Gönülden gönüle türküler söylendi


Didim Halk Oyun­la­rı Top­lu­lu­ğu (DAHOT) ta­ra­fın­dan “Gö­nül­den Gö­nü­le Tür­kü­ler 2 “ kon­se­ri dü­zen­len­di. Ulus­la­ra­ra­sı Hal­ko­yun­la­rı Fes­ti­va­li kap­sa­mın­da ya­p

 Paylaş


Didim Halk Oyun­la­rı Top­lu­lu­ğu (DAHOT) ta­ra­fın­dan “Gö­nül­den Gö­nü­le Tür­kü­ler 2 “ kon­se­ri dü­zen­len­di. Ulus­la­ra­ra­sı Hal­ko­yun­la­rı Fes­ti­va­li kap­sa­mın­da ya­pı­lan kon­ser 26 Ha­zi­ran Çar­şam­ba günü Be­le­di­ye Park Amfi Ti­yat­ro­sun­da ya­pıl­dı.
Didim Be­le­di­ye­si kat­kı­la­rıy­la dü­zen­le­nen kon­se­rin su­nu­cu­lu­ğu Filiz Kork­maz, şef­li­ği­ni ise Fevzi Kur­tu­luş üst­len­di. Kon­se­re Didim Be­le­di­ye Baş­kan Yar­dım­cı­sı Yusuf De­ve­ci ve mec­lis üye­le­ri­nin yanı sıra Sivil Top­lum Örgüt tem­sil­ci­le­ri, Si­ya­si Parti ve Der­nek tem­sil­ci­le­ri de ka­tıl­dı.
Kon­se­rin ilk bö­lü­mü ko­ro­nun ses­len­dir­di­ği ‘Ma­ğu­sa Li­ma­nı’ tür­kü­sü ile baş­la­dı. 11 tür­kü­nün ses­len­di­ril­di­ği ilk bö­lü­mün ara­sın­da, DAHOT ve An­ka­ra AHDAT Ku­lü­bü­nün halk oyun­la­rı gös­te­ri­siy­le tür­kü­le­re kısa bir ara ve­ril­di.
2 bölüm de ko­ro­nun ses­len­dir­di­ği ‘Pay­ton geldi mey­ha­ne­ye da­yan­dı’ tür­kü­süy­le baş­lar­ken top­lam­da 13 türkü ses­len­di­ril­di. 29 koro ele­ma­nın yer al­dı­ğı kon­ser­de enst­rü­man­lar­da; Bağ­la­ma­da-Fev­zi Kur­tu­luş, İsmail Atak, Meh­met Zen­gin, Ayhan Bulut, Akor­de­on­da-Er­tuğ­rul Sonal, Klav­ye­de- Mus­ta­fa Se­vin­dik, Ne­fes­li Saz­lar­da- TRT Saz Sa­nat­çı­sı Hasan Ataç, Ritim Saz­lar­da ise Nihat Oktay, Leyla Yıl­maz, Nev­zat Ak­ka­ya yer aldı.