Ünsal Yalçınkaya

Tüm Yazıları


Ne kadar gerçekçi bir söylem..

  • 02 Aralık 2019 Pazartesi


Dik­ka­ti­mi çek­miş­ti eme üs­tün­de fazla dur­ma­mış­tım,
Ama yüz­leş­ti­ğim­de an­la­dım ki ne kadar ger­çek­çi bir söy­lem diye dü­şün­düm,üze­rin­de bi­raz­cık dü­şün­dü­ğü­müz­de,
İşte tamda bu nok­ta­da ,
Yarın öle­cek­miş gibi ama hiç öl­me­ye­cek­miş gibi de yaşa der­ler ya an­lam­lı bul­dum,
Ger­çek­le yüz­leş­mek mi der­si­niz,
Yoksa korku mu?
Adını ne ko­yar­sa­nız koyun ger­çe­ğin ta ken­di­si,

“ ÖLÜM HER­ŞEYİ EŞİT KILAR”
Evet aynen öyle,
Bu sözü Ga­zi­an­tep ili­miz­de­ki Mo­za­ik Mü­ze­sin­de­ki Me­zar­la­rın ser­gi­len­di­ği bö­lü­me gir­di­ği­niz­de kar­şı­nız­da gö­rür­sü­nüz,
Ölü­mün hiç kim­se­ye fark­lı kıl­ma­dı­ğı ger­çe­ği­ni or­ta­ya koy­ma­sı,
Evet çok güzel ve bir o kadar da an­lam­lı,
Kim olur­san ol,
Ne ya­par­san yap
Ne kadar güçlü olur­san ol,
İster­sen dün­ya­ya hük­met,
İster­sen ABD baş­ka­nı,is­ter­sen Eti­yop­ya li­de­ri,
Kim olur­san ol,ölüm ger­çe­ği önün­de her­kes­le eşit­sin,
Nasıl dün­ya­ya çıp­lak ge­li­yor­san öyle gi­di­yor­sun,
Her kimse ebedi evine aynen öyle gi­di­yor,
O ger­çe­ği de­ğiş­ti­re­mi­yor­sun,
İster şa­şa­lı tö­ren­ler­le,is­ter­sen sade va­tan­daş uğur­la­ma­sı ile,
So­nun­da o top­ra­ğın al­tı­na gir­di­ğin­de her­kes­le eşit­sin.
İster 100.000 ki­şi­lik ca­mi­de mev­lit okut,
İster­sen kü­çü­cük bir ca­mi­de,
Bel­ki­de onu bile ya­pa­ma­ya­cak kadar güç­süz­sün,
De­ği­şen ne ki,
Sa­de­ce ken­di­ni tat­min et­mek­tir,
Şu dün­ya­da ne yap­mış isen ve nasıl bir insan ola­rak anıl­man önem­li olan,
Yoksa ge­ri­si te­fer­ru­at,
İster Dev­let baş­ka­nı, ister Cum­hur­baş­ka­nı, is­ter­sen Baş­ba­kan ol,
Gö­tü­re­ce­ğin tek şey,
Şu gök kubbe al­tın­da hoş bir seda,
İyi bir İNSAN isen öyle anıl­man, yap­tık­la­rın­la,ya­rat­tık­la­rın­la,ya­şat­tık­la­rın­la anıl­man,
Tıpkı
Mus­so­lin , Hit­ler gibi,
Yada Mus­ta­fa Kemal ATA­TÜRK gibi
So­nuç­ta iyi yada kötü anı­la­rın­la ya­şa­mak,asır­lar­ca anıl­mak,
Ge­ri­si boş,
Es­ki­le­rin söy­le­dik­le­ri gibi Top­rak­tan gel­di­ği­mi­zi,top­ra­ğa gi­de­ce­ği­mi­zi unut­ma­dan,
Önem olan ise “Ölü­mün her şeyi eşit kıl­dı­ğı” unut­ma­dan ya­şa­mak…