Hırsızlar Yakalandı


İlçe­miz Asa­yiş Büro Amir­li­ğin­ce Hır­sız­lı­ğın ön­len­me­si ve ay­dın­la­tıl­ma­sı­na yö­ne­lik ya­pı­lan ça­lış­ma­lar kap­sa­mın­da;2 ayrı mo­tor­sik­let hır­sız­lı­ğı,

 Paylaşİlçe­miz Asa­yiş Büro Amir­li­ğin­ce Hır­sız­lı­ğın ön­len­me­si ve ay­dın­la­tıl­ma­sı­na yö­ne­lik ya­pı­lan ça­lış­ma­lar kap­sa­mın­da;2 ayrı mo­tor­sik­let hır­sız­lı­ğı, Bi­sik­let Hır­sız­lı­ğı ve Evden Hır­sız­lık olay­la­rı­nı ger­çek­leş­tir­dik­le­ri tes­pit edi­len M.Ç. ve K.U. isim­li şa­hıs­lar 21.07.2020 günü ekip­le­ri­miz­ce ya­pı­lan ça­lış­ma ne­ti­ce­si ya­ka­lan­mış, bi­sik­let ve mo­to­sik­let­ler sa­hip­le­ri­ne tes­lim edi­le­rek, şüp­he­li­ler sevk edil­dik­le­ri adli mer­ci­ler­ce tu­tuk­la­na­rak ce­za­evi­ne tes­lim edil­miş­ler­dir.Yine aynı ça­lış­ma­lar kap­sa­mın­da; Ki­lit­len­mek Su­re­tiy­le Mu­ha­fa­za Al­tı­na Alı­nan Eşya Hak­kın­da Hır­sız­lık, Konut Do­ku­nul­maz­lı­ğı­nı İhlal ve Evden Hır­sız­lık olay­la­rı­nı ger­çek­leş­tir­dik­le­ri ve bir şüp­he­li­nin arama kaydı bu­lu­nan R.G., S.G. ve K.G. isim­li şa­hıs­lar ya­ka­la­na­rak gö­zal­tı­na alın­mış olup, ya­pı­lan iş­lem­le­ri­nin ar­dın­dan sevk edil­dik­le­ri adli mer­ci­ler­ce R.G. isim­li şahıs tu­tuk­la­na­rak ce­za­evi­ne tes­lim edil­di.