Tgf ve Agc kuşadası'nda iftarda buluştu


Ay­dın Ga­ze­te­ci­ler Ce­mi­ye­ti ön­cü­lü­ğün­de Tür­ki­ye Ga­ze­te­ci­ler Fe­de­ras­yo­nu’nun(TGF) bölge if­ta­rı Ku­şa­da­sı Be­le­di­ye­si’nin ev sa­hip­li­ğin­de İnfi­ni­tiy

 Paylaş


Ay­dın Ga­ze­te­ci­ler Ce­mi­ye­ti ön­cü­lü­ğün­de Tür­ki­ye Ga­ze­te­ci­ler Fe­de­ras­yo­nu’nun(TGF) bölge if­ta­rı Ku­şa­da­sı Be­le­di­ye­si’nin ev sa­hip­li­ğin­de İnfi­ni­tiy By Yel­ken Otel­de Cumartesi günü ger­çek­leş­ti­.
Ege Böl­ge­sin­de ilk kez Aydın’da ger­çek­leş­ti­ri­len bölge if­ta­rı­na Ku­şa­da­sı Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ömer Günel, Türkiye Gazeteciler Federasyonu Genel Baş­ka­nı Yıl­maz Ka­ra­ca, Aydın Gazeteciler Cemiyeti Baş­ka­nı Semra Şener, Muğla, Gebze, Adana, Urfa, Ma­ni­sa, Nev­şe­hir, Konya, Uşak, İzmir, Ça­nak­ka­le gibi pek çok ilden gelen TGF yö­ne­ti­mi, Tür­ki­ye Ga­ze­te­ci­ler Ce­mi­yet­le­ri Basın Vakfı’nın Yö­ne­tim Ku­ru­lu üye­le­ri, Bölge Ce­mi­yet Baş­kan­la­rı ve AGC yö­ne­ti­mi ka­tıl­dı.
Ka­şa­da­sı’nda İnfi­ni­tiy By Yel­ken Otel­de ya­pı­lan if­ta­rın ar­dın­dan ko­nuş­ma yapan AGC Başkanı Semra Şener. Bu if­ta­rın ilk ol­ma­ya­ca­ğı­nı be­lir­te­rek “Ku­şa­da­sı Be­le­di­ye­si'nin ev sa­hip­li­ğin­de ku­sur­suz bir or­ga­ni­zas­yon ger­çek­leş­tir­dik. İlgi ve ala­ka­la­rın­dan do­la­yı te­şek­kür ede­riz. Bizim bir­lik, be­ra­ber­lik ve da­ya­nış­ma­ya o kadar çok ih­ti­yaç duy­du­ğu­muz bu gün­ler­de Ra­ma­zan ve­si­le bir arada ol­ma­nın mut­lu­lu­ğu­nu ya­şı­yo­ruz.” dedi.31 Mart yerel se­çim­le­ri­nin ar­dın­dan hal­kın te­vec­cü­hüy­le Ku­şa­da­sı Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ömer Günel’in gö­re­ve gel­di­ği­ni dile ge­ti­ren Şener, ga­ze­te­ci­ler adına gö­re­vin­de ba­şa­rı­lar di­le­di.
“ANA­DO­LU BA­SI­NI YA­NI­YOR” Böl­ge­sel if­tar­la­rın 3 yıl önce baş­la­dı­ğı­nı ifade eden TGF Genel Baş­ka­nı Yıl­maz Ka­ra­ca, bu yıl Ko­ca­eli Gebze’den if­ta­ra baş­la­dık­la­rı­nı be­lir­te­rek, “Adana’ya geç­tik. Bugün Aydın’dayız. 25 Mayıs’ta Tokat’ta ya­pa­ca­ğı­mız böl­ge­sel if­tar­la prog­ram sona erecek. Bu­ra­da­ki ama­cı­mız hem mes­lek­taş­la­rı­mız­la kay­naş­mak, hem mes­lek­taş­la­rı­mı­zın so­run­la­rı­nı öğ­ren­mek, soh­bet etmek. Bu­ra­ya gel­me­den önce 12 tane Be­le­di­ye Baş­ka­nı zi­ya­ret ettik. 5-6 yıl­dır sü­rek­li seçim olu­yor. Se­çim­ler ne­de­niy­le bir türlü Ana­do­lu ba­sı­nın so­run­la­rı­na çözüm bu­la­cak ne bir si­ya­si, ne hü­kü­met ne de bir dev­let bu­la­bi­li­yo­ruz. Şu anda Ana­do­lu ba­sı­nı ya­nı­yor. Sa­de­ce ga­ze­te­ler değil te­le­viz­yon­lar, rad­yo­lar da var. Ba­şı­mı­zın derdi, mes­le­ği­mi­zin son de­re­ce kötü puan veren in­ter­net ga­ze­te­ci­li­ği­nin bir ya­sa­sı ol­ma­ma­sı bize çok za­rar­lar ve­ri­yor. İnter­net ga­ze­te­ci­li­ği­ni hak­kıy­la yapan ar­ka­daş­la­rı­mız da var on­la­rın hak­kı­nı ye­me­mek lazım. Biz mut­la­ka in­ter­net ga­ze­te­ci­li­ği­nin ya­sa­sı­nın çı­ka­rı­la­rak bir sis­te­me otu­rul­ma­sı ge­rek­ti­ği­ne ina­nı­yo­ruz.” dedi. ANA­DO­LU BA­SI­NI AL­MAZ­SA TÜRK BA­SI­NI OL­MA­Z A­na­do­lu ba­sı­nı ol­maz­sa Türk ba­sı­nın ol­ma­ya­ca­ğı­nı vur­gu­la­yan Yıl­maz, “Ana­do­lu ba­sı­nı ol­maz­sa Ku­şa­da­sı Be­le­di­ye­si’ni kimse ta­nı­maz. Çünkü yay­gın basın de­di­ği­miz basın hiç­bir zaman Ku­şa­da­sı’nın so­run­la­rı­na inmez. Ama Ku­şa­da­sı’nda kötü bir haber olur­sa o kötü yö­nü­nü verir. O yüz­den Ana­do­lu ba­sı­nı çok önem­li. So­run­la­rı­mı­zı çöz­mek için mü­ca­de­le ede­ce­ğiz. Se­çim­den önce par­ti­le­rin genel baş­kan­la­rı­nı, grup baş­kan­la­rı­nı zi­ya­ret ettik. Ana­do­lu ba­sı­nın so­run­la­rı­na en çok ilgi duyan CHP Genel Baş­ka­nı Kemal Kı­lıç­da­roğ­lu oldu. Tür­ki­ye Büyük Mil­let Mec­li­si­ne en çok ga­ze­te­ci mil­let­ve­ki­li gö­tü­ren CHP. Bu yüz­den Kı­lıç­da­roğ­lu’na te­şek­kür ede­riz. Bu güzel if­ta­rı biz­le­re veren Ku­şa­da­sı Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ömer Günel’e te­şek­kür ede­riz.” diye ko­nuş­tu.
Ga­ze­te­ci­le­ri Ku­şa­da­sı’nda ağır­la­mak­tan do­la­yı çok mem­nun ol­duk­la­rı­nı be­lir­ten Ku­şa­da­sı Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ömer Günel, “Ga­ze­te­ci­le­ri çok önem­si­yo­rum. Siz­ler söy­le­dik­le­ri­mi­zi ifade et­me­se­niz biz ses­siz, dil­siz birer si­ya­set­çi­ye dö­nü­şü­rüz. Ni­te­kim ne ya­par­sak ya­pa­lım doğru ifade edil­mez­se doğru an­la­şıl­mak müm­kün olmaz. O yüz­den siz­ler­le olan di­ya­lo­ğu saygı ve belli bir mes­lek etiği için­de gö­tür­me­ye ça­lış­tım. Aday ol­du­ğum sü­reç­ten bu yana tüm bölge basın men­sup­la­rıy­la dü­zen­li ola­rak her ay bir araya gelip yap­tık­la­rı­mı­zı an­la­tı­yo­ruz” dedi.Tür­ki­ye’nin zor bir dö­nem­den geç­ti­ği­ni ak­ta­ran Be­le­di­ye Baş­ka­nı Günel, “Tür­ki­ye’de de­mok­ra­si­ye, hakka, hu­ku­ka ina­nan her­kes zor dö­nem­den ge­çi­yor. Bir hu­kuk­çu ola­rak İstan­bul se­çim­le­ri­ni an­la­ya­bil­mek ve an­la­ta­bil­mek müm­kün değil. Bir KHK ile çıkan hu­kuk­suz du­ru­mu aynı KHK’yı da­ya­nak yap­tı­ra­rak hu­kuk­suz bir YSK var. Bunu hiç­bir ev­ren­sel hukuk il­ke­siy­le ve ka­nun­la açık­la­ya­maz­sı­nız. YSK en yük­sek hukuk or­ga­nı. Doğru ama YSK’nın da­ya­nak yap­tı­ğı KHK, hü­kü­me­tin çı­kar­dı­ğı bir dü­zen­le­me ve aley­hin­de dava dahi aça­ma­dı­ğı­mız bir dü­zen­le­me. Bu sü­reç­te İstan­bul se­çim­le­ri­nin çok en­te­re­san bir şe­kil­de ye­ni­len­me­si­ne karar ve­ril­di. Sa­de­ce bü­yük­şe­hir se­çim­le­ri ye­ni­le­ni­yor. Aynı zarf­ta bu­lu­nan diğer se­çim­ler ye­ni­len­mi­yor. Tabi bu süreç he­pi­mi­zin ne­re­ye gö­tü­rül­dü­ğü­nün en güzel ka­nı­tı. Ama Tür­ki­ye’de her şey çok hızlı de­ği­şi­yor. He­pi­mi­zin di­le­di­ği şey hak, hukuk, ada­let ve de­mok­ra­tik bir or­tam­da ya­şa­mak. Si­ya­set ya­şan­tı­mı­zın her şeyi demek değil. Di­ni­miz ır­kı­mız ne olur­sa olsun Cum­hu­ri­yet ça­tı­sı al­tın­dan bir bi­ri­mi­ze saygı duy­mak zo­run­da­yız. Biz son yıl­lar­da say­gı­mı­zı kay­bet­tik. Buna çanak tu­tan­lar bunun far­kın­da ol­ma­dık­la­rı­nı dü­şü­nü­yo­rum. Far­kın­da ol­sa­lar ül­ke­yi bu­ra­ya ta­şı­maz­lar­dı. Ben şuna ina­nı­yo­rum; Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti çok güçlü, Türk in­sa­nı her şeyin far­kı­na va­ra­cak. Ya­kın­da her şey çok güzel ola­cak” di­ye­rek söz­le­ri­ne son verdi.TGF Genel Baş­ka­nı Yıl­maz Ka­ra­ca, ko­nuş­ma­la­rın ar­dın­dan Baş­kan Günel’de te­şek­kür pla­ke­ti tak­dim etti.