Mehmet Pekdemir

Tüm Yazıları


Takke düştü kel göründü

  • 09 Temmuz 2018 Pazartesi


24 Ha­zi­ran se­çim­le­ri bitti coş­ku­lu mi­ting­ler, coş­ku­lu alan­lar­da ve­ri­len söz­ler unu­tul­du. San­dık­la­ra sahip çıkın YSK’yı bana bı­ra­kın diyen ada­yı­mız gece or­ta­lar­da yok, yer ya­rıl­dı da içine girdi sanki, ner­den çıktı sos­yal med­ya­dan, halk so­kak­ta sen yok­sun sayın İnce. Bu nok­ta­dan sonra sen lider ola­maz­sın bu işler abi­dik, gu­bi­dik iş­ler­le söy­lem­ler­le olmaz. Ver­di­ğin sözü tu­ta­cak­sın.
Bak sayın İnce CHP ta­ri­hin­de li­der­lik vasfı ta­şı­mak öyle bana bak Er­do­ğan, söyle bak­tım sana Er­do­ğan, baş­ka­sı yok sayın ince ve yol ar­ka­daş­la­rı yakın ta­ri­hi­miz­den bir örnek yıl 1977 se­çim­le­ri için son gün CHP Tak­sim mi­tin­gi­ni ya­pa­cak dö­ne­min baş­ba­ka­nı, Bü­lent Ece­vit’e mek­tup gön­de­rir “mi­ting­de seni uzun nam­lu­lu tü­fek­le vu­ra­cak­lar “ diye Ece­vit’in ya­yın­la­dı­ğı be­yan­na­me Tak­sim mi­tin­gi­ni ya­pa­ca­ğım , kimse gel­me­se de Rah­şan ha­nım­la orda ola­ca­ğım. Ama halk ne yaptı akın akın Tak­sim mey­da­nı­nı dol­dur­du. Tak­sim çın çın çın­lı­yor Ka­ra­oğ­lan halk­çı Ece­vit diye; ama sen 24 ha­zi­ran ge­ce­si halk so­kak­ta sen yok­sun hal­kın umu­du­nu yok ettin sayın İnce, yok et­ti­niz. Bu par­ti­nin ge­le­ne­ğin­de ne var sayın İnce İnönü hani baba İnönü seçim biter seçim baş­lar, bu yok edil­di. Seçim biter ku­rul­tay baş­lar bu da yıl­lar­dır devam eden has­ta­lı­ğa varan ih­ti­ras, hokus pokus Ali To­puz­lu yıl­lar, o gün­ler­den beri sü­re­ge­len ön­le­ne­mez ih­ti­ras Erdal İnönü’ye ya­pı­lan­lar unu­tul­ma­dı. Dışa dönük mü­ca­de­le ye­ri­ne içe dönük kin ve nef­ret dili kul­la­nıl­dı. En acısı CHP seç­me­ni hiç dü­şü­nül­me­di , seç­men yo­rul­du bu zih­ni­yet yo­rul­ma­dı. Hasta ya­tak­la­rın­da bile akil rol­ler­de seçim biter ku­rul­tay baş­lar bu zih­ni­yet sizin ese­ri­niz sayın Bay­kal, sizin ese­ri­niz Allah sağ­lık ver­sin; fakat düşün CHP’nin ya­ka­sın­dan. An­tal­ya’dan benim ye­ri­me bir genci gös­te­rin di­ye­me­din bu nasıl bir ih­ti­ras­dır. Sayın İnce aynı yol­da­sın ka­zan­dı­ğı­nın kıy­me­ti­ni bi­le­me­din acul­luk ettin ve kay­bet­tin, abi­dik gu­bi­dik is­te­mem ; ama yan ce­bi­me koy Kı­lıç­da­roğ­lu’da de­ği­şir ama o zaman bu zaman değil. İncir­lik­te­ki ABD as­ke­ri­ni Noele gön­der­me lafı edip geri adım atma CHP adayı AKP’den de bakan ala­ca­ğım diye mavi bon­cuk da­ğı­ta­maz uy­gu­la­ma­la­rın­la hyiz­met ede­cek­sin, kin­dar ol­ma­ya­cak­sın.Tez­can’ın bizim ma­hal­le­nin di­li­ni bı­ra­ka­ca­ğız der­ken sakın bu sağa ben­ze­öe ol­ma­sın, kendi çiz­gi­sin­de prog­ra­mı or­ta­ya ko­ya­rak yeni ufuk­lar genç­le­re cin­si­yet gö­zet­mek­si­zin.Bu yol devrimlerle devam eder, 100 metre koşucuları maraton koş-maz. Yolumuz devrim yolu başka arayışlara gerek yok.Seçim biter seçim başlar arkadaşlar.