Kuşadası'na turist yağdı


Ba­ha­ma ve Malta bay­rak­lı 4 gemi ile 4 bin 400 tu­rist, Ku­şa­da­sı’na giriş yaptı  Kru­va­zi­yer tu­riz­min baş­ken­ti Ku­şa­da­sı’na 4 tu­rist ge­mi­siy­le bir­lik­te deniz yo­luy­l

 PaylaşBa­ha­ma ve Malta bay­rak­lı 4 gemi ile 4 bin 400 tu­rist, Ku­şa­da­sı’na giriş yaptı

Kru­va­zi­yer tu­riz­min baş­ken­ti Ku­şa­da­sı’na 4 tu­rist ge­mi­siy­le bir­lik­te deniz yo­luy­la 4 bin 400 tu­rist ve 2 bin 370 mü­ret­te­bat giriş yaptı.Edi­ni­len bil­gi­ye göre, sabah sa­at­le­rin­den iti­ba­ren Ku­şa­da­sı Li­ma­nı’na ya­na­şan Ba­ha­ma Bay­rak­lı Ma­rel­la Dis­co­very 2 bin 846, Malta Bay­rak­lı Ce­lest­yal Olym­pia bin 664, Ba­ha­ma Bay­rak­lı Wind Star 170 ve Malta Bay­rak­lı Star Flyer de 120 zi­ya­ret­çi­yi Ku­şa­da­sı'na ge­tir­di. Ço­ğun­lu­ğu ABD va­tan­da­şı tu­rist­le­rin büyük bö­lü­mü oto­büs­ler­le Efes Antik Kenti ve Mer­ye­ma­na Evi gibi ta­ri­hi ve tu­ris­tik yer­le­re ve şehir dı­şın­da­ki alış­ve­riş mer­kez­le­ri­ne gö­tü­rül­dü. Tur prog­ra­mı­na ka­tıl­ma­yan tu­rist­le­rin bir bö­lü­mü ise Ku­şa­da­sı çar­şı­la­rın­da gez­me­yi ihmal et­me­di.
(ZH-İK-AŞ-Y)