Ünsal Yalçınkaya

Tüm Yazıları


Gap gezisinin ardından 4 ve 5

  • 29 Ekim 2019 Salı


GAP GEZİMİZİN ARDINDAN- 4 -
Ne­re­de kal­mış­tık,Evet,evetMar­din’e yola çık­mış­tık,“Mar­din Ka­pı­sı şen olur” di­ye­rek.Urfa’nın do­ğu­da­ki il kom­şu­su Mar­din’e sa­ba­hın erken sa­atin­de yola çık­tıkYol bo­yun­ca pamuk tar­la­la­rı bem­be­yaz daha,İlçe­ler,köy­ler vs.Kı­zıl­te­pe son­ra­sın­da Ömer­li,Vara ,vara işte Mar­din,Ön­ce­lik­le şehir turu,Sür­ya­ni ki­li­se­si zi­ya­re­ti ve Sür­ya­ni şa­ra­bı ta­dım­lık ve za­fa­ran çayı ve so­nun­da Mar­din ka­le­si yaya ge­zi­miz,Da­ra­cık so­kak­lar,so­kak­lar­da biz­le­ri görüp de Şarkı söy­le­me­mek var mı?Yanık sesli Güzel Mar­din ço­cuk­la­rı,Yö­re­sel tür­kü­le­ri­ni söy­le­ye­rek kar­şı­lı­yor­lar mi­sa­fir­le­ri­ni,Üçlü or­ta­okul ça­ğın­da üz kız ço­cu­ğu,Yanık ses­le­ri ile bize tür­kü­ler,yö­re­sel ağıt­lar söy­le­di­ler,Bi­raz­cık olsun ko­nuş­tum ar­ka­daş­lar ki­li­se zi­ya­re­ti ya­par­lar­ken,Üçü de orta okul­da oku­yor­lar­mış, biri son sınıf, çok da güzel sesi var,Te­şek­kür etmek için elimi ce­bi­me attım,te­şek­kür et­ti­ler, mut­lu­luk­la­rı göz­le­rin­den oku­nu­yor­du,Ken­di­le­rin­den tek birde is­te­ğim oldu,Bir emek­li öğ­ret­men ola­rak ne is­te­ye­bi­li­rim ki,Bilin ba­ka­lım,Elbet bu kız ço­cuk­la­rı­nın oku­ma­la­rın­dan başka ne is­te­ğim olur ki, oku­ya­ca­ğız amca, başka kur­tu­lu­şu­muz yok de­me­sin­ler mi? İşte yü­re­ği­mi yakan da bu oldu,Ba­ba­la­rı­nız ne iş yapar dedim,Bi­ri­si­nin ba­ba­sı Be­le­di­ye­nin Mar­din dar so­kak­la­rı­nı te­miz­le­yen “Eşek “ba­kı­cı­sı imiş,Di­ğer­le­ri cevap ver­me­di­ler,Belli ki iş­siz­ler ya da ma­ra­ba,Böyle bir ge­zi­ni­zin ar­dın­dan Meş­hur­muş kah­ve­si olan bir yer,otur­duk yor­gun­luk kah­ve­si içtik,he­di­ye kahve pa­ket­le­ri­mi­zi al­dık­tan sonra bu­luş­ma ye­ri­mi­ze ulaş­tık ve son­ra­sın­da malum ko­nak­la­ma ya­pa­ca­ğı­mız OTEL,Akşam ye­me­ği ve ar­ka­sın­dan oda­mı­za is­ti­ra­ha­ta çe­kil­me ve sa­ba­hın erken sa­atin­de Mid­yat yol­cu­su.Ha bu­ra­da Me­zo­po­tam­ya ova­sın­dan bah­set­me­mek olur mu?Mar­din ka­le­sin­den o kadar güzel gö­zü­kü­yor ki Me­zo­po­tam­ya ovası,Ufuk çiz­gi­mi­zi aşa­rak devam edi­yor,Nu­say­bin de bi­ti­yor­muş,ondan son­ra­sı Su­ri­ye ve Irak top­rak­la­rı,Uçsuz bu­cak­sız bu me­de­ni­yet akan Dicle neh­ri­nin su­la­dı­ğı ve Fırat ile bu­lu­şup Kör­fe­ze dö­kü­len su­la­rın su­la­dı­ğı Me­zo­po­tam­ya.Tıpkı Urfa gibi Mar­din de ağa­la­rın elin­de,Ne zaman biter,fe­oda­lizm yı­kı­lın­ca,Top­rak ağa­lı­ğı yok edi­lin­ce,yani bu top­rak­lar­dan EM­PER­YALİZM ko­va­la­nın­ca,Bek­le­yim ba­ka­lım de­mek­ten öteye…GAP GEZİMİZİN ARDINDAN-5 -

Gezimizin sonuna yaklaşmış olarak son adım ADIYAMAN’ a hareket ettik,
Nasıl mı?
Batman,
Diyarbakır üzerinden,
Batman Çevre yolundan geçtik,yol güzergahında 10-15 civarında petrol kuyusunu gördük ,
Harım harıl çalışmaktalar,
Ülke petrol gereksinmemizin % 15’ini karşılıyormuş,
Bu bilgiden sonra Diyarbakır il sınırlarına girdik,
Diyarbakır gerçekten de Doğunun PARİS’ i derlerdi de inanmazdım,vallahi doğru,
Sadece Hava Alanı yolu üzerinden Diyarbakır’ı teğet geçmemize rağmen olağan üstü güzellik,
Devlet verdik vermiş,yağdırdıkça yağdırmış,
Bu bölgede ancak bu kadar güzel bir Şehircilik bu kadar olabilirdi dersek doğrudur.
Diyarbakır’da görüp de üzüldüğüm bir başka acı gerçek,
Karaca dağının püskürttüğü Lavlarla kaplı taşlaşmış O güzelim Diyarbakır OVASININ taşlardan temizlenip tarıma kazandırılması gerekmez mi?
Ora halkının makus talihinin kurtarılması gerekmez mi?
Vatandaş kendi imkanları ile temizlediği küçük arazi parçalarının üretime katkısını görmek gerekli,Toprak’ tan verim fışkırmakta,
Yazık,hem de ne yazık, ve Siverek üzerinden tekrar FIRAT nehri ve Fırat üzerine kurulmuş Asma köprü,ATATÜRK Barajı gölü,Hayat getirmiş o bölgeye.
Bütün bu güzergahların tamamında ne gördüm en çok biliyor musunuz?
Antep fıstığı ağaçları ile ZEYTİN ağaçları,
Yani o bölgelerdeki Baraj gölleri yörenin iklimini de değiştirmiş.
Ve KAHTA ,
Kahta’dan aktarmalı NEMRUT tırmanışı,2200 metre yüksekliğe dolmuşlarla çıkılıyor,sadece ve sadece 900 m. mesafeyi merdivenler ile tırmanarak o NEMRUT dağının zirvesine çıkıp heykelleri ve de NEMRUT’ tan gün batımını fotoğraflayarak turumuzu tamamlamış olduk.
Böylece 6 günde DOĞU Akdeniz ve Güneydoğu gezimizi tamamlayarak ADANA üzerinden uçakla İzmir’e döndük.
Değer miydi?
Elbet, yaşamadan ,görmeden bilgi sahibi olmak ne kadar olunur ise o kadar oluyorduk İnternet ortamından edindiğimiz bilgiler ile, ancak bizzat yaşayarak, görerek bilgilenmiş oldum, bazı saplantılarımızdan kurtulmak adına sevinçliyim.
Bir Nemrut dağını bizzat görerek yaşamak,bir Harran’ı,bir Mezopotamya ovasını görerek yaşamak bir başka tat.
Böyle kültür turlarımızı katılıp gezip görerek yaşamanızı tavsiye ederim…