Sahildeki kaçak yapılar yıkılıyor


Fev­zi­pa­şa ma­hal­le­si Uslu Si­te­si önün­de 3180 Ada 4 ve 3 par­sel­ler­de­ki ha­zi­ne adına ka­yıt­lı bu yer­le­ri izin­siz, ruh­sat­sız ve kaçak ola­rak ya­pı­lan iş­gal­le­rin 3621 sa­yı

 Paylaş


Fev­zi­pa­şa ma­hal­le­si Uslu Si­te­si önün­de 3180 Ada 4 ve 3 par­sel­ler­de­ki ha­zi­ne adına ka­yıt­lı bu yer­le­ri izin­siz, ruh­sat­sız ve kaçak ola­rak ya­pı­lan iş­gal­le­rin 3621 sa­yı­lı kıyı ka­nu­nu­na mu­ha­le­fet se­be­bi ile yıkım iş­lem­le­ri ya­pıl­ma­sı hak­kın­da 05.07.2019 ta­ri­hin­de Didim Be­le­di­ye­si teb­li­gat­la­rı­nı yap­mış.Bu ko­nu­da Didim Kay­ma­kam­lı­ğı Milli Emlek Mü­dür­lü­ğü de aynı şe­kil­de sa­kın­ca bu­lun­ma­dı­ğı şek­lin­de gö­rüş­le­ri­ni bil­dir­miş.Alı­nan bu ka­rar­lar ne­ti­ce­sin­de, Deni­ze sıfır ola­rak fa­ali­yet gös­te­ren Beach Clup­lar, Be­le­di­ye ekip­le­rin­ce, yı­kı­ma baş­lan­dı.
Sü­re­nin dol­ma­sı­nın ar­dın­dan, “Kıyı Ka­nu­nu­na mu­ha­le­fet et­me­si” ge­rek­çe­si ile Em­ni­yet ve Be­le­di­ye Za­bı­ta güç­le­ri eş­li­ğin­de ger­çek­leş­ti­ri­len yı­kım­da, iş­ye­ri sa­hip­le­ri iş­yer­le­ri­ni bo­şaltıldı.Ka­ra­rın 1 hafta ön­ce­den iş­let­me­ci­le­rin el­le­ri­ne ula­şıl­dı­ğı halde iş­let­me sa­hip­le­ri yı­kı­ma tepki gös­terdi.Önü­müz­de­ki gün­ler­de diğer iş­gal­ci­le­rin­de aynı se­bep­den yı­kım­la­rın devam edecek.