Tgf 59. Başkanlar Konseyi Sonuç Bildirgesi


Milli mü­ca­de­le­miz­de ta­ri­hi rol oy­na­yan 4 – 11 Eylül ara­lı­ğın­da 7 gün süren Sivas kong­re­si­nin 100. Yıl kut­la­ma­la­rı kap­sa­mın­da, TGF‘nin 59. Baş­kan­lar Kon­se­yi Sivas ili­

 Paylaş


Milli mü­ca­de­le­miz­de ta­ri­hi rol oy­na­yan 4 – 11 Eylül ara­lı­ğın­da 7 gün süren Sivas kong­re­si­nin 100. Yıl kut­la­ma­la­rı kap­sa­mın­da, TGF‘nin 59. Baş­kan­lar Kon­se­yi Sivas ili­miz­de ya­pıl­mış­tır. Cum­hu­ri­ye­ti­mi­zin ku­ru­cu­su Mus­ta­fa Kemal Ata­türk’ün İstik­lal yü­rü­yü­şü­nü yad etmek için Baş­kan­lar Kon­se­yi top­lan­tı­sı­nın kap­sa­mı ge­niş­le­ti­le­rek, Cum­hu­ri­yet üni­ver­si­te­si öğ­re­tim gö­rev­li­si, Ahmet Necip Aydın ta­ra­fın­dan ‘’ Milli Mü­ca­de­le­de Sivas’’ baş­lık­lı bir panel dü­zen­len­miş­tir. TGF Baş­kan­lar kon­se­yi ola­rak böyle bir top­lan­tı ile hem Sivas ili­mi­zin en önem­li ta­ri­hi gü­nün­de yan­la­rın­da olduk, hem de top­lan­tı­la­rı­mız­da be­lir­le­di­ği­miz bazı ko­nu­la­rı tar­tı­şıp, di­na­mik bir plat­for­ma dö­nüş­me­si sağ­lan­dı.TGF Baş­kan­lar kon­se­yi­nin 59. top­lan­tı­sı Sivas ili­miz­de ger­çek­leş­ti. 65 ce­mi­yet baş­ka­nı ve 138 ga­ze­te­ci­nin ka­tı­lım sağ­la­dı­ğı top­lan­tı­da, aşa­ğı­da ki ko­nu­la­rın ka­mu­oyu­na du­yu­rul­ma­sı ka­rar­laş­tı­rıl­dı.
1- Ül­ke­mi­zin bir­lik ve be­ra­ber­li­ği­ni teh­dit eden PKK terör ör­gü­tü­nün asker ve po­lis­le­ri­mi­ze yö­ne­lik hain sal­dı­rı­la­rı­nın ar­dın­dan Di­yar­ba­kır’ın Kulp il­çe­sin­de 7 va­tan­da­şı­mı­zı bom­ba­lı sal­dı­rıy­la şehit et­me­si ör­gü­tün alçak yü­zü­nü bir kez daha gös­ter­miş­tir. Sal­dı­rı­da şehit olan va­tan­daş­la­rı­mı­za Allah’tan rah­met di­ler­ken, terör ör­gü­tü­ne yö­ne­lik ola­rak sür­dü­rü­len mü­ca­de­le­nin her zaman ya­nın­da ol­du­ğu­mu­zun bi­lin­me­si­ni is­ti­yo­ruz. Hiç­bir güç mil­le­ti­mi­zi bö­le­me­yecek, ha­in­ler hak et­tik­le­ri ce­va­bı her zaman ge­rek­ti­ği şe­kil­de ala­cak­lar­dır.2- Yerel basın Cum­hu­ri­yet ta­ri­hi­nin en zor gün­le­ri­ni ya­şı­yor. Her geçen gün girdi fi­yat­la­rı­na peş peşe gelen zam­lar; Basın İlan Ku­ru­mu ilan fi­yat­la­rı­na yan­sı­maz­ken, ilan­la­rın yarı ya­rı­ya düş­me­si Ana­do­lu Ba­sı­nı­nı büyük bir çık­ma­zın içine sok­muş bu­lun­mak­ta­dır. Bu da yet­mi­yor­muş gibi, İcra ilan­la­rı­nın kal­dı­rıl­mak is­ten­me­si, Ma­li­ye Ba­kan­lı­ğı ta­ra­fın­dan, “Borcu Yok­tur” bel­ge­si­nin ye­ni­den uy­gu­la­ma­ya ko­nul­ma­sı yerel ba­sı­nın idam fer­ma­nı­nı im­za­la­mak an­la­mı­na gel­mek­te­dir. 2000’in üze­rin­de bu­lu­nan yerel ga­ze­te sa­yı­sı yarı ya­rı­ya dü­şer­ken, son altı ay içe­ri­sin­de ka­pa­nan ga­ze­te sa­yı­sı 50’dir. Hü­kü­met ve il­gi­li ku­rum­la­rın ivedi ola­rak ka­lı­cı ve sür­dü­rü­le­bi­lir bir çözüm üre­til­me­si bek­len­mek­te­dir. Ga­ze­te kâ­ğı­dı başta olmak üzere girdi fi­yat­la­rı­nın sabit kur sis­te­mi ile kont­rol al­tı­na alın­ma­sı, böy­le­ce dö­vi­ze en­deks­li her gün de­ği­şen girdi fi­yat­la­rı­nın ge­tir­di­ği eko­no­mik dal­ga­lan­ma­nın da önüne ge­çil­me­si bek­len­mek­te­dir.3- Yerel ga­ze­te­le­ri­mi­zin en büyük gelir kay­na­ğı resmi ilan­la­rın da­ğı­tı­mı­nı sağ­la­yan Basın İlan Ku­ru­mu’nda ya­pı­lan yeni dü­zen­le­me ile Basın İlan Ku­ru­mu Genel Mü­dür­lü­ğü­ne Rıd­van Duran ge­ti­ril­miş­tir. Ken­di­si­ne yeni gö­re­vin­de ba­şa­rı­lar di­ler­ken Basın İlan Ku­ru­mu’nun bun­dan böyle pay­daş­la­rı olan yerel ga­ze­te­le­rin en büyük tem­sil­ci­si olan Tür­ki­ye Ga­ze­te­ci­ler Fe­de­ras­yo­nu’yla görüş alış­ve­ri­şi için­de bu­lu­na­rak so­run­la­rı­mı­za çözüm arama gay­ret­le­ri­mi­ze des­tek ola­ca­ğı­na ina­nı­yo­ruz.4- Yay­gın ba­sın­da baş­la­yan ve gi­de­rek yerel ba­sı­na da yan­sı­yan ba­sın­da etik ve basın mes­lek il­ke­le­rin­de­ki yoz­laş­ma; Yasa ’sız in­ter­net haber por­ta­lı sa­yı­sı­nın hızla art­ma­sıy­la yerel ba­sı­na da büyük pres­tij kay­bet­tir­miş­tir. Du­rum­dan her or­tam­da ve ko­nuş­ma­la­rın­da şi­kâ­yet­çi olan yerel yö­ne­tim­le­rin, bu tür sözde ya­yın­cı­lık yapan in­ter­net ga­ze­te­le­rin men­fa­ati ha­li­ne gel­me­si­nin önü ke­sil­me­li, cezai yap­tı­rım­lar uy­gu­lan­ma­sı için yasal dü­zen­len­me­ler ya­pıl­ma­lı­dır.5- İnter­net üze­rin­den radyo ve Te­le­viz­yon ya­yın­cı­lı­ğı­na iliş­kin Yö­net­me­lik ya­yın­la­na­rak yü­rür­lü­ğe gir­me­si­ne kar­şın, geç­mi­şi daha eski ol­ma­sı­na rağ­men İnter­net Ga­ze­te­ci­li­ği resmi bir kim­li­ğe ka­vuş­tu­rul­ma­mış­tır. Bu ko­nu­da özel­lik­le yerel ga­ze­te­le­rin in­ter­net say­fa­la­rı başta olmak üzere, sa­yı­la­rı gi­de­rek artan in­ter­net üze­rin­den ha­ber­ci­li­ğe bir sınır ge­ti­ril­me­si­ni, yasal dü­zen­le­me­le­rin ya­pıl­ma­sı bek­len­mek­te­dir.
6- Mes­le­ki so­run­la­rı­mız dağ gibi bü­yür­ken, hemen her alan­da, ka­mu­oyu­nun so­run­la­rı­nın çö­zü­mün­de ta­ri­hin her dö­ne­min­ce öncü ve örnek olan ga­ze­te­ci­ler ma­ale­sef bu­gün­ler­de kendi so­run­la­rı­nın çö­zü­mü­ne çare bu­la­ma­mak­ta­dır­lar. Ga­ze­te­ci­le­rin ça­lış­ma ko­şul­la­rı gi­de­rek kö­tü­leş­mek­te, İşsiz­lik art­mak­ta­dır. Bu­gü­ne kadar 10 bini aşan işsiz ga­ze­te­ci sa­yı­sı­na her gün ye­ni­le­ri ek­len­mek­te­dir. So­run­la­rın aşıl­ma­ma­sı du­ru­mun­da iş­siz­lik sa­yı­sı kor­kunç ra­kam­la­ra ula­şa­cak­tır.7- Cum­hur­baş­kan­lı­ğı ile­ti­şim da­ire­si baş­kan­lı­ğın­ca basın men­sup­la­rı­na ve­ri­len basın kart­la­rı ile il­gi­li büyük mağ­du­ri­yet­ler ya­şan­mak­ta­dır. Sü­rek­li basın kartı sa­hi­bi mes­lek­taş­la­rı­mı­zın belli bir bö­lü­mü­ne ge­rek­çe gös­ter­mek­si­zin kart­la­rı ye­ni­len­me­mek­te­dir. İlk defa basın kartı ala­cak mes­lek­taş­la­rı­mı­zın mü­ra­ca­at­la­rı bek­le­til­mek­te, oluş­tu­ru­lan basın kart­la­rı ko­mis­yo­nu­nun bir türlü top­la­na­ma­ma­sı ne­de­niy­le büyük mağ­du­ri­yet­ler ya­şan­mak­ta­dır. Ay­rı­ca ga­ze­te de­ği­şik­li­ği yapan mes­lek­taş­la­rı­mı­zın kart ye­ni­le­me­le­ri de 2 yıl­dır ya­pı­la­ma­mak­ta­dır. Cum­hur­baş­kan­lı­ğı İle­ti­şim Da­ire­si Baş­kan­lı­ğı’ndan, basın kart­la­rı ile il­gi­li so­run­la­rın aci­len çö­zü­me ka­vuş­tur­ma­la­rı bek­len­mek­te­dir.8- Tür­ki­ye'de basın ve ifade öz­gür­lü­ğü Ana­ya­sal te­mi­nat al­tın­da­dır. Ancak bu te­mi­nat zaman zaman unu­tul­mak­ta­dır. Biz ger­çek ga­ze­te­ci­ler ola­rak; bu hak­kın ga­ze­te­ci­lik kis­ve­si al­tın­da ya­sa­la­ra ay­kı­rı ha­re­ket edil­me­si­ne ve te­rö­riz­min des­tek­len­me­si­ne yö­ne­lik kul­la­nıl­ma­sı­na şid­det­le kar­şı­yız. Ancak ga­ze­te­ci­nin hak ve öz­gür­lük­le­ri­ne en­gel­le­me ge­ti­ril­me­si­ne de kar­şı­yız. İfade ve basın öz­gür­lü­ğü de­mok­ra­si­yi güç­len­di­rir, bu öz­gür­lü­ğün her yerde ko­run­ma­sı ge­re­kir. Ga­ze­te­ci­le­ri mes­lek­le­ri­ni icra et­tik­le­ri için suç­la­mak, bu ev­ren­sel pren­si­be ay­kı­rı­dır.Ka­mu­oyu­na ve il­gi­li­le­re saygı ile du­yu­ru­lur.
TÜRKİYE GA­ZE­TECİLER FE­DE­RAS­YO­NU