İki süriyeli organizatör tutuklandı


Aydın’ın Didim il­çe­sin­de, yasa dışı yol­lar­dan yurt dı­şı­na ka­çır­ma­ya ça­lış­tık­la­rı 30 göç­men­le bir­lik­te ya­ka­la­nan 2 Su­ri­ye uy­ruk­lu or­ga­ni­za­tör tu­tuk­lan­

 Paylaş


Aydın’ın Didim il­çe­sin­de, yasa dışı yol­lar­dan yurt dı­şı­na ka­çır­ma­ya ça­lış­tık­la­rı 30 göç­men­le bir­lik­te ya­ka­la­nan 2 Su­ri­ye uy­ruk­lu or­ga­ni­za­tör tu­tuk­lan­dı.Edi­ni­len bil­gi­ye göre; Aydın İl Jan­dar­ma Ko­mu­tan­lı­ğı ekip­le­ri­nin Didim il­çe­si­ne bağlı Balat ve Akköy ma­hal­le­rin­de ya­pı­lan uy­gu­la­ma­lar­da; Balat Ma­hal­le­sin­de ya­pı­lan kont­rol­ler­de 13 Kongo uy­ruk­lu göç­men ile Akköy Ma­hal­le­sin­de ya­pı­lan kont­rol­de 11 Su­ri­ye 6 So­ma­li uy­ruk­lu 17 olmak üzere 30 dü­zen­siz göç­men ya­ka­lan­dı.Göç­men­le­re or­ga­ni­za­tör­lük yapan ve aynı zaman da araç­la­rı kul­la­nan 2 Su­ri­ye­li olay ye­rin­den ka­ça­ma­dan ya­ka­lan­dı. Ya­ka­la­nan göç­men­le­re 3 bin 549 TL idari para ce­za­sı uy­gu­la­na­rak İl Göç İda­re­si Mü­dür­lü­ğü­ne tes­lim edil­di. Göç­men­le­re or­ga­ni­za­tör­lük yapan 2 Su­ri­ye­li şüp­he­li, çı­ka­rıl­dık­la­rı mah­ke­me­ce tu­tuk­la­na­rak ce­za­evi­ne sevk edil­di. (İHA)