Ergun Korkmaz

Tüm Yazıları


Gıybet Yapmayın!..

  • 07 Kasım 2019 Perşembe


Didim’in gün­de­mi­ne yine bir ha­zi­ne ara­zi­si olayı daha çıktı,
“YEŞİL VADİ”
Didim’de de­di­ko­du­lar almış ba­şı­nı gi­di­yor.
İddi­ala­ra göre!..
YEŞİL VADİ’ye ortak olan­la­rın için­de. Yani YEŞİL VADİ’ye, ye­şil­le­ri ya­tı­ran­la­rın için­de.
Avu­kat­la­rın ol­du­ğu­nu söy­le­yen­ler var?
Savcı ve ha­kim­le­rin ol­du­ğu­nu söy­le­yen­ler var?
Didim’in iş adam­la­rı zaten var.
“Ko­ope­ra­ti­fe para ya­tı­ran­la­rın için­de “Ha­zi­ne Ara­zi­le­ri Ta­la­nı” ope­ras­yon­la­rın­da mah­ke­me­ce Adli Kont­rol Şartı ile sa­lı­ve­ri­len ve yargı önüne çı­ka­ca­ğı günü bek­le­yen bir ki­şi­nin, yakın ak­ra­ba­la­rı ve yakın iş ar­ka­daş­la­rı ol­du­ğu” iddia eden­ler var.
Solcu ol­du­ğu­nu iddia edip, ka­pi­ta­lis­ler­le iş bir­li­ği ya­pan­lar var.
Didim’in Sağ’cısı, Sol’cusu, avan­tayı bulunca, orta yolu bul­duğunu söyleyenler var.
Rant olun­ca, si­ya­se­tin, ide­olo­ji­nin te­fer­ru­at ol­du­ğu­nu bir kez daha ka­nıt­la­dığını söyleyenler var.
Bu olay­da birine TOSUN PAŞA diye lakap tak­mış­lar.
YEŞİL VADİ’deki Tel­li­oğul­la­rı ile Se­fe­roğ­lu­la­rı kim­le­re uyar bi­lin­mez ama.
YEŞİL VADİ’deki “TOSUN PAŞA” kim sizce?
Benim tah­min et­ti­ğim kişi ise “CUK” diye otur­muş.
Ha­zi­ne ara­zi­le­ri Ta­la­nın­da adı geçti diye, yar­gı­sız infaz yap­ma­yın bey­ler ayıp olu­yor!.. ?
Bu­ra­sı Didim, Didim’de Ta­la­na, ya­la­na, do­la­na daha alı­şa­ma­dı­nız mı?
TOSUN PAŞA la­ka­bı tak­tı­ğı­nız kişi, benim tah­min et­ti­ğim ki­şi­yi kas­te­di­yor­sa­nız?, 3-5 ola­yı­nı say­maz­sa­nız, namus ve şe­re­fiy­le iş yapan bir iş adamı!...
YEŞİL VADİ adın­da bir ko­ope­ra­ti­fin için­de 3-5 yakın ak­ra­ba­sı var diye.
10-15 tane ar­ka­da­şı var diye,
Adli ma­kam­lar­ca de­ne­tim­li ser­best­lik­ten ya­rar­la­nı­yor diye.
Ko­ope­ra­ti­fin adına olan resmi bir ev­ra­kın, sahte ol­du­ğu­nu iddia edi­li­yor diye.
Ko­ca­eli Def­ter­dar­lı­ğı, Didim Kay­ma­kam­lı­ğın­dan, YEŞİL VADİ Ko­ope­ra­fi için Bilgi is­te­di diye.
Ha­zi­ne­ye ait olan 308 dönüm yeri ke­le­pir fi­ya­tı­na Didim’in eka­bir­le­ri al­ma­ya kalk­tı­lar diye.
Ko­ope­ra­ti­fin adın­da VADİ ke­li­me­si, olay­la hiç ala­ka­sı ol­ma­dı­ğı halde, so­ya­dın­dan do­la­yı bi­ri­le­ri­ne TOSUN PAŞA la­ka­bı tak­mak çok çok ayıp olu­yor!..
Biz bu­ra­da ger­çek­le­ri ya­şı­yo­ruz. Siz film çe­vi­ri­yo­ruz!..
YEŞİL VADİ’ymiş de. TOSUN PAŞA’ymış da, miş miş da miş miş.
Lüt­fen Di­dim­li­ler Gıy­bet yap­ma­yın, Ayıp olu­yor!...

YEŞİL VADİ ne neymiş, Didim’de biz­ler neler gör­dük.
308 dönüm ne ki, 500 dönüm ara­zi­de bin­ler­ce zey­tin ağacı var diye, dev­le­te ser­ti­fi­ka kar­şı­lı­ğın­da, nasıl sa­tıl­dı­ğı­nı ne çabuk unut­tu­nuz?
Didim’de son 20 se­ne­de sa­de­ce bir ki­şi­nin yap­tık­la­rı­nı yaz­sam, ga­ze­te­nin say­fa­la­rı yet­mez.

YEŞİL VADİ, son 20 yılın için­de, Didim’de olan bi­ten­le­rin ya­nın­da, Deve de kulak kalır.
308 dönüm arazi biz­ler için büyük ola­bi­lir!... Bazı rant­çı­lar için 308 dönüm arazi, de­ve­de kulak kalır.
308 dönüm gibi kü­çü­cük bir tarla için!..
Gıy­bet yap­ma­nın ge­re­ği yok.