Selma Erdal

Tüm Yazıları


Gündem

  • 25 Haziran 2019 Salı


Dolar düş­me­di ama DAMAT dile düştü.Gün­dem de­ğiş­ti. Ha­yır­la­ra mı yo­ra­lım ?... Eylül ayın­da enf­las­yon tekli ra­kam­la­ra dü­şecek di­yor­du da acaba bun­dan son­ra­sın­da ne ola­cak diye kim­le­re so­ra­lım?...Az sonra... Az sonra... Belli olur diyor Reha Muh­tar orada, du­yu­yo­rum.
Ma­ga­zin man­ya­ğı ola­ca­ğız bu gi­diş­le... Çünkü ma­ga­zin si­ya­set­le ger­dek­te...Adnan Men­de­res Ope­ra­cı Aydan hanım aş­kıy­la, aya­ğı­nı sürç­tü­ğün­den beri, si­ya­set­çi­ler hiç kal­ma­dı­lar ondan geri. Ma­aşal­lah!...
Ne İstan­bul se­çim­le­ri, ne de hal­kın ge­çim­le­ri... Her bir şeyi sol­la­dı ma­ga­zin ha­ber­le­ri...
Yine de hiç sus­ma­dı dil­le­ri; seçim ön­ce­sin­de... Öyle ki İMA­MOĞ­LU Ekrem'in söz­le­ri­ni çü­rüt­mek, hal­kın gön­lün­den dü­şür­mek is­te­yen­ler...Be­le­di­ye­ler burs ver­mez de­di­ler. Ama çev­re­mi­ze ba­kı­yo­ruz İBB'nın ver­di­ği burs­lar­la ye­ti­şen, yurt­la­rın­da ba­rı­nan İ-MAN KA­FA­LAR her yerde...
Dalan; Haliç'i en az göz­le­rim kadar mavi ya­pa­ca­ğım dedi, epey­ce bir te­miz­lik yaptı. Bi­na­li de 25 yıl­dır el­le­rin­de­ki İstan­bul'un Haliç'ini ba­tak­lık­tan kur­ta­ra­cak­la­rı­nı söy­le­di.Kimin ne yap­tı­ğı, ne de­di­ği kaldı dün­ler­de...Biz bu­gün­le­re bakıp, ya­rın­la­ra yol ala­ca­ğı­mı­za göre...İstan­bul'daki tüm ba­tak­lık­la­rın, ba­tak­ha­ne­le­rin, ba­tık­la­rın arın­dı­rıl­ma­sı­nın ge­re­ği için İMA­MOĞ­LU'na tes­li­mi di­lek­le­ri­miz­le 23 Ha­zi­ran'ı bek­le­dik...Her­şey Çok Güzel Olsun diye Didim'den onu yü­rek­ten des­tek­le­dik...
Ama İstan­bul se­çi­min­den de önce gün­dem nasıl da de­ğiş­ti hız­lı­ca...Acaba bu işte kimin par­ma­ğı var­dır sin­si­ce ?... Deniz Bay­kal ben­ze­ri bir olay var gün­dem­de... Acaba bu ola­yın da ka­set­le­ri sü­rü­lecek mi ka­mu­sal alana?...Vay ca­nı­na!...Ay­şe­gül ta­til­de dün­le­rin­den... Şar­kı­cı Zer­rin Ad­na­cı­lar'ın pen­çe­sin­de ve DAMAT da hal­vet­te gün­le­ri­ne mi gel­dik?...Eyvah!... Ba­şı­mı­za taş ya­ğa­cak!...Bu hen­ga­me­de APO'nun mek­tu­bu "out"... DAMAT'ın ho­var­da­lı­ğı "in"... Ali­ler is­te­dik­le­ri kadar ol­sun­lar cin, bu kez cin on­la­rı çarp­tı, oy­la­rın aki­be­ti teh­li­ke­de...
RABİA işa­re­ti 4 par­mak...Er­kek­le­re dünya bal, kay­mak...4 zev­ce­ye kadar izin var...DAMAT 2 tane daha bak!...
Söy­len­ce­le­re ba­kı­lır­sa... Ne ÖZGE'ymiş?... SA­BAN­CI'dan sonra ya­ban­cı­ya git­me­di, milli ve yerli kaldı. Yerli malı, yur­dun malı...Her ne ya­şa­nır­sa, ya­şan­dı­ğı yerde...Bu ya­şa­nan­la­rı kim sür­düy­se ka­mu­sal alana ya­kın­da bo­zu­lur fi­ya­ka­sı...Yoksa yeni bir Fuat Avni mi tü­re­di?...Kıs­sa­dan hisse:Bilim in­san­la­rı; aptal sa­rı­şın­lar­la değil, akıl­lı ka­dın­lar­la ev­le­nin diyor da... Çir­kin ka­dın­la­rı da al­da­tı­yor­lar; bilim buna ne diyor?...

Ve bunca kar­ma­şa ara­sın­da... Bunca ka­ra­la­ma kam­pan­ya­sı son­ra­sın­da... Halk ka­ra­rı­nı verdi, se­çi­mi­ni yaptı; Baş­kan Ekrem İMA­MOĞ­LU'na, BAŞ­KAN­LIK ma­ka­mı­nı bir kez daha verdi.
Bu bağ­lam­da de­ni­le­bi­lir ki...MURSİ Se­la­sı ve­ren­ler... As­lın­da ken­di­le­ri­ne 23 Ha­zi­ran so­nuç­la­rı için ön ödeme yap­mış­lar... Malum olmuş san­dı­ğa gö­mü­le­cek­le­ri... Belki ar­ka­la­rın­dan sela oku­yan ol­maz­sa diye ba­ha­ne et­miş­ler Mursi kar­deş­le­ri­ni...

23 Ha­zi­ran 2019 ön­ce­sin­de; APO mek­tu­bu ile hal­kın ak­lı­nı çelip, özgür ira­de­si­ni yen­me­ye ça­lı­şan­lar... Bugün ha­ya­sız­ca; İMA­MOĞ­LU'na oy ve­ren­le­re PKK'lı yaf­ta­sı as­ma­ya ça­lı­şı­yor­lar. Bu ne aciz­lik, bu ne za­val­lı­lık?... Bu da dur­sun ak­lı­mı­zın bir ke­na­rın­da; daha sonra ya­pı­la­cak se­çim­ler­de anım­sa­mak için...De­ni­le­bi­lir ki kı­sa­ca...Os­man­lı To­ka­dı de­di­ler; to­ka­dı ken­di­le­ri­ne at­tı­lar. Bal­yoz ha­re­ka­tı de­di­ler; bal­yo­zu kendi ka­fa­la­rı­na vur­du­lar. Ata­türk'ün izin­de "ya is­tik­lal, ya ölüm" diyen hal­kın ba­ğım­sız ve özgür ka­rak­te­ri­nin kar­şı­sın­da dur­du­lar.Oysa bu halk;Türk, Kürt, Alevi, Sunni güç bir­li­ğiy­le "hangi çıl­gın bana zin­cir vu­ra­cak­mış şa­şa­rım" di­ye­rek bü­yü­dü, bü­yü­dü. Ne­re­de varsa; zor­ba­lık, yetke, dikta onu yık­mak için üze­ri­ne yü­rü­dü.Sonuç; HER­ŞEY ÇOK GÜZEL OLDU VE DA­HA­SI DA OLA­CAK... Ay­dın­lı­ğın Gü­ne­şi bu ül­ke­nin, bu ulu­sun ge­le­ce­ği­ne ye­ni­den do­ğa­cak!...