Ferhan Ercan

Tüm Yazıları


Seçimle gelen seçimle gitmeli

  • 18 Mayıs 2018 Cuma


Siyaset sorun çözme sanatıdır diyebiliriz. Sorun çözme araçlarından biride demokratik seçimlerdir. Yani, yönetimde katılımıyla söz sahibi olan halka gitmektir. Halkın sorunlarını dikkate almayan bir seçimin halk için yapıldığı iddia edilemez.
Seçim halkın refahını artıran ve mutluluğunu güvenceye alan bir araç olarak kullanılmalıdır. Bu amaçlar doğrultusunda siyasi partiler, yasalara uygun biçimde yarışmalıdır. Bu yarış tamamen eşitler arasında olmalıdır. Burada gözetilmesi gereken yaşamsal bir öneme sahip olan fırsat eşitliği ilkesidir.
“Ben kazanıncaya kadar seçim…”dayatması hiçbir demokratik ülkede görülmemiştir. Seçimle gelenler seçimle gitmeyince sorunların olması kaçınılmazdır. Aldatma, hile, dayatma; görmezden, bilmezden ve duymazdan gelerek yok sayma… Fiili konumunun yasalara uyarlanmasını istemek, mevcut anayasaya ve yasalara aykırıdır. Yasalar açısından eşitlik açısından bakıldığında söz konusu talep eylemli bir suçtur. Suç söz konusu olduğunda, suçu kimin işlediğine bakılmaz. Ancak bunun için bağımsız bir yargının olması gerekir.
Kötü daha kötüye doğru sürüklenmiyor, adeta savruluyor. Bu kötüye gidiş barışı acil bir sorun haline getiriyor. Farklı halkların gökkuşağı olan ülkemizde sorunların asgariye indirildiği bir ortamda ve birlikte mutluluk içinde yaşamımızı sürdürebilmemiz için barış kaçınılmazdır.
Her gün ve her saatte yürek burkan haberler geliyor ve çok büyük acılar yaşanıyor. Çatışma adı altında insanlarımız yaşamlarını yitiriyor ve analar ağlamaya devam ediyor!
Bu koşullarda toplumun büyük kesiminin istediği barıştan rahatsız olanlar var. Savaş isteyenler sokaklarda boy gösterirken, barış isteyenler sokaklardan kovuluyor(!)
Cenazelerin yoksul hanelere gitmesi, savaşı onların istediği anlamına gelmiyor. Aksine onlar savaş istememelerine karşın, savaşın kurbanı olmaktan kurtulamıyorlar. Yemen Türküsü, günümüzde de geçerliğini sürdüren çok somut bir saptamadır: “Zenginimiz bedel öder, askerimiz fakirdendir!”
Erken seçim, seçim sonrasında belirlenen yasal süre içinde (45 gün) hükumetin kurulamaması veya süresini tamamlamayan bir hükumetin erken seçim kararı almasıyla gündeme gelir. Anayasanın 77. Maddesi uyarınca erken seçim kararını Meclis veya Cumhurbaşkanı alır.
Tekrar seçim demokratik ülkeler için söz konusu olamaz. Çünkü tekrar seçim, olağan dışı koşullarda yapılan, demokratik olmayan ve ağır kusurların söz konusu olduğu haller için geçerlidir. Bir başka hal ise, hukuk dışı ve yasalara aykırı biçimde dayatmaların olduğu ülkelerde olabilir.
Seçim, mevcut olan ve istenmeyen sorunlara çözüm üretmesi gerekirken; bizde seçim süreci yeni sorunlar üretmeye devam ediyor!
Genç ölüler ülkesinde çareler sönmüş…
Filizler solmuş, umutlar kırılmış, yiğitler kopmuş,
En çıplak gerçekler bile çıkar giysili ki;
Ülkem yanarken, ateşe benzin dökülmekte!
Seçim aslında seçeneklerin artırılmasını içerir. Seçenek kullanmak özgür insanlara özgü üstün bir niteliktir. Bu açıdan bakıldığında, olağanüstü haller hariç seçim pozitif bir eyleme vurgu yapar. Temel hakların güvencesi, refah düzeyinin artırılması, yönetime katılma ve adına yönetenleri denetleme gibi hakların korunarak genişletilmesi. Başka bir ifade ile demokratikliğin sürdürülmesidir. Bu nedenle seçim umutlu gelecek demektir
...