Recep Akdemir, Milli Eğitim Projelerini, Ticaret Odası ile paylaştı


Milli Eği­tim Mü­dü­rü Recep Ak­de­mir Didim Ti­ca­ret Oda­sı­nı zi­ya­ret etti. Zi­ya­re­te Baş­kan Ve­ki­li Hik­met Atil­la ev sa­hip­li­ği yaptı.Didim’de ger­çek­le­şen eği­tim ça­lış­ma

 PaylaşMilli Eği­tim Mü­dü­rü Recep Ak­de­mir Didim Ti­ca­ret Oda­sı­nı zi­ya­ret etti. Zi­ya­re­te Baş­kan Ve­ki­li Hik­met Atil­la ev sa­hip­li­ği yaptı.
Didim’de ger­çek­le­şen eği­tim ça­lış­ma­la­rı hak­kın­da bil­gi­ler pay­la­şan Ak­de­mir geç­ti­ği­miz ay ta­nı­tı­mı­nı ger­çek­leş­tir­dik­le­ri 2019-2020 eği­tim öğ­re­tim yı­lın­da ha­ya­ta uy­gu­la­na­cak 14 proje ile il­gi­li bil­gi­len­dir­me­ler­de bu­lun­du. Pro­je­ler için des­tek is­te­di.
Baş­kan Ve­ki­li Hik­met Atil­la, des­tek sun­mak­tan mem­nu­ni­yet du­ya­cak­la­rı­nı be­lirt­ti. Uy­gu­la­na­cak pro­je­ler­den do­la­yı ba­şa­rı ve ko­lay­lık­lar di­le­di.