Gündüz Murgul

Tüm Yazıları


Nafile tartişmalar

  • 11 Haziran 2019 Salı


İma­moğ­lu-Yıl­dı­rım ara­sın­da ge­çecek tar­tış­ma prog­ra­mı üze­rin­de yo­ğun­luk, tv otu­ru­mun­dan sonra da sü­re­cek­tir. Pazar günü ger­çek­leş­me­si bek­le­nen prog­ram her­ke­sin di­lin­de. Ger­çek­te or­ta­da merak edi­lecek; iki rakip ara­sın­da­ki söz dü­el­lo­sun­dan sonra ka­mu­oyu­nu ay­dın­la­ta­cak zer­re­ce bir şey yok.31 Mart İstan­bul se­çim­le­ri­ne dair üstü ör­tü­lü, ay­dın­la­tıl­ma­ya muh­taç ne kaldı ki... Değil İstan­bul , ül­ke­nin yurt­taş­la­rı ıcı­ğı­na cı­cı­ğı­na dek her şeyi öğ­ren­miş du­rum­da.Seçim ge­ce­si oy­la­rın sa­yı­mı henüz devam eder­ken Ana­do­lu Ajan­sı’nın ekran ka­rart­ma­sı sü­re­cin­de Bi­na­li Yıl­dı­rım, sayı da be­lir­te­rek se­çi­mi ka­zan­dı­ğı­nı ilan etti. Tez elden atı alıp Üs­kü­dar’ı geç­mek ni­ye­tin­dey­di. Ol­ma­dı, karşı ta­ra­fın ted­bi­ri ve de di­ra­ye­tiy­le oyun bo­zul­du. Se­çi­mi Ekrem İma­moğ­lu önde ta­mam­la­mış­tı.İti­raz­lar sü­re­cin­de oy­la­rın ye­ni­den sa­yıl­ma­sı is­ten­di. Ol­ma­dı, ge­çer­siz oy­la­rın ye­ni­den sa­yıl­ma­sı­na karar ve­ril­di. Karar, seçim ya­sa­sı­na ay­kı­rıy­dı; oy­la­rın sa­yı­mı sı­ra­sın­da iti­raz edi­lip zapta ge­çi­ri­len oylar ye­ni­den sa­yı­la­bi­lir­di. YSK, ya­sa­nın âmir hük­mü­ne rağ­men karar ver­miş­ti. İkti­dar ka­na­dı YSK’yı; “pat­ron” ola­rak ni­te­len­dir­miş­ti.Uzun tar­tış­ma ve iti­raz­lar so­nu­cu YSK, İstan­bul’da se­çi­min ye­ni­len­me­si­ne karar verdi. O da yal­nız­ca bü­yük­şe­hir se­çi­miy­di. Bu karar da ya­sa­ya ve iç­ti­hat­la­ra ay­kı­rıy­dı; bazı san­dık ku­rul­la­rı­nın oluş­tu­rul­ma­sın­da­ki usul­süz­lük se­çi­min ye­ni­len­me­si­ne neden ola­maz­dı. San­dık ku­rul­la­rı ön­ce­den oluş­tu­rul­muş­tu, ke­sin­leş­me ta­ri­hin­den sonra böy­le­si bir iti­raz ya­pı­la­maz­dı.Bu tür herc ü merç sü­re­cin­de yanlı yan­sız her­ke­sin ka­fa­sın­da bir net­lik oluş­tu:AKP, İstan­bul se­çim­le­ri­ni kay­be­de­ce­ği­ni he­sa­ba kat­ma­mış­tı. Ne ba­ha­sı­na olur­sa olsun İstan­bul elden git­me­me­liy­di. YSK’daki et­ki­si­ni kul­la­na­rak se­çi­mi iptal et­tir­di. İma­moğ­lu’nun hakkı yendi, mağ­dur oldu.İma­moğ­lu-Yıl­dı­rım di­ya­lo­ğun­da artı ola­rak öğ­re­ne­ce­ği­miz bir şey yok. Niye ya­pı­lı­yor? İma­moğ­lu, karşı ta­ra­fın po­le­mik­le­ri­ni ön­le­mek için “evet” diyor. Karşı taraf, bir mu­ci­ze olur ya da ka­mu­oyu­nun ka­fa­sı­nı biraz daha ka­rış­tı­rı­rım ni­ye­tiy­le du­ru­mu den­ge­le­mek is­ti­yor.Ülke, tar­tış­may­la bir yere va­rı­la­ma­ya­cak nok­ta­ya geldi. Ne ya­pıl­ma­sı ge­re­ği­ni Mısır’daki sağır sul­tan bile duy­muş­tur.