Hasan Sani Güneş

Tüm Yazıları


İnce'den İnce değerlerimiz

  • 21 Haziran 2018 Perşembe


Mus­ta­fa Kemal paşa ulu­sal kur­tu­luş sa­va­şı­mı­zın ka­za­nıl­ma­sın­da, vatan ve dini de­ğer­le­ri­mi­zi yani bizi bir arada tutan, va­tan­daş­lık bağ­la­rı­mı­zı, ortak akıl­la bir araya ge­ti­re­rek bu­gün­kü cum­hu­ri­ye­ti­mi­zi kur­muş­tur.
Ulus dev­let ol­ma­nın ka­za­nım­la­rı; başta em­per­ya­lizm olmak üzere,on­la­rın yerli iş bir­lik­çi­le­ri­ni ra­hat­sız et­miş­tir.Sağ,sığ ge­ri­ci zih­ni­yet, her zaman için kul­la­nıl­ma­ya mü­sa­it ol­du­ğu için bu an­la­yı­şın ya­nın­da yer almış ve her türlü des­te­ği sağ­la­mış­tır.
Sol si­ya­set;de­mok­ra­si­yi,ay­dın­lan­ma­yı,ada­le­ti sa­vu­nur­ken top­lu­mu­mu­zun dini re­fe­rans­la­rı­nı kul­lan­ma­ya­rak Allah ile kul ara­sı­na gir­me­me­yi yeğ­le­miş­ler­dir.Ancak bu an­la­yış doğ­ru­da olsa sol,sos­yal de­mok­rat ve aydın ke­si­mi,sanki din düş­ma­nı ola­rak gös­te­ril­me­si­ne neden ol­muş­tur.
Ça­lı­yor­lar ama iş ya­pı­yor­lar an­la­yı­şı top­lu­mu­muz­da kabul gör­müş­tür.Bu da Va­ha­bi inan­cı­nın,Arap Müs­lü­man­lı­ğı­nın Ana­do­lu Müs­lü­man­lı­ğı ile uzak­tan ya­kın­dan il­gi­si ol­ma­yan bu dini top­lu­mu­muz­da meş­ru­laş­tır­ma­ya ça­lış­mış­lar­dır.Bu ve­si­le ile her daim ik­ti­dar ol­ma­yı ba­şar­mış­lar­dır.
Mu­har­rem İnce,bu kez ortak de­ğer­le­ri­mi­zin,hem sol da,hem de sağ da kendi et­ra­fın­da top­la­ma­yı ba­şar­mış­tır.Al­la­hın izni ile baş­la­yan ko­nuş­ma­la­rı ne sağda,ne solda ra­hat­sız­lık ya­rat­ma­mış­tır.Yine,Türk va­tan­daş­la­rı­mı­za yö­ne­lik^^Bu Ül­ke­de Kürt so­ru­nu var­dır çözüm yolu par­la­men­to­dur.^^Di­ye­rek Kürt­le­rin gön­lü­nü ka­zan­ma­yı ba­şar­mış­tır.Alevi ve Bek­ta­şi­le­re yö­ne­lik,cem ev­le­ri­ne resmi bir statü ka­zan­dı­ra­ca­ğı­na,din eği­ti­mi­nin is­te­ğe bağlı ola­ca­ğı­nı be­lir­te­rek gönül ka­zan­mış­tır.
Si­ya­set bi­lim­dir,sos­yo­lo­ji­dir ve in­san­lar­la ya­pı­lır.16 yıl­lık akp ik­ti­da­rı ortak de­ğer­le­ri­mi­zi ve inanç­la­rı­mı­zı kendi si­ya­set­le­ri­ne alet et­miş­ler­dir.Bu kez Mu­har­rem İnce, si­ya­set­te ön ala­rak akp yi tö­kez­let­me­yi ba­şar­mış­tır.O kadar ki Er­do­ğan’ın sayın İnce ca­mi­de fo­toğ­ra­fın var mı,şehir kı­ra­at­ha­ne­le­ri açma nok­ta­sı­na ge­tir­miş­tir.
HASAN SANİ GÜNEŞ