Av Faruk Haksal

Tüm Yazıları


Siyaset

  • 13 Nisan 2018 Cuma


Mi­dem­de bir Ağrı...
Dilim pas için­de.
Şa­kak­la­rım ka­rın­ca­la­nı­yor, sır­tım­da­ki ür­per­ti seke seke do­la­şı­yor.
Hayır, en önem­li­si o mide bu­lan­tı­sı... O mide bu­lan­tı­sı!
Tan­si­yo­num mu tavan yaptı, san­mı­yo­rum; sorun mide...
Mi­de­nin içten içte burgu gibi, kalp­ten sı­yı­rıp, atar/top­lar da­mar­lar­dan zıp­la­ya­rak ru­hu­nu oy­ma­sı in­sa­nın... İşte o! Tıpkı bu…
Dok­to­ra an­la­tı­yo­rum, sı­rı­tı­yor.
Da­hi­li­ye mafiş: ha­ri­ci­ye­ye gön­de­ri­yor­lar.
Ora­dan in­ta­ni­ye­ye.
Der­ken bev­li­ye, sonra kulak/burun/boğaz...
Nokta ko­ya­mı­yor­lar bir türlü.
Bi­lu­mum ope­ra­tör mil­le­ti, fa­lan-fi­lan…
Efen­di­me söy­le­ye­lim, kapı kapı do­la­şı­yo­rum ta­ba­bet ma­kam­la­rı­nı... Hi­ka­ye!
Geç­mi­yor mi­de­min ağ­rı­sı. Bu­lan­tı­sı; hele o bu­lan­tı­sı!..
Sı­ra­dan bir bu­lan­tı değil bu, iki ucuz ilaç­la üs­tün­den at­la­nır gibi değil.
Ilık ılık bu­lan­mı­yor mide, dip­ten ge­li­yor sı­zı­sı, bu­ru­yor, dö­nü­yor, dön­dü­rü­yor bi­te­vi­ye… Ne yap­sa­nız na­fi­le.
Hani san­ma­yın ki, bir uzun içki ma­sa­sı son­ra­sı ılgaz ılgaz mu­sal­lat olan bir mide so­ru­nu­dur bu… Değil, hiç biri değil...
İshal hali... Değil.
Üşüt­me du­ru­mu... Değil.
Başka?..
Bam/başka bir ça­re­siz­lik içine düş­tü­ğüm kuyu...
Sonuç: Midem allak/bul­lak!
“Çı­kı­yor kayık,
İniyor kayık…
Dev­ri­len
bir atın
sır­tın­dan inip
şah­la­nan
bir ata
bi­ni­yor kayık!” mi­sa­li…
Sanki dal­ga­la­rın sır­tın­dan inip, ye­ni­den çıkan bir ka­yı­ğın ya­rat­tı­ğı; sanki o atın sır­tı­na tır­ma­nıp, o te­pe­ler­den aşa­ğı­ya yu­var­la­nıp, [ama iner gibi yapan] bir bu­rul­ma mi­dem­de­ki… An­la­tı­lır gibi değil!
Yani şimdi de an­la­ta­ma­dı­ğım gibi…
Yani… İşte böyle bir şey!
İşte böyle bir şey be­de­ni­min, ru­hu­mun, ak­lı­mın, yü­re­ği­min ve ki­şi­li­ği­min SİYASET denen şeye ver­di­ği tepki!..
Aç­tı­ğı cephe, siper et­ti­ği göğüs... İşte aynen ve tıpkı o bu­lan­tı!
Bu kadar söz­cü­ğü ard-ar­da sı­ra­la­ma­ma rağ­men, an­la­ta­ma­dı­ğı­mı his­set­ti­ği­miz bir şey o buruk/acılı bu­lan­tı...
Ama öte yanda so­rum­lu­luk duy­gu­su…
O duy­gu­nun ge­tir­di­ği de­be­len­me inadı, gücü, di­ren­ci, se­vin­ci…
Mi­de­nin bu­lan­tı­sı.
Ruhun bu­ruk­lu­ğu.
Gön­lün ka­ra­lar bağ­la­ma­sı, mirim.
İşte böyle bir şey!

@fa­ruk­hak­sa­l­42
www.​hak­sal.​av.​tr
fa­ruk­hak­sa­l@​gmail.​com