Av Faruk Haksal

Tüm Yazıları


Milliyetçilik, Irkçılık, emperyalizm

  • 08 Nisan 2019 Pazartesi


Milliyetçilik, “Ulus Devlet”in ideolojisidir; emperyalizme karşı bayrak sallamasıdır…
Emperyalizmin bu bayrağa karşı ürettiği ideoloji ise, etnik ayrımcılıktır.
Böl ve parçala sloganı ise, söz konusu ayrımcılığın kültürel düzlemde kullandığı etkili bir silahtır.
Kültür emperyalizminin toplum mühendisleri milliyetçilik kavramını, bir ırkın etnik yapılanması olarak tanıtmaya çalışıyor ve böylece kirletiyorlar.
Oysa milliyetçilik, ülkenin doğal varlıklarını, pazarını ve kültürünü emperyalizme korumanın adıdır.
Ülkenin tam bağımsız olması, yönetim kadrolarının yabancıların etki alanından çıkartılması ve işbirlikçi borsasının defedilmesi için verilen mücadelelerin tümüdür…
Yeni Dünya Düzeni adını verdikleri neo-liberal ekonomik sistem ve bu sistemin yönetim biçimi olan dışa bağımlı işbirlikçi siyasetin önde gelen hedefi, milliyetçiliği ortadan kaldırmak, yıkmaktır.
Milliyetçiliği ırksal kimlikçiliğe indirgemek, etnik bölücülüğü siyasetin merkezine yerleştirmek ve böylelikle ulus-devletin merkezini tahrip etmek, “millet”i “bölmek” ve “yönetmek…”tir!
Bölücülüğün ideolojisi milli devleti yıpratmaktır.
Ulus Devlet’in emperyalizme karşı sürdürdüğü mücadeleyi yok etmektir.
Ulus kavramı kapsayıcı bir nitelik taşır.
Dinamikleri arasında ırk ayrımı yoktur.
Tam aksine temel felsefesinde ortak kültür, “tasada ve kıvançta ortak” birliktelik vardır.
Emperyalizm bu birleştirici ortaklıkları, bir ırkın ötekine tahakkümü olarak damgalamaya çalışır…
Oysa gerçek milliyetçilik, ırkçılığı ve her türlü ayrımcılığı reddeden ve birey/insan temeli üzerine inşa edilmeye çalışılan bir kültür ortaklığıdır.
“Türkiye Cumhuriyetini kuran Türkiye halkına, Türk Milleti denir…”
Türkiye Cumhuriyeti, ulus devletin adıdır.
Onu kuran Türkiye halkının tümüdür.
Ulusal birliğimizi yitirmek; emperyalizmin saldırılarına karşı teslim olma, beyaz bayrağı çekme sonucunu doğurur.
Ülke içinde de, milliyetçiliği Türk ırkçılığına dayandırmaya çalışanlar, Türk kavramının bir etnik kimlik olarak bir kenara ayırmakla işe başlamaktadırlar. Bu oyuna –asla- gelmemek gerekir.
Türk sözcüğü, etnik kimliğin adı değil; ulus devletin sembolik ismidir.
Evet…
“Türkiye Cumhuriyetini kuran Türkiye halkına, Türk Milleti denir…”
Esasen Altı Ok’un içine yer alan milliyetçilik, işte bu kültürel/çağdaş temele dayanmaktadır.

@farukhaksal42
farukhaksal@gmail.com
www.akceder.com
www.haksal.av.tr