reklam alanı

Selçuk Meral ve Ahmet Sipahioğlu'ndan, Deniz Atabay'a ziyaret


GM Tu­rizm Yö­ne­tim Der­gi­si ve An­tal­ya Tu­rizm Fuarı Ku­ru­cu­su Sel­çuk Meral ve Didim Basketbol Turizm Tanıtım Derneği Başkanı Sayın Ahmet Sipahioğlu ile birlikte Didim Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ahmet D

 Paylaş


GM Tu­rizm Yö­ne­tim Der­gi­si ve An­tal­ya Tu­rizm Fuarı Ku­ru­cu­su Sel­çuk Meral ve Didim Basketbol Turizm Tanıtım Derneği Başkanı Sayın Ahmet Sipahioğlu ile birlikte Didim Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ahmet Deniz Ata­bay’ı zi­ya­ret etti.
Didim Be­le­di­ye­si Baş­kan­lık ma­ka­mın­da ne­za­ket çer­çe­ve­sin­de ger­çek­le­şen zi­ya­ret­te, Didim ve Tür­ki­ye’ye dair gün­cel tu­rizm ko­nu­la­rı ko­nu­şu­lur­ken, Didim Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ahmet Deniz Ata­bay zi­ya­re­tin­den do­la­yı Sel­çuk Meral’e te­şek­kür etti.


GM Tu­rizm Yö­ne­tim Der­gi­si ve An­tal­ya Tu­rizm Fuarı Ku­ru­cu­su Sel­çuk Meral, 26-27 Ekim ta­ri­hin­de An­tal­ya Tu­rizm Fuarı hakkında gazetemize yaptığı açıklamada :


An­tal­ya Tu­rizm Fuarı 26-27 Ekim ta­ri­hin­de en önem­li kay­nak pa­zar­la­rın pay­daş­la­rı ile Tu­rizm en­düst­ri­si­ni bir araya ge­tir­mek üzere ha­re­ke­te ge­çi­yor.
ATF, ‘Kay­gı­nın te­da­vi­si ha­re­ket ha­lin­de ol­mak­tır ’, sö­zün­den yola çı­ka­rak Türk Tu­rizm en­düst­ri­si­ni de ha­re­ket et­me­ye davet edi­yor.
An­tal­ya Tu­rizm Fuarı, yak­la­şık 2000’i ya­ban­cı olmak üzere 3000 se­ya­hat acen­te­si ile bir­lik­te 26-27 Ekim ta­rih­le­rin­de 8000 üst düzey tu­rizm pro­fes­yo­ne­li­nin ka­tı­lı­mıy­la ger­çek­leş­tir­mek üzere se­zo­nun en önem­li si­ner­ji­si­ne imza atmak için ha­zır­la­nı­yor.
ATF’nin ku­ru­cu­su Sel­çuk MERAL ko­nu­ya dair,
Part­ner­le­ri­miz, des­tek­çi­le­ri­miz ve ka­tı­lım­cı­la­rı­mız­la, Tu­rizm en­düst­ri­si­ne ATF ile ha­re­ket ka­zan­dı­ra­rak 2021 satış pa­zar­la­ma se­zo­nu­na pro­ak­tif bir giriş yap­mak is­ti­yo­ruz dedi.
Sel­çuk MERAL; yak­la­şık 2000’i ya­ban­cı olmak üzere 3000 se­ya­hat acen­te­si ve 8000 üst düzey tu­rizm pay­da­şı ile An­tal­ya ‘da 2021 se­zo­nu­na start ve­re­rek, Tu­rizm en­düst­ri­si­ni ATF’nin ya­ra­ta­ca­ğı de­vi­ni­me ka­tıl­ma­ya davet etti .
MERAL söz­le­ri­ne; 2020 hiç kim­se­nin bek­le­me­di­ği de­re­ce­de zor bir yıl ola­rak ta­ri­hi za­man­lar ya­şa­ma­mı­za sebep oldu. Sek­tör çok zarar gördü ancak bu da ta­ri­hin tozlu say­fa­la­rın­da ye­ri­ni ala­cak. Türk Tu­rizm sek­tö­rü nasıl şim­di­ye kadar her türlü zor­lu­ğu yendi ise bunu da ye­necek. Her za­man­kin­den daha güçlü, daha emin adım­lar ile iler­le­yi­şi­mi­zi sür­dü­re­ce­ğiz. Tür­ki­ye ‘nin dün­ya­nın en önem­li tu­rizm mer­ke­zi ola­bi­le­ce­ği­ne yü­rek­ten ina­nı­yo­rum. Tabii ki ev ödev­le­ri­miz var. Bu ödev­le­ri­mi­zi de yine sek­tö­rün de­vi­ni­mi ile ya­pa­bi­li­riz.
Daha çok is­ti­şa­re , daha çok bir­lik, daha çok ha­re­ket ile Türk Tu­rizm­ci­si her zor­lu­ğun üze­rin­den ge­le­cek­tir. İşte tam da bu yüz­den evi­miz­de, Tu­riz­min Kalbi An­tal­ya ‘da tüm dünya Tu­rizm pro­fes­yo­nel­le­ri­ni ku­cak­la­ya­rak ortak duy­gu­da, ortak ka­zanç­ta bu­lu­şa­bi­li­riz ki ATF bu yılın en id­di­alı ilk Tu­rizm fuarı ola­cak. Kimse için değil önce ken­di­miz için tüm di­na­mik­le­ri­miz ile sü­rat­le yeni yol ha­ri­ta­la­rı be­lir­le­me­li­yiz. Yeni de­dik­le­ri oyu­nun, en di­na­mik oyun­cu­su biz ol­ma­lı­yız. ATF çok kısa bir süre de dünya Tu­rizm ca­mi­ası­nın en önem­li bu­luş­ma nok­ta­la­rın­dan biri ola­cak, buna ka­tıl­ma­ya davet edi­yo­rum”. di­ye­rek id­di­ası­nı bir kez daha or­ta­ya koydu.


İŞ BİRLİĞİ FIR­SAT­LA­RI İLE ATF
Dünya tu­riz­mi­nin en önem­li kay­nak pa­zar­la­rı­nın pay­daş­la­rı ile Tür­ki­ye Tu­rizm en­düst­ri­si­ni, en son ge­liş­me­le­ri de­ğer­len­dir­mek üzere bir araya ge­ti­recek olan ATF, iş­bir­li­ği fır­sat­la­rı oluş­tu­ra­rak; He­ye­can­lı; Mutlu ve Umut­lu ola­bil­me­ni­ze fır­sat ya­ra­ta­cak­tır.
Çünkü ATF, ka­tı­lım­cı­la­rı için akla ge­le­bi­lecek hemen hemen her­şe­yi dü­şü­ne­rek anah­tar tes­lim bir paket ile hiz­met ver­mek­te. Stand­lar, ca­te­ring, wifi, works­hop­lar, su­num­lar, B2b gö­rüş­me­ler, Speed Ne­t­work ça­lış­ma­la­rı, yur­ti­çi ve yurt­dı­şı zi­ya­ret­çi­le­ri ve or­ga­ni­saz­yon­la­rı ile ka­tı­lım­cı­sı­na sa­de­ce işine kon­sant­re olma şansı veren ino­va­tif ya­pı­sı sa­ye­sin­de size mut­lak suret ile de­ğer­len­dir­me­niz ge­re­ken bir fır­sat sun­mak­ta­dır.


ATF ile An­tal­ya’da fark­lı pazar ve uz­man­lık­la­rı olan tu­rizm acen­te­le­ri­nin, tur ope­ra­tör­le­ri­nin, ko­nak­la­ma te­sis­le­ri­nin ve tu­rizm en­düst­ri­si­nin bi­le­şen­le­ri olan hiz­met sağ­la­yı­cı­la­rı­nın pro­fes­yo­nel­le­ri ile iliş­ki­le­ri­ni­zi pe­kiş­ti­re­bi­lir, yeni or­tak­lık­lar ku­ra­bi­lir ve iş­bir­li­ği im­ka­nı bu­la­bi­lir­si­niz.
İşlet­me­le­ri­ni­zin ve böl­ge­le­ri­ni­zin hiz­met­le­ri­ni su­na­bi­lir ve yeni se­zo­na taze bir viz­yon ile start ve­re­rek re­ka­bet­te fark ya­ra­ta­bi­lir­si­niz .
ATF, An­tal­ya Tu­rizm Fuarı, Türk Tu­riz­mi­nin kalbi An­tal­ya’da yeni bir viz­yon ile tu­rizm fu­ar­la­rı­na ye­ni­lik­çi bir an­la­yış ge­ti­re­rek 2019 yı­lın­da 1000’i ya­ban­cı olmak üzere 6000 pro­fes­yo­nel zi­ya­ret­çi ile ilk fu­arın­da sek­tö­re yep­ye­ni bir soluk ve çözüm plat­for­mu ka­zan­dır­mış­tı.
“Tu­riz­min Kalbi Ko­nu­lar” ile Sek­tö­rün Nabzı Tu­tu­la­cak
Tu­rizm or­ga­ni­saz­yo­nu­mu­zun ve kay­nak pa­zar­la­rı­mı­zın en önem­li ko­nu­la­rın­da pay­la­şım­lar ya­pı­la­cak olan top­lan­tı­lar­da uzman ka­tı­lım­cı­la­rı­nın su­num­la­rı ses ge­ti­recek.
B2B gö­rüş­me­le­rin ve Speed Ne­t­work ça­lış­ma­la­rı­nın ya­nı­sı­ra works­hop, sunum ve top­lan­tı­lar ile ‘Tu­riz­min kalbi ‘ olan ko­nu­lar­da Sek­tö­rün nabzı tu­tu­la­cak.
2019 yı­lın­da 150 ‘ye yakın pro­fes­yo­nel ve uzman ile 12 ana baş­lık­ta sivil in­si­ya­tif ile ha­zır­la­nan ilk Tu­rizm Swot Ana­li­zi­ne de imza atan An­tal­ya Tu­rizm Fuarı. yine Tür­ki­ye tu­riz­mi­ne gönül ver­miş ku­rum­la­rın des­tek­le­riy­le iki gün sü­recek olan et­kin­li­ğin­de Tu­riz­min Kalbi Ko­nu­la­rı vur­gu­la­ya­cak.
ATF An­tal­ya Tu­rizm Fuarı, 26-27 Ekim ta­ri­hin­de B2B gö­rüş­me­ler, özel ta­sa­rım stand­lar, sunum sa­lon­la­rı, works­hop­lar ve top­lan­tı­la­rı ile ger­çek­le­şe­cek­tir.
ATF Tek­no­lo­ji­si ile de fark ya­ra­ta­cak
ATF, An­tal­ya Tu­rizm Fuarı, sek­tö­re ka­zan­dır­dı­ğı yep­ye­ni an­la­yı­şı, ge­liş­tir­di­ği ile­ti­şim tek­no­lo­ji­si ile de taç­lan­dı­ra­cak. GMT Fu­ar­cı­lık ino­va­tif yak­la­şı­mı ile fark ya­ra­tan an­la­yı­şı­na 26- 27 Ekim ta­ri­hin­de ikin­ci­si­ni dü­zen­le­ye­ce­ği ATF ‘de ka­tı­lım­cı­la­rı ve pro­fes­yo­nel acen­te zi­ya­ret­çi­le­ri için özel bir ile­ti­şim alt­ya­pı­sı da ka­zan­dı­ra­rak katma değer ya­ra­ta­cak­tır.


MOTTO : HA­RE­KET ET
2021 yı­lı­na vakit kay­bet­me­den ha­zır­la­na­bil­mek için ha­re­ke­te geçen ATF, Tür­ki­ye ve An­tal­ya için çok önem­li bir mis­yon üst­le­ne­rek Dünya Tu­rizm Pro­fes­yo­nel­le­ri­nin yeni mer­ke­zi olmak için büyük bir adım ata­rak, siz­le­ri de ha­re­ket et­me­ye davet edi­yor.
B2B ile An­tal­ya Tu­rizm Fuarı
ATF, tu­rizm en­düst­ri­si­nin pay­daş­la­rı­nı bir araya ge­ti­re­rek kal­bin­de sür­dü­rü­le­bi­lir­li­ği olan iş­let­me­le­ri ge­liş­tir­mek üzere Türk ve Dünya tu­rizm sek­tö­rü için kur­du­ğu bu ino­va­tif Tu­rizm bilgi ve iş pay­la­şım plat­for­mun­da B2B ve Speed Ne­t­work gö­rüş­me­le­ri­ne de yer ve­re­rek pro­fes­yo­nel bir iş ge­liş­tir­me ze­mi­ni ya­ra­ta­cak­tır.
ATF Tu­rizm pay­daş­la­rı­nı bu dev de­vi­ni­me ka­tıl­ma­ya davet ede­rek www.​an­tal­ya­tu­rizm­fu­ari.​com ad­re­sin­den ka­tı­lım ve ak­re­di­tas­yon için adım ata­bi­le­ce­ği­ni­zi gmt@​an­tal­ya­tu­rizm­fu­ari.​com mail ad­re­sin­den ve 0242 316 22 99 nolu te­le­fon­dan da so­ru­la­rı­nı­za cevap bu­la­bi­le­ce­ği­ni­zi be­lir­te­rek ha­re­ket vak­ti­nin gel­di­ği­ni be­lir­ti­yor.