Gündüz Murgul

Tüm Yazıları


Halkın rüzgarı

  • 10 Mayıs 2019 Cuma


Bir sü­re­den be­ri­dir İstan­bul’da Ekrem İma­moğ­lu’yla bir­lik­te bir rüz­gar es­mek­te­dir. Bu rüz­gar; si­ya­si fark­lı­lık­la­rı bir ke­na­ra ite­rek her ke­sim­den in­sa­nı ar­ka­sı­na ala­rak ve de al­ma­ya devam ede­rek şid­de­ti­ni ar­tır­mak­ta­dır.Me­se­le bir İma­moğ­lu, bir CHP, bir şu bir bu me­se­le­si olak­tan çıkıp, “kara düzen” diye ta­nım­la­dık­la­rı si­ya­si sü­re­cin artık bi­ti­ril­me­si ge­rek­ti­ği­ni öz­le­yen mil­yon­la­rın me­se­le­si ol­muş­tur.O mil­yon­lar ki...İşsiz gen­ci­ni içi sız­la­ya­rak sey­re­den­dir.Pazar fi­le­si­ni dol­dur­mak is­te­yen­dir.Ço­cu­ğu­nu İmam Hatip dı­şın­da öz­le­di­ği bir okula gön­der­mek is­te­yen­dir.Ül­ke­si­nin ya­ban­cı­la­ra el aç­ma­sı­nı red­de­den­dir.Hi­lel­siz hur­da­sız, yol­suz­lu­ğun/hır­sız­lı­ğın ol­ma­dı­ğı, eşit­li­ğin dost­lu­ğun ege­men ol­du­ğu bir top­lum öz­le­mi için­de olan­lar­dır.Temiz si­ya­set pe­şin­de olan­lar­dır.O mil­yon­lar İma­moğ­lu’nun şah­sın­da bir umudu ye­şert­mek yo­lun­da­dır­lar. Bu yolda her­han­gi bir iti­ra­zı, bir reddi, bir ayak sü­rü­me­yi zin­har kabul etmez, yü­rü­yüş­le­ri­nin önün­de bir engel ola­rak görür.Seçim so­nu­cu salt İma­moğ­lu bü­yük­şe­hir baş­kan­lık kol­tu­ğu­na otur­ma­ya­cak; onun­la bir­lik­te ha­ya­tın yol­la­rı­nı ay­dın­la­ta­cak “güzel şey­ler ola­cak”tır. Za­lim­ler­den hesap so­rul­ma­ya baş­la­na­cak; maz­lu­mun ahı yerde kal­ma­ya­cak­tır.Hal­kın rüz­ga­rı bu sü­reç­te umudu kıran söz­ler, ta­vır­lar is­te­mi­yor. Kar­şı­sın­da du­ran­la­rı, en az kar­şı­sın­da ol­duk­la­rı kadar nef­ret­le kar­şı­la­ya­cak­tır. Onlar is­ti­yor ki, tüm ül­ke­nin yü­re­ği ken­di­le­ri için atsın, çok da şey is­te­mi­yor­lar.Belki ba­şa­ra­cak­lar, belki ba­şa­ra­ma­ya­cak­lar. Her ne halde olur­sa olsun, hal­kın rüz­ga­rı bir kez es­me­ye baş­la­mış­tır; önün­de­ki en­gel­le­ri sö­kün­ce­ye dek de gür­le­me­ye devam ede­cek­tir.