si ama, tu­riz­min ne­re­sin­de ol­du­ğu da tar­tı­şı­lır, her­kes de bilir. Alt yapı bir­li­ği baş­ka­nı­mız var ama, TÜR­SAB’ın yet­ki­li­si kim­dir diye sor­sa­nız cevap ve­re­mez.
Kı­sa­ca özet­ler­sek, Didim’deki ku­rum­la­rın bir­lik be­ra­ber­lik için­de önü­müz­de­ki 2020 se­zo­nu­na gir­me­den, Didim’de her sene ya­şa­nan so­run­la­rı tar­tı­şıp, 2020 yı­lın­da da ya­şan­ma­ma­sı için şim­di­den top­lan­tı­lar dü­zen­le­yip, ku­ral­la­rı be­lir­le­mek, Dü­zen­le­mek ve uy­gu­lan­ma­sı için şim­di­den ha­re­ke­te ge­çil­me­si ge­re­kir diye dü­şü­nü­yo­rum.” Dedi.