reklam alanı

Türkiye Gazeteciler Federasyonu 61. Başkanlar Konseyi Sonuç Bildirgesi


“Ana­do­lu Ba­sı­nın­dan İmdat Çığ­lı­ğı”Tür­ki­ye Ga­ze­te­ci­ler Fe­de­ras­yo­nu’nun (TGF) 61. Baş­kan­lar Kon­se­yi Genel Sek­re­ter Bay­ram Ekici’nin mo­de­ra­tör­lü­ğün­de in­

 Paylaş


“Ana­do­lu Ba­sı­nın­dan İmdat Çığ­lı­ğı”

Tür­ki­ye Ga­ze­te­ci­ler Fe­de­ras­yo­nu’nun (TGF) 61. Baş­kan­lar Kon­se­yi Genel Sek­re­ter Bay­ram Ekici’nin mo­de­ra­tör­lü­ğün­de in­ter­net or­ta­mın­da video kon­fe­rans sis­te­mi ile, Ga­ze­te­ci­ler Ce­mi­ye­ti Baş­ka­nı ve tem­sil­ci­le­ri­nin yoğun ka­tı­lı­mı ile top­lan­dı.TGF Genel Baş­ka­nı Yıl­maz Ka­ra­ca baş­kan­lı­ğın­da dü­zen­le­nen, Ce­mi­yet Baş­kan­la­rı­mız ve tem­sil­ci­le­ri­nin yer al­dı­ğı 61.​Başkan­lar Kon­se­yi top­lan­tı­sı son­ra­sı aşa­ğı­da­ki ka­rar­lar alı­na­rak ve ka­mu­oyu ile pay­la­şıl­ma­sı ka­rar­laş­tı­rıl­dı:
⁃ Tüm dün­ya­yı ve ül­ke­mi­zi olum­suz şe­kil­de et­ki­si al­tı­na alan COVİD-19 Ko­ro­na Vi­rü­sü ile mü­ca­de­le­de büyük bir öz­ve­ri ile gece gün­düz fe­da­kâr­ca ça­lı­şan sü­re­ci en iyi şe­kil­de yü­rü­ten Sağ­lık Ba­ka­nı­mız Fah­ret­tin Koca başta olmak üzere, Dok­tor, hem­şi­re, te­miz­lik gö­rev­li­si dahil tüm sağ­lık ça­lı­şan­la­rı­mı­za, Polis Jan­dar­ma ve tüm Em­ni­yet men­sup­la­rı­mı­za, Vefa Des­tek hat­tın­da ça­lı­şan tüm per­so­ne­le, Yerel Yö­ne­tim­le­re, Be­le­di­ye per­so­nel­le­ri­ne ve hal­kın haber alma öz­gür­lü­ğü için so­kak­lar­da var gü­cüy­le ça­lı­şan medya men­sup­la­rı­na Tür­ki­ye Ga­ze­te­ci­ler Fe­de­ras­yo­nu ve basın men­sup­la­rı ola­rak min­net­ta­rız.
⁃ Di­ji­tal­leş­me ile bir­lik­te bugün için­de bu­lun­du­ğu­muz olum­suz şart­lar ne­de­niy­le yerel medya çok zor du­ru­ma düş­müş­tür. Sek­tö­rü­mü­zün bağlı bu­lun­du­ğu Cum­hur­baş­kan­lı­ğı İle­ti­şim Baş­kan­lı­ğı­nın yerel med­ya­ya yö­ne­lik acil yerel medya eylem planı/ya­sa­sı­nı ha­zır­la­ya­rak Cum­hur­baş­ka­nı­mı­za / mec­li­se sun­ma­dır. Aksi tak­dir­de bugün bir­çok ga­ze­te, te­le­viz­yon ve radyo ka­pı­sı­na kilit vu­ra­cak, bin­ler­ce basın emek­çi­si iş­siz­lik­le karşı kar­şı­ya ka­la­cak­tır.
⁃ Cum­hur­baş­ka­nı­mız Recep Tay­yip Er­do­ğan ‘hal­kın se­si­ne kulak ve­ri­yo­ruz’ diyor. Hal­kın sesi olan ba­sı­nı­mı­za da kulak ver­me­li­dir. TGF’nin var oluşu ile Ana­do­lu ba­sı­nı­nın var oluşu ay­nı­dır. Mü­ca­de­le­mi­ze var gü­cü­müz­le devam ede­ce­ğiz. Ana­do­lu ba­sı­nı­nın ayak­ta kal­ma­sı­nı sağ­la­mak zo­run­da­yız. TGF, bay­ra­ğı­na bağlı, Ata­türk il­ke­le­rin­den hiç­bir zaman sap­ma­mış, ülke men­fa­ati­ni her zaman ön plan­da tut­muş­tur. Biz kendi ted­bi­ri­mi­zi alı­yo­ruz ama dev­let des­te­ği de mut­lak su­ret­le şart. Aksi tak­dir­de Ana­do­lu ba­sı­nı yok olma teh­li­ke­si ile karşı kar­şı­ya­dır.
⁃ Zor­luk­lar içe­ri­sin­de kı­sıt­lı im­kân­lar­la hal­kın haber alma hakkı için gece gün­düz de­me­den ça­lı­şan, yayın yapan yerel ve yay­gın ga­ze­te, in­ter­net haber, TV ve rad­yo­lar, ko­ro­na vi­rü­sü sal­gı­nı ne­de­niy­le zor gün­ler ya­şa­mak­ta­dır. Ana­do­lu Ba­sı­nı ilan ve rek­lam­lar­la ayak­ta duran bir sek­tör­dür. Özel­lik­le Basın İlan Ku­ru­mu üze­rin­den alı­nan resmi ilan­lar, yay­gın ve yerel ga­ze­te­ler için can su­yu­dur. Alı­nan ted­bir­ler kap­sa­mın­da uzun bir süre icra ve ihale ilan­la­rı, du­yu­ru­la­rı ya­yın­lan­ma­ya­cak ol­ma­sı, özel iş­let­me­le­rin de rek­lam kı­sıt­la­ma­sı­na git­me­si, ga­ze­te sa­tış­la­rı­nın ta­ba­na vur­ma­sı, yaşam mü­ca­de­le­si veren Ana­do­lu Ba­sı­nı­nı daha da güç du­ru­ma dü­şür­müş, yok olma ile karşı kar­şı­ya bı­rak­mış­tır.
⁃ Basın mes­le­ği için son de­re­ce önem­li olan in­ter­net ya­sa­sı biran önce çı­ka­rıl­ma­lı, or­ta­da­ki kar­ma­şa ön­len­me­li­dir. Aksi tak­dir­de hem mes­le­ği­miz, hem de bir­çok kurum ve ku­ru­luş hak­kın­da ya­pı­lan çir­kin ha­ber­ler mes­le­ği­mi­ze büyük yara ver­me­ye devam ede­cek­tir.
⁃ Basın Kart’ı biz Ga­ze­te­ci­ler için onur kim­li­ği­dir. Ma­ale­sef gerek de­ği­şim sı­ra­sın­da, ge­rek­se yeni kart mü­ra­ca­at­la­rı ile kurum de­ğiş­ti­ren mes­lek­taş­la­rı­mı­zın kart­la­rı ay­lar­dır ve­ri­le­me­mek­te­dir. Ye­ni­le­nen ve adını ta­şı­dı­ğı sarı rengi turku­aza dö­nü­şen kar­tı­mı­zı, artık ken­di­miz ver­mek is­ti­yo­ruz. İle­ti­şim Baş­kan­lı­ğı ül­ke­nin Dev­let yö­ne­ti­min­de­ki diğer önem­li iş­ler­le uğ­raş­ma­lı, ba­tı­lı ül­ke­ler­de ol­du­ğu gibi ba­sı­nın kim­lik kart­la­rı mes­lek ör­güt­le­ri ta­ra­fın­dan ve­ril­me­li­dir.
⁃ Her zaman Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti Dev­le­ti­ni kap­sa­yan etkin ha­ber­le­ri ve prog­ram­la­rı bu­lu­nan Kıb­rıs Di­ya­log TV’nin RTÜK ta­ra­fın­dan ka­pa­tıl­ma­sı üzün­tüy­le kar­şı­lan­mış­tır. Kıb­rıs Di­ya­log TV’de ya­yın­la­nan bir prog­ram­da dev­le­ti eleş­tir­mek ile bağ­daş­tı­rı­lan bir ko­nuş­ma so­nu­cu RTÜK ta­ra­fın­dan ka­pa­tıl­ma­sı basın öz­gür­lü­ğü­ne ya­pıl­mış bir dar­be­dir. En kısa sü­re­de bu yan­lış­tan dö­nü­le­rek uy­gu­la­nan yap­tı­rı­mın daha makul ce­za­lar ile dü­zel­til­me­si ge­rek­mek­te­dir.
⁃ Tür­ki­ye, Azer­bay­can ve Kıb­rıs’ta 20 binin üze­rin­de üyesi bu­lu­nan Tür­ki­ye Ga­ze­te­ci­ler Fe­de­ras­yo­nu Baş­kan­lar Kon­se­yi üye­le­ri ya­pı­lan bu son top­lan­tı­da şu di­lek­le­ri­ni dile ge­tir­miş­ler­dir. “De­mok­ra­si­nin temel taşı medya için aşa­ğı­da be­lirt­miş ol­du­ğu­muz ted­bir­le­rin ha­ya­ta ge­çi­ril­me­si hu­su­sun­da Cum­hur­baş­ka­nı­mız Sayın Recep Tay­yip Er­do­ğan, Cum­hur­baş­kan­lı­ğı İle­ti­şim Baş­ka­nı Sayın Fah­ret­tin Altun ve Basın İlan Ku­ru­mu Genel Mü­dü­rü Sayın Rıd­van Duran’ı yerel ba­sı­na can suyu ol­ma­ya ve yerel med­ya­ya des­tek ol­ma­ya davet edi­yo­ruz”
Ana­do­lu ba­sı­nı için alı­na­bi­lecek ted­bir­ler;
- Ko­ro­na sal­gı­nın­dan olum­suz et­ki­le­nen medya için “Ted­bir Des­tek Pa­ke­ti” açık­lan­ma­lı­dır.
- İşsiz kalan, sal­gın yü­zün­den evden çı­ka­ma­yan ve iş bu­la­ma­yan basın emek­çi­le­ri­nin maaşı iş­siz­lik fo­nun­dan öden­me­li­dir.
- Ga­ze­te Sa­hip­le­ri­ne BİK ta­ra­fın­dan fa­iz­siz borç im­kâ­nı sağ­lan­ma­lı­dır. BİK’nun şu­be­si dı­şın­da kalan il­ler­de­ki basın ça­lı­şan­la­rı­na da fa­iz­siz kredi ve­ril­me­dir.- TV’lerin Uydu be­del­le­ri 6 ay sü­rey­le alın­ma­ma­lı ve uydu be­de­li son­ra­ki sü­reç­te en aza çe­kil­me­li­dir.
- TV ve Rad­yo­lar da Ma­li­ye Ba­kan­lı­ğı­nın müc­bir sebep kap­sa­mı­na alın­ma­lı­dır.
- Dev­le­tin, Be­le­di­ye­le­rin ve STK’ların medya sek­tö­rü­ne des­tek ver­me­si sağ­lan­ma­lı, İl Genel Mec­li­si ka­rar­la­rı, Be­le­di­ye Mec­li­si ve En­cü­men ka­rar­la­rı yerel ga­ze­te­ler­de ya­yın­lan­ma­lı ve Ana­do­lu ba­sı­nı­na sahip çı­kıl­ma­sı ön­gö­rül­me­li­dir.
- Ga­ze­te­le­ri­miz­den ke­si­len ’lik BİK ke­sin­ti­nin sı­kın­tı­lı dö­nem­ler­de ta­ma­men kal­dı­rıl­ma­lı­dır.- Medya sa­hip­le­ri­ne acil kredi im­kâ­nı sağ­lan­ma­lı­dır. Ga­ze­te ba­sı­mın­da kul­la­nı­lan kağıt, kalıp, mü­rek­kep gibi ithal mal­ze­me­ler kur­dan et­ki­len­me­yecek şe­kil­de ayar­lan­ma­lı ve güm­rük ver­gi­le­ri sı­fır­lan­ma­lı­dır.
- Si­gor­ta ve ver­gi­ler­de in­di­rim sağ­lan­ma­lı, SGK ve Ma­li­ye borç­la­rı en az bir yıl er­te­len­me­li­dir.- Her daim dev­le­ti­nin ya­nın­da olan Ana­do­lu Ba­sı­nı bir an önce des­tek­len­me­li ve ge­re­ken ted­bir­ler ya­sa­lar­la ko­ru­ma al­tı­na alın­ma­lı­dır.

TÜRKİYE GA­ZE­TECİLER FE­DE­RAS­YO­NU BAŞ­KAN­LAR KON­SEYİ
AN­TAL­YA BASIN CEMİYETİ İBRAHİM AK­KA­YA
AN­TAK­YA GA­ZE­TECİLER CEMİYETİAHMET AB­DUL­LA­HOĞ­LU
ARTVİN FAAL GA­ZE­TECİLER CEMİYETİ TURAN ŞEN­TÜRK
AYDIN GA­ZE­TECİLER CEMİYETİSEMRA ŞENER
BAT­MAN GA­ZE­TECİLER VE YA­YIN­CI­LAR C.ARİF ARS­LAN
BİTLİS BASIN CEMİYETİR. GÖK­HAN KILIÇ
CEY­HAN GA­ZE­TECİLER DER­NEĞİCEY­HUN ÖZER
ÇA­NAK­KA­LE AKTİF GA­ZE­TECİLER DER­NEĞİİLKER ÜLKER
ÇORUM HİTİT GA­ZE­TECİLER VE Y. DER­NEĞİBİRKAN DEMİRCİ
ÇU­KU­RO­VA GA­ZE­TECİLER CEMİYETİCAFER ESEN­DEMİRDÜZCE GA­ZE­TECİLER CEMİYETİEROL TAY­HAN
İSTAN­BUL AV­RAS­YA GA­ZE­TECİLER DER­NEĞİ OĞUZ­HAN BAY­RAK
ESKİŞEHİR GA­ZE­TECİLER CEMİYETİYIL­MAZ KA­RA­CA
ER­ZU­RUM GA­ZE­TECİLER CEMİYETİ Metin BAR­LAK
GEBZE GA­ZE­TECİLER CEMİYETİ AHMET OĞUZKAH­RA­MAN­MA­RAŞ GA­ZE­TECİLER CEMİYETİ SER­MET ÇU­HA­DAR
KIRK­LA­RELİ MEDYA MEN­SUP­LA­RI CEMİYETİÖZDEN URAL
KKTC DIŞ BASIN BİRLİĞİTAHİR OLCAY KIRAÇ
KKTC HABER KA­ME­RA­MAN­LA­RI BİRLİĞİTAR­KAN KAVAZ
KI­RIK­KA­LE MEDYA VE GA­ZE­TECİLER CEMİYETİ ERCİHAN ÇAK­MAK
KO­CA­ELİ MEDYA MEN­SUP­LA­RI DER­NEĞİBAHAR KAY­MAK­ÇI
KUZEY KIB­RIS GA­ZE­TECİLER CEMİYETİ REŞAT AKAR/ALİ HAN­ÇERLİ
MA­LAT­YA GA­ZE­TECİLER VE TELEVİZYON­CU­LAR CEM FATİH AVCI
MA­NAV­GAT GA­ZE­TECİLER VE YA­ZAR­LAR CEMİYETİ AVNİ GE­LEN­DOST
MANİSA GA­ZE­TECİLER VE YA­YIN­CI­LAR DER­NEĞİ İSMAİL AYDIN
MERSİN GA­ZE­TECİLER CEMİYETİKAYA TEPE
MUĞLA GA­ZE­TECİLER CEMİYETİSÜ­LEY­MAN AK­BU­LUT
NEV­ŞEHİR GA­ZE­TECİLER CEMİYETİBAY­RAM EKİCİ
NİĞDE GA­ZE­TECİLER BİRLİĞİHAY­RETTİN YENEL
PAR­LE­MEN­TO BASIN MEN­SUP­LA­RI DER­NEĞİ HASAN ÖZGÜR ÖZEN
RİZE GA­ZE­TECİLER DER­NEĞİFAİK BA­KOĞ­LU
SA­KAR­YA GA­ZE­TECİLER CEMİYETİSEZAİ MATUR
SİİRT GA­ZE­TECİLER CEMİYETİCUM­HUR KI­LIÇ­CI­OĞ­LU
SİNOP GA­ZE­TECİLER CEMİYETİHİKMET KU­RA­DA
SİVAS GA­ZE­TECİLER CEMİYETİHAKAN SE­ZE­RER
ŞAN­LI­UR­FA GAP GA­ZE­TECİLER CEMİYETİ KEMAL KA­PAK­LI
TAR­SUS MEDYA MEN­SUP­LA­RI DER­NEĞİOKAN ÇA­LIŞ­KAN
TEKİRDAĞ BÜ­YÜK­ŞEHİR GA­ZE­TECİLER DER­NEĞİNECMİ IŞIK­SAL
TOKAT GA­ZE­TECİLER CEMİYETİCEMAL İNCE­SOY­LU­ERUŞAK FAAL GA­ZE­TECİLER DER­NEĞİA.​ERKİN SA­RI­OĞ­LU
ZON­GUL­DAK GA­ZE­TECİLER CEMİYETİDERYA AK­BI­YIK
GENEL SEKRETER.​ YRD. LE­VENT ALTUNBASIN VAKFI KEMAL SOYLUİZMİR GA­ZE­TECİLER CEM.KENAN ÇİMEN
GENEL BŞK.​YRD. TUR­GAY DEMİRTAŞ
BASIN VAKFIÇETİN GÜROL