Ferhan Ercan

Tüm Yazıları


Müfredat nereye gidiyor?

  • 07 Şubat 2018 Çarşamba


Müfredat, eğim bilimlerini ve ilgili programları içerir.
Basında yer alan ve Mustafa Kömüş'e ait haberin son kısmı şöyle:"Müfredattaki en önemli güncellemeler Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinde yapıldı. Müfredata girmesinin ardından oldukça tartışılan "Cihat" kavramının programdaki ağırlığı azaltıldı. Kavram "temel kavramlar" arasından çıkarılıp "bazı kavramlar" arasına eklendi. Bunun dışında 11'inci sınıfta inançla ilgili meseleler ünitesinde teizm, ateizm, deizm, materyalizm, pozitivizm, sekülarizm, agnostisizm ve nihilizm anlatılarak bunlar "kötülük problemi"ne indirgendi. Alevilik içeriği genişletilerek güncellendi. Ancak yine de cemevleri ibadethaneler arasında gösterilmedi."
"Cihat: 1. isim Din uğruna yapılan savaş." Alanı ve sınırları belli olmayan bir tanım. Farklı inançlar ön plana çıkarılıyor. Din insanların hizmetinde ise, dine karşı olumsuz eylem ve işlemler cihadın kapsamında olabilir. Örneğin; hırsızlık, dolandırıcılık, yalancılık, yetim hakkı, kul hakkı ve öteki hak gaspları cihat kapsamına alındığında, cihat din içi düzeltici işlev görebilir.
Yukarıda sıralanan sözcüklerin sözlük anlamlarına bakalım:
"Teizm:(Frş isim, felsefe) Tanrıcılık." Orhan Hançerlioğlu'nun Felsefe Sözlüğünde: "Evreni yaratan ve yöneten bir Tanrının varlığını savunan öğreti."
"Ateizm(İsim,felsefe)Tanrıtanımazlık." Tanrıyı yok sayan öğretilerin genel adı.
" Deizm:isim, din b. (***) Tanrı'yı yalnızca ilk sebep olarak kabul eden, evreni bir Tanrı'nın yarattığına inanmakla beraber yaratıcının evrene hiçbir müdahalesi olmadığını ve olmayacağını savunan, vahyi reddeden görüş
"Materyalizm:(İsim, felsefe) Maddecilik." Madde "özdek" ile eş anlamlıdır. O.H, Felsefe sözlüğünde sözcüğü şöyle açımlıyor: "Bilinçten bağımsız olarak var olan her şey. Bilincin dışında ve ondan bağımsız olarak var olan her şey özdektir."
"Pozitivizm(İsim,felsefe) Olguculuk." Felsefe Sözlüğü; " olayları, deney ve gözlemlere dayanan başka olaylarla açıklayarak pozitif, olumlu ve bilimci hale erişmiş bulunmaktadır."
"Olguculuk:1. isim, felsefe Araştırmalarını olgulara, deneylere, gerçeklere dayayan, fizikötesi açıklamaları kuramsal olarak olanaksız ve yararsız gören Auguste Comte'un açtığı felsefe çığırı, pozitivizm."

Sekularizm, dünyacılıkla eş anlamlı bir sözcüktür. Dünyacılık; "Başkaca her türlü düşünceyi bir kenara bırakarak günlük maddesel ihtiyaçları karşılamayı yeğleyen öğreti"Dünyacılık bilimi ve insan severliği savunur. Spekülatif felsefenin yerine günlük yaşamımızla uğraşmak gerektiğini ileri sürer." (F. Sözlüğü.)

Agnostizm, eş anlamlısı bilinemezcilik: "Evrensel düzen yasalarının ve nesnelerin kendilerinin hiçbir zaman bilinemeyeceğini ileri süren çeşitli öğretilerin genel adı.(F. Sözlüğü)

Nihilizmin eş anlamlısı yokçuluktur: "Metafizik ve törebilimsel güç ve kuralları yok sayan, hiçbir yetkeye boyun eğmemek ilkesini güden öğreti"(F. Sözlüğü.)

Bu tanımlamalarla ifade edilen sözcükler insanlık kültürünün önemli akımlarını işaret eder. Bu akımlardan birini benimseyen bireyler yaşantılarını o doğrultuda düzenlerler. Buradan çıkışla ideolojiyi tanımlayabiliriz.
İdeoloji: Yaşama ilişkin istem ve beklentiler toplamıdır. Kültür ise, bir yaşama biçimidir. Yukarıda tanımlanan düşünce akımları öğrencilere objektif olarak öğretilmelidir.