Umut Kaşan

Tüm Yazıları


"Tiky deyip de geçme. Hepimizden akıllılar"

  • 02 Aralık 2019 PazartesiEski ama es­ki­me­yen bir ar­ka­da­şım­la soh­bet­te­yiz. Hayır hayır as­lın­da dert­le­şi­yor­duk. Sos­yal medya ağı­nın ge­liş­tir­di­ği bir ar­ka­daş­lı­ğı, za­man­la ger­çek bir iliş­ki­ye dö­nüş­müş ve hatta uzun sü­re­dir de sev­gi­li ol­muş­lar fakat son­ra­sın­da yine aynı ağın ga­za­bı­na uğ­ra­yıp ay­rıl­mış­lar. Çok ama çok da öf­ke­liy­di. Ken­di­si­nin izni ile ka­le­me aldım bu ya­zı­yı ama zaten de çok is­ti­yor ki bun­la­rın bi­lin­me­si­ni. (Ara­dan epey de zaman geçti )
Kız­la­rın diyor şu dişi ka­fa­sı doğ­duk­la­rı andan iti­ba­ren ka­rı­şık. Ben de durur muyum ya­pış­tır­dım lafı anın­da. Değil öyle erkek be­bek­le­rin kız be­bek­le­re göre iflah olmaz, gaz prob­le­mi olur be­bek­lik­le­rin­de hani ga­li­ba hayat boyu devam eden bir sancı ya­ra­tı­yor ol­ma­lı bu gaz. Öyle böyle de ka­pış­ma­lı değil soh­be­ti­miz. O bana kız­lar­dan dert ya­nar­ken ben de onun erkek ka­fa­sı ola­rak ken­di­ne ayna tut­ma­sı­nı sağ­lı­yo­rum. Ama iki­miz de çok eğ­le­ni­yo­ruz bir yan­dan.
Günde beş kere, on kere mesaj atı­yor­sun, kalp­li gü­lü­cük ge­li­yor ama, o bir gün mesaj ata­mı­yor­sun hemen ge­li­yor kız tribi! Allah düş­ma­nı­ma ver­me­sin dedi laf ara­sın­da. Ama hatun da tiky­ler ya­rış­ma­sı olsa açık ara ka­za­nır. İddi­alı tiky. Dedim ki sev­gi­lim ol­say­dı ko­nu­şur­ken bana ver­di­ği emo­ji­li ce­vap­la­rı ce­vap­tan say­maz­dım bana özel yaz­dı­ğı ke­li­me­le­ri ol­ma­lı de­mem­le bir­lik­te “Yahu günde on kez ko­nu­şu­yo­ruz kaç kez de me­saj­la­şı­yo­ruz ne ke­li­me­si, senin ka­fa­dan değil o, sa­de­ce emo­ji­li devam eden soh­bet­le­ri­miz bile vardı bizim ve eğ­le­ni­yor­duk” dedi. Ben ku­sar­dım ki o da ne yahu da di­ye­me­dim.
İyi ki de ay­rıl­mış­sı­nız di­ye­me­dim de o a! “ Zaten bi­te­cek­miş bak işte! Sin­yal bun­lar gör bu sin­yal­le­ri” dedim. İliş­ki­le­rin de has­ta­lık­lı za­man­la­rı, iyi­leş­me­le­ri, sin­yal­le­ri, er­ror­la­rı, iyi­ki­le­ri, keş­ke­le­ri var­dır gibi bey­lik laf­lar edi­yo­rum. Uzat­ma­ya­yım da mesaj yü­zün­den değil yani bi­zim­ki­le­rin ay­rı­lık­la­rı. Akıl­lı kı­zı­mız bizim da­na­ya “Sen hiç eğ­len­ce­li de­ğil­sin, sı­kıl­dım bu her şeyi çok cid­di­ye al­ma­la­rın­dan bir süre gö­rüş­me­ye­lim seni gör­mek is­te­mi­yo­rum ”demiş. Bana da diyor ki “ Ha­ya­tım­da ilk defa efen­di adam oldum. Al mü­ka­fa­tı da, sağ­lam tekme yedim” Bu tiky ha­tun­lar­da­ki öz­gü­ve­ne de ayrı şapka çı­kar­tı­yo­rum. Biz olsak kar­şı­mız­da­ki­ni üz­me­den kır­ma­dan nasıl söy­le­riz diye kırk kere dü­şü­nü­rüz. Hatun pata diye söy­le­miş bizim Dana’ya. “ Sı­kı­cı­sın! ” Canım benim gaza bas­tık­ça hız yapan, za­man­la açı­lan oto­mo­bil mo­to­ru mu san­dın sen o da­na­yı. Baş­tan gö­re­me­din mi şu da­na­nın ne kadar sı­kı­cı de­tay­cı bir adam ol­du­ğu­nu di­ye­me­dim bizim tiky ha­tu­na tabii. Ka­dın­lar da daima hak­lı­dır. Demek ki başta eğ­len­ce­li geldi keş­fet­mek di­yo­rum kıza hak­lı­lık payı çı­kar­tı­yo­rum ken­dim­ce. Bizim dana da sa­hi­den de­tay­cı, sı­kı­cı de­ni­le­bi­lecek kadar mı? Bi­le­mi­yo­rum ama ta­kın­tı­lı bi­ri­dir.
Kız­la­rın efen­di adam ye­ri­ne piç adam­la­ra olan il­gi­si­ni ne kadar boş vakti olan İsveç­li bilim in­sa­nı varsa araş­tır­dı zaten. Özet­le de di­yor­lar ki ka­dın­lar cesur adam­la­rı daha çok se­vi­yor. Komik, ne­şe­li, il­gi­li ve ba­kım­lı olsun is­ti­yor. Bu le­vel­le­ri geç­miş o da­na­nın cüz­da­nı da ka­ba­rık­sa ka­dın­lar hemen de aşık olu­yor­lar­mış. Yani bu da­na­nın çiz­di­ği pro­fil de, öz­gü­ve­ni yük­sek, ken­di­ni seven, kolay kolay kar­şı­sın­da­ki­ne bağ­lan­ma­yan, ge­ri­ye almak için mut­lu­luk veren ne yap­tı­ğı­nı as­lın­da çok iyi bilen ve de çok bi­li­yor ki bu dana o sıra da ka­la­ba­lık yani or­ta­lık onun mut­lu­lu­ğu­nu ona iade ede­bi­lecek tiky­ler dolu. Se­pep­siz mut­lu­luk veren ka­dın­lar da başka dert. Onu da iyi bi­li­yor. Öyle ama bil­me­li­si­niz ki efen­di adam­la­rın om­zun­da ağ­lı­yor o terk edi­len kız­lar illa ki… İyi de tiky­ler de ne yap­sın zaten. Ha­yat­la­rı, ilgi, be­ğe­ni, aşk, gü­zel­lik, gös­te­riş. Tiky olmak da ina­nın ki zor iş. Mo­da­yı takip et, da­na­yı takip et, ün­lü­le­ri takip et ne işi olur po­li­ti­kay­la, eko­no­miy­le, bor­say­la ama sor ba­ka­lım ona in­di­rim gün­le­ri­ni benim diyen yapay zeka mo­to­run­dan daha hızlı cevap verir? Peki sen Da­na­gil­le­rin üyesi, sen cesur, komik, ne­şe­li, ba­kım­lı il­gi­li ve de cüz­da­nı ka­ba­rık ka­dı­na ninen ya­şın­day­sa bile hâl­le­nir­ken onun adı bas­ba­ya­ğı aşk olu­yor ama…
Ar­ka­da­şım bana nasıl eğ­len­ce­li olu­rum? Şimdi ne yap­ma­lı­yım. Sev­di­ğim halde tamam deyip ka­bu­ğu­ma mı çe­ki­le­yim? Yoksa kal­bi­mi din­le­yip ona fık­ra­lar komik ka­ri­ka­tür­ler falan mı ata­yım dedi? An­la­dım ki bir de kor­ku­yor bizim dana. Acil eylem pla­nı­nı ha­re­ke­te ge­çir­mez ve de ka­zay­la ba­rı­şır­lar­sa diye, çe­ke­ce­ği o kız tri­bi­ni dü­şü­nüp ona da dert­le­ni­yor za­val­lı dana. Ba­rış­mak da dert olur mu? Oysa ki bana göre ger­çek­ten bir iliş­ki­le­ri bile yok!
“Sen git uyu bir güzel ve onu da hemen ta­kip­ten çıkar” dedim benim her söy­le­di­ği­mi ya­pa­cak gibi bi­ça­re ağ­zı­mın içine bakan öküz ar­ka­da­şı­ma. “ Biraz cool adam ol­sa­na sen!” Eli de git­mi­yor. Sa­nır­sın ki ta­kip­leş­me­yi ke­sin­ce hayat da­mar­la­rın­dan bi­ri­si ke­si­lecek. Sü­rek­li stalk­lı­yor kız­ca­ğı­cın sanal her adı­mı­nı takip edi­yor. Kimi be­ğen­miş. Kaç kişi onu be­ğen­miş. Son gö­rül­me­si kaç? Ki­min­le ko­nuş­tu acaba o saate kadar? Ha­ya­tı an­lam­sız­la­şır tüm o za­ma­nı ken­di­ne ayır­sa. Eros’un okuna da dedim içim­den. Ba­ğır­mak is­ter­ken bu cüm­le­yi de içim­den dedim sev­gi­li okur. “Cool der­ken dedi? ” Hadi buyur. Da­na­cım Cool adam­lık son­ra­dan da olun­mu­yor, çakma du­ru­yor o in­sa­nın üze­rin­de de de­me­dim. Ben de sanki bilir kişi gibi bir gör­me­liy­di­niz beni sev­gi­li okur. Bana mısın diyen te­ra­pist şapka çı­kar­tır hani! Ko­nu­ya ve insan iliş­ki­le­re öyle hâkim ko­nu­şu­yo­rum ki. Bizim dana sa­kin­leş­ti. Öz­gü­ve­ni ye­ri­ne geldi. Ma­sa­dan kal­kar­ken bana önce ber­be­re gi­de­ce­ği­ni kirli sakal bı­ra­ka­ca­ğı­nı ve saç­la­rı­nı da ka­zı­ta­ca­ğı­nı, ken­din­de de­ği­şik­lik yap­ma­ya ka­rar­lı ol­du­ğu­nu söy­le­di. Hadi buyur bu­ra­dan “ Çakma te­ra­pis­tin ilk vu­ku­atı kabul edin çak­tır­ma­yın…” ben bunu mu kast et­tim­di Al­la­hın da­na­sı da de­me­dim. Der miyim?
Ara­dan üç-dört gün geç­me­miş­ti ki ben çok eğ­le­ni­yo­rum. Ko­mik­li ka­ri­ka­tür­ler önce bana ge­li­yor. Bana de­mi­yor da­na­mız ama tabii ki ama ben gü­lü­yor­sam da sonra bayan tikye gi­di­yor o ka­ri­ka­tür an­lı­yo­rum ben. Ar­ka­daş­lık bunu ge­rek­ti­rir di­yo­rum ba­sı­yo­rum gü­lü­cük­le­ri. Bizim dana özlü söz­le­ri, haber ku­pür­le­ri­ni pay­laş­ma­yı da kesti. Fık­ra­lar ka­ri­ka­tür­ler mutlu tbt’ler o hani benim diyen mizah der­gi­si­ne nal top­la­tır pay­la­şım­la­rı öyle de eğ­len­ce­li. O nasıl araş­tır­mak öyle di­yo­rum içim­den. Ne­re­den bulup çı­kar­tı­yor şu komik şey­le­ri. Aşık işte bizim dana. Neyse kes­tir­me­den an­la­ta­yım. Bir gün bana bir ekran gö­rün­tü­sü yol­la­dı. Sen süper bir dost şa­ha­ne bir ar­ka­daş­sın. Dedim ki yine ne yap­tım acaba? Emo­ji­ler­le gül­mek­ten başka bir ey­lem­de bu­lun­ma­dım ki ben. Bizim tiky abla mesaj yaz­mış bizim da­na­ya.” Hiç komik de­ğil­sin. Ama ben seni öz­le­dim“ hadi buyur! “ Çakma te­ra­pis­tin ikin­ci vu­ku­atı bile ola­ma­ya­cak kadar far­kın­da de­ği­lim ne yap­tı­ğı­mın yine çak­tır­ma­yın…”
Böyle sev­gi­li okur, derdi soğan cü­cü­ğü kadar aşk olan bazı ar­ka­daş­la­rı­mın ge­rek­siz ve hatta komik aşk hi­ka­ye­le­ri bana ancak ya­zar­lık ka­ri­ye­ri­min ge­rek­siz da­na­lı pay­la­şım­la­rı­na ilham olu­yor. Onlar bir­lik­te el ele in­di­rim gün­le­ri­ne geçen beş yıl­dız­lı bir te­sis­te ba­rış­ma ta­ti­li­ne gi­der­ken ben ise bil­gi­sa­ya­rı­mın ba­şı­na otur­muş bizim da­na­nın as­lın­da nasıl da ko­ca­man bir öküz ol­du­ğu­nu an­la­ma­ya ça­lı­şı­yo­rum. Hayat hiç adil de­ğil­sin… Kız­lar ga­li­ba sa­hi­den öküz mü se­vi­yor­lar diye baş­lı­yo­rum yaz­ma­ya.
Bu arada bi­zim­ki­ler ani bir karar ile tatil son­ra­sı benim iş yo­ğun­lu­ğum­dan ka­tı­la­ma­dı­ğım şa­şa­lı, çok ha­va­lı bir nişan tö­re­ni yap­tı­lar. Nişan da­ve­ti­ye­si­ni de ıs­rar­la benim ta­sar­la­ma­mı is­te­di­ler. Tiky ab­la­mız tüm aile­ce el üze­rin­de tu­tu­lu­yor. Bizim dana da bana” Bi­li­yor musun? Tüm sos­yal medya he­sap­la­rı­nın şif­re­le­ri­ni verdi bana daha ev­len­me­dik bile ama bana gü­ve­ni­yor. Kim yapar bu za­man­da dedi ” Ey büyük ırab­bım ay­rı­la­cak­sa­nız da bir an önce ay­rı­lın da bit­sin bu çile de di­ye­mi­yo­rum tabii.
Ga­li­ba ben ne aşk­tan an­lı­yo­rum ne de iliş­ki­ler­den sev­gi­li okur. Öküz di­yo­rum Dana di­yo­rum su ka­tıl­ma­mış Tiky di­yo­rum, böyle iliş­ki mi olur ay­rı­lın siz di­yo­rum ve de yüz­le­ri­ne de söy­lü­yo­rum bunu ama ya­kın­da ev­le­ne­cek­ler. Çok da mutlu mesut ol­sun­lar. Bizim tek ber­ber traşı ile ha­ya­tın şif­re­si­ni çözen dana da dedi ki bana, bir gün yine kız­lar ne is­ti­yor da­na­lar ne bek­li­yor falan ya­zar­san mut­la­ka şunu da ekle lüt­fen. “ Er­kek­ler ken­din­den akıl­lı­sı­nı, kız­lar da ken­din­den ap­ta­lı­nı sev­mi­yor. Bir iliş­ki­yi var eden ye­ga­ne şey de tüm mev­zu­la­rı ce­sur­ca ve dü­rüst­çe pay­laş­mak ola­bi­lir. Bu kızın ce­sa­re­ti­ni ve bana mey­dan oku­ma­sı­nı se­vi­yo­rum”. Sev­gi­li okur hadi buyur bu­ra­dan hayat ha­ti­ce­ye değil ne­ti­ce­ye ba­kı­yor. Şimdi as­lın­da çok geç­me­den de bo­şa­na­cak­la­rı­na emi­nim ama der miyim asla! Öyle hemen çocuk mocuk da yap­ma­yın biraz bir­bi­ri­ni­zin ta­dı­nı çı­ka­rın di­ye­bil­dim. Sa­yen­de ola­cak bu ev­li­lik demez mi? İçim­den eeeh ama oy­na­mı­yo­rum ben ! Ar­ka­daş yeter dedim. İçim­den ama içim­den…