Hikmet Atilla Aktob Şubat Ay Geleneksel Buluşmasına Katıldı


AKTOB’un ge­le­nek­sel Sek­tör­le Bu­luş­ma­lar top­lan­tı­sı An­tal­ya Kon­ya­al­tı’ndaki Crown Plaza otel­de ger­çek­leş­ti. Top­lan­tı­ya Didim Ti­ca­ret Odası Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­kan

 Paylaş


AKTOB’un ge­le­nek­sel Sek­tör­le Bu­luş­ma­lar top­lan­tı­sı An­tal­ya Kon­ya­al­tı’ndaki Crown Plaza otel­de ger­çek­leş­ti. Top­lan­tı­ya Didim Ti­ca­ret Odası Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­kan Yar­dım­cı­sı Hik­met Atil­la da ka­tıl­dı.
AKTOB Baş­ka­nı Dr. Erkan Yağcı’nın açı­lı­şı­nı yap­tı­ğı ve An­tal­ya Va­li­si Münir Ka­ra­loğ­lu’nun ana ko­nuş­ma­cı ol­du­ğu top­lan­tı­ya; An­tal­ya Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı Mu­hit­tin Böcek, Mu­rat­pa­şa Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ümit Uysal ve çok sa­yı­da tu­rizm­ci ka­tıl­dı.
Tür­ki­ye ve Dünya tu­riz­min­de­ki son ge­liş­me­ler ile Tu­rizm se­zo­nu de­ğer­len­dir­di. Tür­ki­ye’nin tu­rizm­de­ki de­ğer­le­ri­nin altı çi­zil­di. Atil­la B2B gö­rüş­me­le­ri ger­çek­leş­tir­di, Ya­tı­rım­cı­la­rın dik­ka­ti Didim’e çe­kil­di
Top­lan­tı­da; Dün­ya­da ve ül­ke­miz­de tu­rizm sek­tö­rü­nün 2019 bü­yü­me ra­kam­la­rı, dün­ya­da­ki tu­rizm ha­re­ket­le­ri, ül­ke­mi­zin Dünya tu­riz­min­de­ki yeri, 2023 tu­rizm he­def­le­ri, kişi başı har­ca­ma ve bu har­ca­ma­yı art­tır­ma yol­la­rı, Co­ra­na vi­rü­sün dünya tu­riz­mi­nin et­ki­si, hal­kın tu­riz­me, tu­riz­min diğer sek­tör­le­re en­teg­ras­yo­nu, yerel ida­re­le­rin tu­riz­me kat­kı­sı ve ko­nak­la­ma ver­gi­si hak­kın­da de­ğer­len­dir­me­ler­de bu­lu­nul­du.