Muharrem İnce Aydın'daydı


"Şunu söy­le­ye­yim. Bana ga­ri­ban diyor ya dün­ya­nın en zen­gin ada­yı­yım ben. Ben in­san­la­rı Kürt -Türk, Alevi - Sünni, sağcı - solcu diye ayır­mam. Ben in­san­la­rı se­vi­yo­rum"CHP'nin cum­h

 Paylaş


"Şunu söy­le­ye­yim. Bana ga­ri­ban diyor ya dün­ya­nın en zen­gin ada­yı­yım ben. Ben in­san­la­rı Kürt -Türk, Alevi-Sünni, sağcı-solcu diye ayır­mam. Ben in­san­la­rı se­vi­yo­rum"
CHP'nin cum­hur­baş­ka­nı adayı Mu­har­rem İnce, in­san­la­rı Kürt - Türk, Alevi-Sünni, sağcı-solcu diye ayır­ma­dı­ğı­nı söy­le­di.

İnce, Aydın Mey­da­nı'nda yap­tı­ğı mi­ting­de, Cum­hur­baş­ka­nı Recep Tay­yip Er­do­ğan'ın Di­yar­ba­kır'daki ko­nuş­ma­sı sı­ra­sın­da promp­ter ci­ha­zı­nın bo­zul­du­ğu­nu iddia ede­rek bu mi­tin­ge iliş­kin gö­rün­tü­le­ri alan­da­ki­le­re dev ek­ran­dan iz­let­ti.

İnce, "Cihaz bo­zul­du, o cam­dan oku­yor, ben can­dan ko­nu­şu­yo­rum. Eğer si­ya­se­ti promp­te­re bağ­lar­sa­nız bir gün bi­ri­si gelir fi­şi­ni çeker. Canlı ya­yı­nı anın­da ke­si­yor­lar. Demek ki Kürt so­ru­nu­nu sana bi­ri­le­ri ya­za­cak sen de ora­lar­da oku­ya­cak­sın. Öyle yağma yok, mil­le­te cam­dan değil can­dan ko­nu­şa­cak­sın can­dan." diye ko­nuş­tu.

Cum­hur­baş­ka­nı Er­do­ğan'ın Ma­lat­ya'da ka­tıl­dı­ğı iftar prog­ra­mın­da ken­di­si­ni eleş­tir­di­ği bir ko­nuş­ma­da ka­tı­lım­cı­lar ara­sın­da yer alan bir ge­ne­ra­lin al­kış­la­ma­sı­nı "o ge­ne­ra­lin apo­let­le­ri­ni sö­ke­ce­ğim" söz­le­riy­le eleş­tir­di­ği­ni ha­tır­la­tan İnce, şöyle ko­nuş­tu:

"Bana demiş ki 'o sö­ke­ce­ğin apo­let­le­ri Apo'ya mı ta­ka­cak­sın'. Ben ona so­ru­yo­rum sen Bal­yoz ve Er­ge­ne­kon da­va­la­rın­da sök­tü­ğün apo­let­le­ri FETÖ'ye mi tak­tın? Bu kadar as­ker­le­ri se­vi­yor­dun da ABD as­ker­le­ri Türk as­ker­le­ri­nin ba­şı­na çuval ge­çir­di­ğin­de neden ya­ka­la­ma­dın. Bana bu laf­la­rı söy­le­me, iki­miz de bu ül­ke­nin ço­cuk­la­rı­yız. Madem bu as­ker­le­ri bu kadar se­vi­yor­dun da koz­mik odaya gi­ril­di­ğin­de, Er­ge­ne­kon'da, Bal­yoz'da as­ker­ler inim inim in­ler­ken ne­re­dey­din?"

- TRT'de ay­rı­lan süre

Ken­di­si­ni din­le­yen­ler­den cep te­le­fon­la­rıy­la canlı yayın yap­ma­la­rı­nı is­te­yen İnce, TRT'nin ana­ya­sa­da ta­raf­sız ol­ma­sı ge­rek­ti­ği be­lir­til­me­si­ne rağ­men ada­let­siz dav­ran­dı­ğı­nı öne sürdü.

İnce, "Beni ve­ri­yor 5 da­ki­ka, Er­do­ğan'ı ve­ri­yor 500 da­ki­ka. TRT'de ka­nun­dan kay­nak­la­nan bir ko­nuş­ma sü­re­si var. On­la­rın elin­de değil. İnce'nin ka­nun­dan kay­nak­la­nan 2 kez 10'ar da­ki­ka­lık ko­nuş­ma­sı var diye yap­ma­mı is­ti­yor­lar. İlk defa Aydın'dan açık­lı­yo­rum, alın sizin olsun. Her­kes canlı yap­sın. TRT'nin sa­da­ka­sı­na ih­ti­ya­cı­mız yok." dedi.

İzmir zi­ya­re­ti sı­ra­sın­da ken­di­siy­le öz­çe­kim yap­mak is­ter­ken ko­ru­ma­la­rı ta­ra­fın­dan iti­len bir va­tan­daş­tan te­le­fon­la özür di­le­di­ği­ni an­la­tan İnce, "Ben ya­pı­lan ha­re­ke­ti doğru bul­mu­yo­rum ama hen­ga­me­de ola­bi­li­yor, ara­dım, özür di­le­dim." şek­lin­de ko­nuş­tu.

- "Ga­ri­ban cum­hur­baş­ka­nı ada­yı­yım"

Cum­hur­baş­ka­nı Recep Tay­yip Er­do­ğan'ın Ana­do­lu vi­la­yet­le­rin­de 3 gün kal­ma­dı­ğı­nı ama geç­ti­ği­miz gün­ler­de Lond­ra'da 3 gün kal­dı­ğı­nı söy­le­yen İnce, "Bana 'ga­ri­ban cum­hur­baş­ka­nı adayı' diyor. Er­do­ğan'dan 5 ay önce mil­let­ve­ki­li oldum. Mil­let­ve­ki­li ve cum­hur­baş­ka­nı maaşı ara­sın­da fark yok. Ben ga­ri­ban oldum, sen nasıl zen­gin oldun." dedi.

İnce ko­nuş­ma­sı­nı şöyle sür­dür­dü:

"Şunu söy­le­ye­yim. Bana ga­ri­ban diyor ya dün­ya­nın en zen­gin ada­yı­yım ben. Ben in­san­la­rı Kürt-Türk, Alevi-Sünni, sağcı-solcu diye ayır­mam. Ben in­san­la­rı se­vi­yo­rum Er­do­ğan. Ama o kadar belli edi­yor­sun ki sen Ale­vi­le­ri, Kürt­le­ri sev­mi­yor­sun. Ama bu yüz­yıl­da in­san­lar ara­sın­da ay­rım­cı­lık yap­mak Tür­ki­ye'yi yö­ne­tecek bi­ri­ne ya­kış­maz."

İmam ha­tip­le­ri ka­pa­ta­ca­ğı id­di­ala­rı­nın ger­çe­ği yan­sıt­ma­dı­ğı­nı kay­de­den İnce, imam hatip me­zu­nu genç­le­re iş bul­ma­yı dü­şün­dü­ğü­nü ifade etti.

Cum­hur­baş­ka­nı se­çil­di­ğin­de 48 saat için­de OHAL'i kal­dı­ra­ca­ğı­nı dile ge­ti­ren İnce, öğ­ren­ci­ler, po­lis­ler ve öğ­ret­men­le­rin şart­la­rı­nı iyi­leş­ti­re­cek­le­ri­ni, dev­le­tin yap­tı­ğı yar­dım­la­rın azal­ma­ya­ca­ğı­nı hatta ar­ta­ca­ğı­nı kay­det­ti.

- "Bekir Boz­dağ ile um­re­ye git­tik"

Baş­ba­kan Yar­dım­cı­sı ve Hü­kü­met Söz­cü­sü Bekir Boz­dağ'ın "seçim yak­laş­tık­ça CHP'li­le­ri ca­mi­ler­de daha fazla gör­dü­ğü" yö­nün­de söz­ler söy­le­di­ği­ni dile ge­ti­ren İnce, "2010 yı­lın­da Bekir Boz­dağ ile be­ra­ber um­re­ye git­tik, Mekke'yi tavaf ettik. Bunu bi­li­yor ama ko­nu­şu­yor. Sam­sun'da genç­ler bana bir bi­sik­let verdi. Al­mış­lar bu bi­sik­let­li res­mi­mi bir ca­mi­nin içine monte et­miş­ler 'Mu­har­rem İnce ca­mi­de bi­sik­le­te bindi'. Oğ­lu­mun sün­ne­tin­de zey­bek oy­na­dım, bu resmi al­mış­lar ca­mi­nin içine koy­muş­lar... Acaba di­yo­rum ki bun­lar mon­ta­jı FETÖ'den mi öğ­ren­di­ler."

Dış mih­rak­lar ve faiz lo­bi­si id­di­ala­rı­nın da doğru ol­ma­dı­ğı­nı sa­vu­nan İnce, bor­cu­nu tah­sil etmek is­te­yen ül­ke­le­rin Tür­ki­ye'yi ba­tır­mak is­te­di­ği­ne inan­ma­dı­ğı­nı ifade etti.

Mu­har­rem İnce, ko­nuş­ma­sı­nın ar­dın­dan Aydın Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı Özlem Çer­çi­oğ­lu ve halk oyun­la­rı eki­biy­le zey­bek oy­na­dı, gü­ver­cin uçur­du ve ka­ran­fil da­ğıt­tı.

- Men­de­res'in kö­yü­ne zi­ya­ret

Efe­ler il­çe­si­ne bağlı Çeş­te­pe Ma­hal­le­si'ndeki iftar prog­ra­mı­na ka­tı­lan İnce, Ko­çar­lı il­çe­si Ça­kır­bey­li Ma­hal­le­si'ne geçti.

Bu ma­hal­le­de doğup bü­yü­yen mer­hum Baş­ba­kan Adnan Men­de­res'in fo­toğ­raf­la­rı­nın yer al­dı­ğı ser­gi­yi gezen İnce, kadın meh­te­ran ta­kı­mı­nın söy­le­di­ği İzmir Marşı'na zil ça­la­rak eşlik etti.

Mey­dan­da yap­tı­ğı ko­nuş­ma­da CHP'nin bir ırmak ol­du­ğu­nu, De­mok­rat Parti'nin de o ır­mak­tan ay­rı­lan bir kol ol­du­ğu­nu kay­de­den İnce, ken­di­si­nin 81 mil­yo­nun cum­hur­baş­ka­nı olmak is­te­di­ği­ni söy­le­di.