Hırsızlık şüphelisi suçüstü yakalandı


Didim İlçe Em­ni­yet Mü­dür­lü­ğü ekip­le­rin­ce ya­pı­lan ça­lış­ma­lar ne­ti­ce­sin­de; İlçe­miz­de iki ayrı “Evden Hır­sız­lık” olayı ile il­gi­li gelen ihbar doğ­rul­tu­sun­da ya­

 Paylaş


Didim İlçe Em­ni­yet Mü­dür­lü­ğü ekip­le­rin­ce ya­pı­lan ça­lış­ma­lar ne­ti­ce­sin­de; İlçe­miz­de iki ayrı “Evden Hır­sız­lık” olayı ile il­gi­li gelen ihbar doğ­rul­tu­sun­da ya­pı­lan araş­tır­ma­lar ve ça­lış­ma­lar so­nu­cu hır­sız­lık ola­yı­nı ger­çek­leş­ti­ren S.A. isim­li şahıs ika­met içe­ri­sin­de çal­dı­ğı LCD te­le­viz­yon ile su­çüs­tü ya­ka­la­na­rak gö­zal­tı­na alın­mış, şahıs sevk edil­di­ği adli mer­ci­ler­ce tu­tuk­la­na­rak ce­za­evi­ne tes­lim edil­miş­tir.