Stk'lar ve Mavişehir Halkından Osb'ye Tepki


9 Tem­muz Salı günü Ma­vi­şe­hir’de bu­lu­nan amfi alan­da ku­rul­mak is­te­nen Su Ürün­le­ri Or­ga­ni­ze Sa­na­yi Böl­ge­si­ne karşı imza kam­pan­ya­sı ve bil­gi­len­dir­me top­lan­tı­sı y

 Paylaş


9 Tem­muz Salı günü Ma­vi­şe­hir’de bu­lu­nan amfi alan­da ku­rul­mak is­te­nen Su Ürün­le­ri Or­ga­ni­ze Sa­na­yi Böl­ge­si­ne karşı imza kam­pan­ya­sı ve bil­gi­len­dir­me top­lan­tı­sı ya­pıl­dı.Bil­gi­len­dir­me top­lan­tı­sı­na Didim Ti­ca­ret Odası Baş­ka­nı Hilmi Erbaş, Didim Tu­rizm Der­ne­ği Baş­ka­nı Mus­ta­fa Şen­türk, Ma­vi­şe­hir Ma­hal­le Muh­ta­rı Ra­ma­zan Öksel’in yanı sıra Çam­lık Ma­hal­le Muh­ta­rı Filiz Soy­de­mir, Akbük Çevre ve Kül­tür Der­ne­ği Baş­ka­nı Gülru Pere, Akbük Doğa ve Dü­şün­ce Der­ne­ği Baş­ka­nı Gök­han Uzman, Didim Ce­me­vi Baş­ka­nı Hü­se­yin İlhan, Eği­tim ve Çevre Der­ne­ği Baş­ka­nı Meh­met Erol, Me­and­ros Kül­tür Sanat ve Tu­rizm Der­ne­ği Baş­ka­nı Başak Ka­ma­cı Budak, Didim Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ergun Korkmaz ve Mavişehir ve etrafındaki site başkanları top­lan­tı­ya ka­tı­la­rak, Didim’in do­ğa­sı için hep bir­lik­te mü­ca­de­le ede­cek­le­ri­ni be­lirt­ti­ler.Ma­vi­şe­hir Ma­hal­le muh­ta­rı­nın ve Didim Tu­rizm Der­ne­ği’nin ön­cü­lük et­ti­ği imza kam­pan­ya­sı­na 320 kişi imza attı attı, Su Ürün­le­ri OSB’nin ne­re­ye ku­rul­mak is­ten­di­ği, ne gibi za­rar­la­rı ola­ca­ğı hak­kın­da bilgi top­lan­tı­sı ya­pıl­dı.Didim’de tu­rizm mi ya­pa­ca­ğız? Ba­lık­çı­lık mı?
Didim Tu­rizm Der­ne­ği Baş­ka­nı Mus­ta­fa Şen­türkDe­niz­de ki kir­li­li­ği an­la­ta­rak ko­nuş­ma­sı­na baş­la­dı. Şen­türk “Balık çift­lik­le­ri özel­lik­le Milas böl­ge­sin­de yak­la­şık 25 yıl­dır yoğun bir şe­kil­de ya­pıl­mak­ta ve bu çift­lik­le­rin ya­pıl­ma­sı hem Milas’ı hem de Milas tu­riz­mi­ni bi­tir­miş du­rum­da. Bod­rum böl­ge­si de aynı şe­kil­de, ama orada ki halk mü­ca­de­le ede­rek Bod­rum dı­şın­da ya­pıl­ma­sı için uğ­ra­şı­yor­lar. Didim tu­rizm böl­ge­si ve bu­ra­da ya­şa­yan bir­çok insan ge­çi­mi­ni tu­rizm­den ya­pı­yor. Didim’de bu yıl tu­rizm düş­müş du­rum­da ve eğer ki bu­ra­ya balık çift­lik­le­ri ku­ru­la­cak olur­sa işi­miz daha da zor ola­cak. Didim’de tu­rizm mi ya­pa­ca­ğız? Yoksa ba­lık­çı­lık mı ya­pa­ca­ğız? Buna karar ver­me­miz ge­re­kir. “dedi.
Ma­vi­şe­hir Muh­ta­rı Ra­ma­zan Öksel“Deniz Kir­li­li­ğin­den Balık Av­la­ya­mı­yo­ruz.Ma­vi­şe­hir de­ni­zin­de olu­şan yağ ta­ba­ka­sı ve deniz kir­li­li­ği­ne de­ği­ne­rek OSB ku­rul­ma­sı­na karşı top­lan­dık­la­rı­nı be­lir­te­rek ko­nuş­ma­sı­na baş­la­dı. Öksel“Didim tu­riz­mi­nin ya­şa­ma­sı ve ya­şat­ma­mız için ve­re­ce­ği­miz mü­ca­de­le doğ­rul­tu­sun­da top­lan­dık. Yak­la­şık son 5 yıl­dır deniz kir­li­li­ği art­mış du­rum­da. Deniz kir­li­li­ğin­den kay­nak­lı balık av­la­ya­mı­yo­ruz. Bunun ne­de­ni öğ­ren­mek için Tu­rizm Der­ne­ği baş­ka­nı­nı ara­dım ve balık çift­lik­le­rin­den kay­nak­lı ol­du­ğu­nu öğ­ren­dim. Bugün de bu­ra­da onun için top­lan­dık.” Dedi.

Didim Ti­ca­ret Odası Baş­ka­nı Hilmi ErbaşBizde Kar­şı­yız.“Didim’de ki balık çift­lik­le­ri­nin ko­nu­su­nun es­ki­den beri ol­du­ğu­nu be­lir­te­rek ko­nuş­ma­sı­na baş­la­dı. Erbaş “2009 yı­lın­da ya­pı­lan yasal de­ği­şik­lik­le, kı­yı­lar­da ki balık çift­lik­le­ri­nin kı­yı­la­rı kir­let­ti­ği için açığa alın­ma­sı yö­nün­de ka­nu­ni bir dü­zen­le­me ya­pıl­dı. Balık çift­lik­le­ri­nin de­ni­zi kir­let­me­si yeni bir husus değil. Yeni olan konu Tarım Ba­kan­lı­ğı ta­ra­fın­dan 5 yıl­dır sür­dü­rül­mek­te olan, Ta­rı­ma da­ya­lı ih­ti­sas or­ga­ni­ze sa­na­yi böl­ge­si diye ta­nım­la­dı­ğı ta­rım­sal üre­ti­mi dik­ka­te ala­rak kur­mak is­ti­yor. “Ta­rı­ma Da­ya­lı İhti­sas Or­ga­ni­ze Sa­na­yi Böl­ge­si dü­zen­len­me­si­nin ha­ya­ta ge­çi­ril­me­si için ku­ru­la­cak olan bölge de varsa Sa­na­yi Odası yoksa Ti­ca­ret ve Sa­na­yi Odası ya da Ti­ca­ret Oda­sın­dan en az bi­ri­nin mü­te­vel­li he­ye­tin­de bu­lun­ma­sı zo­run­lu­dur” şek­lin­de mev­zu­at var ve Didim Ti­ca­ret oda­sı­nın adı­nın geç­me­si bu mev­zu­at­tan kay­nak­lı­dır. Didim tu­rizm ken­ti­dir ve balık çift­lik­le­ri tu­riz­me zarar ve­ri­yor. Didim’de hakim olan kuzey rüz­gar­la­rı ne­de­niy­le de Didim’in çev­re­si ve ha­va­sı­nın kir­len­me­si ola­ğan bir durum ha­li­ne ge­le­ce­ği­ne için bu böl­ge­ye balık çift­li­ği ku­ru­la­ma­ya­ca­ğı­nı ve büyük bir risk oluş­tur­du­ğu­nu ifade ettik. Ku­rul­ma­sı is­te­nen böl­ge­de tu­rizm­le il­gi­li ya­tı­rım ya­pı­la­ca­ğı­nı ve balık çift­lik­le­ri­nin ku­rul­ma­sı doğru ol­ma­dı­ğı­nı ve buna karşı çı­ka­ca­ğı­mı­zı Ticaret Odasında Yaptığımız basın toplantısında da dile ge­tir­dik.” dedi.