Kabotaj bayramı kokteyli


1 Tem­muz Pa­zar­te­si günü De­niz­ci­lik ve Ka­bo­taj Bay­ra­mı kap­sa­mın­da et­kin­lik­ler dü­zen­len­di. Sabah sa­at­le­rin­de Kent Mey­da­nın­da dü­zen­le­nen prog­ram, akşam sa­at­le­rin

 Paylaş


1 Tem­muz Pa­zar­te­si günü De­niz­ci­lik ve Ka­bo­taj Bay­ra­mı kap­sa­mın­da et­kin­lik­ler dü­zen­len­di. Sabah sa­at­le­rin­de Kent Mey­da­nın­da dü­zen­le­nen prog­ram, akşam sa­at­le­rin­de sahil de devam etti.Ma­ri­na’da ki tören İlçe Kay­ma­ka­mı Meh­met Meh­met Tür­köz, Gar­ni­zon Ko­mu­ta­nı Çetin Gül­se­ven, Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ahmet Deniz Ata­bay ile bir­lik­te sahil Gü­ven­lik tek­ne­sin­den de­ni­ze çe­lenk bı­ra­ka­rak baş­la­dı.
Al­tun­kum eski güm­rük bi­na­sı bah­çe­sin­de Didim Turizm Derneği’nin katkılarıyla dü­zen­le­nen kok­teyl prog­ra­mında, Ku­şa­da­sı Liman Baş­kan­ Yardımcısı ve Gar­ni­zon Ko­mu­ta­nı Çetin Gül­se­ven ka­bo­taj bay­ra­mı hak­kın­da kunuştular.
Ku­şa­da­sı Liman Baş­ka­n Yrd. Gök­han To­pa­loğ­lu “1 Tem­muz 1926 ta­ri­hin­de Cum­hu­ri­yet Tür­ki­ye’sinde ka­bo­taj ka­nu­nu yü­rür­lü­ğe girdi. Bu kanun bir an­lam­da kur­tu­luş sa­va­şı­mı­zın de­niz­ci­lik­te­ki za­fe­ri­dir. Bu za­fe­rin 93.yı­lı­nı hep bir­lik­te kut­lu­yo­ru­zU­laş­tır­ma Ba­kan­lı­ğın­ca yü­rü­tü­len ça­lış­ma­lar­la kısa sü­re­de 650 bin ama­tör de­niz­ci ra­ka­mı­na ula­şıl­dı. İnsa­nı­mı­zın yü­zü­nü de­ni­ze dön­me­si nok­ta­sın­da ça­lış­ma­lar baş­la­tıl­mış­tır” dedi. Yakın za­man­da Ku­şa­da­sı’nda ama­tör de­niz­ci­lik kur­su­nun yanı sıra Tem­muz ayın­da da tel­siz eh­li­ye­ti kur­su­nun da baş­la­ya­ca­ğı­nın müj­de­si­ni verdi.De­niz­le­re Hakim Olan Ci­ha­na Hakim Olur
Gar­ni­zon Ko­mu­ta­nı Çetin Gül­se­ven “Yüz­yıl­lar önce büyük Türk De­niz­ci­si Bar­ba­ros Hay­ret­tin Paşa’nın söy­le­di­ği gibi, bu ko­nu­da hiç de­ğiş­me­yecek lütfu var­dır. Bu düs­tur ge­çer­li­li­ği­ni hiç­bir zaman yi­tir­me­ye­cek­tir. De­niz­le­re hakim olan ci­ha­na hakim olur. Türk top­lu­mu­nun ge­li­şen ne­sil­de­ki ço­cuk­la­rı mu­ha­sır me­de­ni­yet se­vi­ye­si­ni ya­ka­la­mak di­rek­ti­fiy­le de bun­dan asla vaz­geç­me­ye­cek­tir. Bu duygu ve dü­şün­ce­ler­le De­niz­ci­lik ve Ka­bo­taj bay­ra­mı­nı kut­lu­yo­rum”dedi.