reklam alanı

Mutlu Çarşamba yüzleri güldürüyor


Genç­lik ve spor Ba­kan­lı­ğı­nın 81 ilde eş za­man­lı ola­rak baş­lat­tı­ğı "Mutlu Çar­şam­ba" pro­je­si kap­sa­mın­da Didim Genç­lik ve Spor Mü­dür­lü­ğü ko­or­di­na­tör­lü­ğün­de

 Paylaş


Genç­lik ve spor Ba­kan­lı­ğı­nın 81 ilde eş za­man­lı ola­rak baş­lat­tı­ğı "Mutlu Çar­şam­ba" pro­je­si kap­sa­mın­da Didim Genç­lik ve Spor Mü­dür­lü­ğü ko­or­di­na­tör­lü­ğün­de en­gel­li bi­rey­ler­le eği­tim­sel oyun­lar ve spor­tif et­kin­lik­ler dü­zen­len­di.Didim ka­pa­lı Spor sa­lo­nun­da ger­çek­leş­ti­ri­len et­kin­li­ğe Didim ve Yö­re­si en­gel­li­ler der­ne­ği üye­le­ri Ant­re­nör­ler ile bir­lik­te ke­yif­li oyun­lar oy­na­ya­rak güzel vakit ge­çir­di .
İlçe genç­lik ve spor mü­dü­rü Ufuk Ku­ru­cu Et­kin­li­ğin her çar­şam­ba günü dü­zen­le­ne­ce­ği­ni be­lir­te­rek Didim'de ya­şa­yan bütün engeHer çar­şam­ba günü tüm en­gel­li spor­cu, genç, çocuk ve va­tan­daş­la­ra ula­şa­rak on­la­rı spor te­sis­le­ri­ne yön­len­dir­dik­le­ri­ni be­lir­ten Didim İlçe Genç­lik ve spor Mü­dü­rü Ufuk Ku­ru­cu en­gel­li bi­rey­le­rin eğ­len­me­le­ri ve mutlu ola­bil­me­le­ri için el­le­rin­den ge­le­ni yap­tık­la­rı­nı söy­le­di. Ku­ru­cu pro­je­yi uy­gu­lar­ken en­gel­li­le­re yö­ne­lik far­kın­da­lı­ğın art­ma­sı­nı ve on­la­rı top­lu­ma ka­zan­dır­ma­yı amaç­la­dık­la­rı­nı be­lirt­ti.Didim ve­Yö­re­si En­gel­li­ler Der­ne­ği Baş­ka­nı Bedri Al­tın­taş ise böyle bir pro­je­de yer al­dık­la­rı için İlçe Genç­lik ve spor mü­dür­lü­ğü­ne te­şek­kür ede­rek "en­gel­li bi­rey­le­rin böyle an­lam­lı pro­je­ler ile top­lu­ma ka­zan­dı­rıl­ma­la­rı on­la­rı daha iyi his­set­ti­recek ve daha mutlu ede­cek­tir" dedi.