İnanmak

İnanmak, bilinç ve beklentilerle ilgili bir gerekliliktir. Temel olan, doğru bildiklerine ve yaşantının kanıtladığı gerçeklere inanmaktır. Bu şekilde inanmak, bilinçli inanmaya örnektir. İnanma ile gerçek arasında çok yakın bir ilişki vardır. İşin içine gerçek girdiği zaman inanmanın değişimleri dikkatdevamı +

Şeçimden beklenenler...

Yerel yönetimler, doğrudan yönetime olanak sunma potansiyeli taşırlar. Özellikle küçük yerellerde adayların bire bir tanınması bir seçim avantajıdır.Yaşamın her alanında çözülmesi gereken sorunlar var. Her konuda, sorunları çözmede, sorunun tarafları çözümünde tarafı olmalıdır. Bunun için bilgi iletdevamı +

Farklılıklar

Yaşam alanındaki farklı türlerin varlığı yaşamın zenginliğini, aynı tür içindeki farklılıklarda türün zenginliğini gösterir. Yelpaze ne kadar genişlerse o ölçüde renkler demeti ve farklı güzellikler ortaya çıkar.Her farklılığın bir zenginlik olduğu bilincini ortalama bir zekâ kavrayabilir. Farkına devamı +

Algı yanılgısı

Algı ya­nıl­gı­sı ya­ra­tan işin bi­lin­cin­de olan­dır. Ya­nıl­gı­lı algı yan­lı­şı doğru ka­bul­len­mek­tir. Algı oluş­tur­mak is­te­yen, mu­ha­tap­la­rı ya­nılt­ma­yı amaç­lar. Bu ko­nu­da Sü­ley­man De­mi­rel’in tipik bir söy­le­mi var. Şöyle de­miş­ti: “Yazıdevamı +

Eğitim

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk şöyle diyor: “Diplomaların giderek önemsizleştiği bir döneme doğru gidiyoruz. Artık beceri ve yetkinlik temelli bakış açısıyla, diploma yerine sürekli olarak, günlük, aylık, yıllık olarak değişen ihtiyaçları karşılayan sertifika sistemleri gibi yaklaşımlarla insanlardevamı +

Çürüme

Çürümek bozulmanın başlangıcıdır. Türk Dil Kurumu sözlüğü şöyle açıklıyor; “Genellikle mikroorganizmaların etkisiyle, kimyasal değişikliğe uğrayarak bozulup dağılmak” Bir olayda, bir oluşumda veya bir noktada başlayan bozulma tüm bünyeyi sardığı zaman, çürüme bünyeye egemen olur.Çürüme nordevamı +

Cennet

Bugün yaşadığımız arz şokunun temelinde bugüne kadar AKP iktidarının Kamu İhale Kanunu’nu delik deşik ederek, kaynakları Varlık Fonu’na aktararak, verimsiz yatırımlara yüksek Hazine garantileri vererek, taşı toprağı betona gömerek kurduğu rantçı düzen var. Ekonomimizin üretim ve insan kaynağı potansdevamı +

Güvence

Güvencenin sözcük anlamındaki karşılıklar;Teminat, garanti, dayanak, olumlu inanç ve beklenti yer alır.Demokratik yönetime sahip olan bir devlette yasalar ve yasal dayanaklarla oluşturulmuş olan kurumlar, vatandaşları için bir güvencedir.Kuvvetler ayrılığı demokrasinin ve demokratik anayasaların güvencesidir. devamı +

Arsızlar

“Bir düşün veya bilinç varlığı, bir sosyal varlık haline geldiğinden bu yana erdemin, doğru yaşamın ne olduğu insanın önemli bir arayışını oluşturmaktadır. Hoş, mutlu, iyi, güzel, doğru eylem ve hayatın bir biçimi veya anahtarları var mıdır? Ahlak; eylemlerimize, ötekine, toplumsala ilişkin kurdevamı +

Adalet

İnsanlarda olması gereken en olmazsa olmazlardandır adalet duygusu. Yaşam zorunluluğundan doğan ve deneyimler sonucunda ulaşılan en insani duygulardan biridir. İnsanlar, kendilerine bu duygunun verileceği bir ortamda dünyaya gelirler. Bir kültür birikiminin olumlu yansıması olan adalet duygusu aileden başlar. İlk edevamı +

Terör iklimi

 Bir olayı Allah'ın takdiri olarak sundukları zaman ona karşı çıkışı, Allah'ın takdirine karşı çıkış olarak vurgulayıp mağduru sustururlar. Bu bir inanç terörüdür ki, olası haklı karşı çıkışlara set çekerler!Şiddet, eylem olarak gerçekleştiğinde sadece muhatabını değil; bu olumsuzluğu aldevamı +

Çalanlar(!)

İnsan önce kendisinin kim olduğunu bilmeli. Konum ve koşullarını bilen kişiler ilişkilerini sağlıklı olarak kurarlar. Sağlıklı ilişki düzenli ve güvenli yaşam için gereklidir. “Arkadaşını söyle, sana kim olduğunu söyleyeyim.” Diye bir beylik söz var.Hırsız olduğunu bildiğiniz birini sizin adınızadevamı +

Devlet

Devlet oluşumunun evreleri sanatçılarla olan ilişkileri belirler. Kuruluş ve kurtuluş süreçlerinde toplumun gerçek önderlere gereksinimi vardır. En geniş tabanı kavrama ihtiyacı nedeniyle sanatçısıyla birlikte olmak zorundadır devlet. Bu süreçler geçildikten sonra devlet gerek duyduğu sömürü düzenini kurardevamı +

Üretmek

Yaşamın sürdürülmesi için üretmek gereklidir ve hatta üretimi sürdürmek içinde üretmek gerekir. Üretimin zorunluluğuna karşın, üretimin ve tüketimin irdelenmesi, yaşam gerçekçiliğinin gereğidir. Üretim irdelenirken soruna yarar açısından yaklaşılır. Halkımız bu durumu şu veciz sözle vurgular; “Hadevamı +

Azalanlar

Ekonomi, insanların sınırsız isteklerinin sınırlı kaynaklarla karşılanmasıdır. Bunun için çok farklı yol ve yöntemler, olanaklar ölçüsünde yaşama geçirilir. Burada söz konusu kaynak ve akılcı üretimdir. Bu gibi kaçınılmaz sorunları en az sorunla çözen kişilere lider deniyor.Çıkar denen olgu bir nokdevamı +

Hainler (!)

“Hainlerin yanında olmaktansa, kendi hırsızımın arkasında oluruz(!)” Hırsıza karşı olmak hain olmak mıdır? AKP’den yana olmayanların hepsi hain mi? Toplumda böyle bir çarpık ön kabul benimsetilmek isteniyor:                 &devamı +

Gerçekler

Keşke bu ülkede gerçek milliyetçiler olsaydı demek isterdim. Milliyetçilik siyasi ve sosyal olarak gelişimini tamamlayamama halidir. Bunun yerine yurtseverlik kavramının kullanılması daha uygun olur. Gelişimini tamamlayamayan bir yapı sorunlu olduğu gibi, çarpıtılmalara da müsaittir. Bu nedenle milliyetçiyim deyidevamı +

Devlet ciddiyeti

Devlet, ortak amaçları ve yaşamsal bağları olan ve aynı coğrafyayı paylaşan iradi katılımcıların oluşturduğu yapılanmadır.Devlet olmanın gereği, varlık ve yaşam hakkı temelinde; yasalara, kurallara ve ilkelere uymaktır. Gerekliliğini güvenle sürdüren örgütlü yapı, yasal dayanağı olan kurumlar aracıdevamı +

Bilmek

Bilmek yaşamı kolaylaştıran en önemli gerekliliklerden biridir. Neler yapabileceğimi biliyor ve gerektiğinde yapmaya çalışıyorum. Neleri yapamayacağımı tahmin ediyor ve girişimde bulunmuyorum. Neleri yapmayacağımı, bana yapılmasını istemediklerimden buluyorum. Bu değerlendirme bana haddimi bildirmiş oluyor. Gdevamı +

İnançlar

Din ve milliyetçilik seçeneksiz ve çaresiz insanların son sığınaklarıdır. Son sığınaklar en büyük direnişlerin odaklandığı noktalardır. Yönlendirilen ve güdülebilen insanlar taammüden cahil bırakılan kişilerdir. Yaşama ilişkin bilgilerin çoğunluğu kulaktan dolmadır ve yaptıklarının büyük bölümdevamı +

Ahlak

Ahlak, dürüst bir yaşam algısıdır. Bu algı en yakın çevreden başlar ve küreyi kuşatır. Yaşam koşullarının belirleyenleri ahlakı da etkiler. Alışılmış olan doğal yaşama aykırı bir ahlak olamaz. Pozitif ahlak, doğal olanla birlikte onurlu bir geleceğin kavranıp benimsenmesine katkı sunan bir algı biçidevamı +

Eşit ise partiler...

Demokrasi açısından bütün partilerin varlığına gerek duyulur. Demokrasinin olduğu ülkelerde her parti en az ötekiler kadar olmazsa olmazlardandır. Seçenekler azalınca partilerin sayısı azalabilir ama bu hiçbir koşulda demokratik olmaz!Partilerin eşitliğinden söz etmek sözde kalıyor gibi. Fiili durumda altı mdevamı +

Alçaklığın zirvesi

Normal koşullarda normal insanlardan; yardım, dayanışma, iyilik ve güzellikler için katkı sunarak yaşamı yaşanır kılmaları beklenir. Hal böyle iken, başkalarının yanlışlarını görmeyenlerde suça ortak olmuş olurlar. Yanlış yapanların konumu yanlışı suça dönüştürebilir. Bilerek görmezden gelmek, yadevamı +

Beka sorunu

Beka sorunu, ülkenin birliği ve bütünlüğü parçalanmaya başladığı zaman ortaya çıkar. Ülke bütünlüğünü parçalayan politik yaklaşımlar ve uygulanması gerekirken uygulanmayan politikalar beka sorununun ortaya çıkmasına neden olur. Bir ülke laiklikten, liyakatten ve demokrasiden uzaklaştığı zaman ülkeddevamı +

Dize sözler

Dize sözü, dize kıvamında olan özlü söz karşılığı olarak kullanıyorum. Türk Dil Kurumu sözlüğü şöyle açıklıyor: “isim Bir düşünceyi, bir duyguyu, bir ilkeyi kısa ve kesin bir biçimde anlatan, genellikle kim tarafından söylendiği bilinen özlü söz, vecize, ülger, kelamıkibar, aforizm, adevamı +

Çare üretmek

İnsan aklı, yaşantısı ile ilgili sorunlara çözümler üreten, gerekliliği tartışılmayacak organlardan biridir. Doğal olaylar karşısında insanlardan yana çözümlere kapı aralayan bir yetidir akıl.Hayvanların tepkisi, görsellik ve algılar çerçevesinden oluşur. Aynı olaylarla karşılaştığında benzer tepkdevamı +

Unutulmayanlar!..

Bu yazım 17.07.2008 tarihinde yayınlanmış. Aynı yazıyı üçüncü kez okuyucularımla paylaşmak istiyorum.1993 Yılı ülkemiz için çok önemli olayların yaşandığı bir yıldır.                       &nbdevamı +

Çözümler

Çözüm, mevcut sorun veya sorunların ortadan kaldırılması için gerekli önlemlerin alınmasıdır. Ortada sorunlu bir yapı var ise; ülkeyi sorunlu konuma taşıyanların da mevcut sorunların bir parçası ve hatta nedenlerinden biri olabileceği dikkate alınmalıdır. Uzun süre iktidar olmak böyle bir sorumluluk yükledevamı +

Düşünce özgürlüğü

Düşünce özgürlüğü, özgür bireylerin yaşama ilişkin istem ve beklentilerini ifade edebilmeleridir. Bu olgu aynı zamanda ideolojinin yansıması olarak değerlendirilebilir. İfade özgürlüğünün önünde bir takım engeller olabilir. Genellikle bu engeller, toplumda güçlü olan kesimlerin yarattığı olumsuz iklidevamı +

Seçimin anlamı

Bir seçim, seçilen ve seçenler açısından; adil, eşit ve demokratik olmalıdır. Özgürlüğü tanımladığımızda, “seçenek kullanabilmektir” deriz. Özgürlük en büyük sınavını seçimlerde verir. Öncelikle seçenlerin ve seçilenlerin özgür bireyler olması gerekir. Kendisine emredildiği için, bu emri birdevamı +

Muhafazakarlarımız

 Kişilerin toplumdaki konumları yaşama bakış ve algılarıyla belirlenir. Buna kısaca ideolojik konum denebilir. Bu ideolojik konumlar belli toplumsal katmanları oluşturur. İlk diyebileceğimiz basamakta din veya milliyetçilik algıları ağır basar. Bu iki bakış az veya çok öteki konumlarda da varlığını südevamı +

Krizden çıkış

Kriz her koşulda normalden uzaklaşma halidir. Yaşantımıza ilişkin gündelik ve alışılmış normallerimizi sürdüremiyor veya sürdürmekte zorlanıyor isek; bu bir kriz halidir. Kriz, sürdürülmesi gereken değil, ivedilikle aşılması gereken bir haldir. Bunun için öncelikle sorunun adı koymak gerekir. Teşhis doğdevamı +

Sırrın dayanılmaz hafifliği

Belli kişilerin (iktidarda olanlar ), belli grupların (iktidar yandaşları) çıkarı gözetilerek yapılan işlerin saklanması, gizlenmesi veya sır sayılması sınıflı toplumlara özgüdür.Sır; suç gizleyen, ayıp örten, denetimi öteleyen bir işlev üstlendiğinde demokrasi zedelenir, hatta çok büyük bir darbe aldevamı +

Çürümek

Çürümek denince Ahmet Telli’yi anımsamamak olası değil. “Tuz koktu” vurgusunu aşan bir söylem. “Su Çürüdü!” Bunun içinde özgürlüklerden yoksunluk var, duyarsızlık var, ezerek sindirmek ve yok etmek var. Yalnızlık var, karanlık var, duyarsızlık var, yoksunluklar var, kaba güç var, kanunsuzluk var. devamı +

Göçün düşündürdükleri

Geleceği gören ve değerli şeyleri olanlar(değerli varlıklar ve kariyer sahipleri) onları korumak için güvenli alanlara “göç” etmeyi yeğlemektedirler. Son belirlemede devlet sermayedarların hizmetindedir. Buna karşın sermayedarların bir kısmı bulunduğu yerden(varlıkları kazandığı) ayrılma kararı almaktadevamı +

Değişim

Toplumsal olaylar bünyesinde sayısız değişken barındırır. Toplumsal değişimlerde, istendik değişimi üretecek değişkenlerden ne kadar fazlası kontrol edilerek tetiklenebilir ise; o kadar kısa sürede sonuca ulaşılır. Kurgu değişimler bir toplum mühendisliğidir.Normal koşullarda her değişimi önceleyen evredevamı +

Güven

Bir varlığın içinde bulunduğu ortamda; korkmadan, kaçınmadan, kuşku duymadan hissettiği rahatlıktır güven. Güvenin temel dayanağı konum ve koşullar hakkında yeterli bilgiye sahip olmaktır. Bilgi güvenin sınırlarını genişletir. Bilgi her koşulda güç ve öz güven demektir.GÜVENLİK.Güvenlik, olabildiğindevamı +

Kültür

Herkes koşullarının belirlediği sınırlar içinde kendi istediği gibi yaşayabilir. Her şeye karşın, hiç kimse kendi istediği yaşantıyı başkalarına dayatamaz! Kültür bir yaşama biçimidir, demokrasi kültürü onurlu yaşamların güvencesidir.Beklentileri gerçekleştirmeyecek olan bir kişinin eylem, istem ve bdevamı +

Gerçek niyet

Elimizde niyet okuyan bir aygıt olmadığından, kimin ne düşündüğünü tam olarak bilemiyoruz. Bir halk söylemimiz derki; “Görünen köy kılavuz istemez!” Ya da; “Perşembenin gelişi çarşambadan bellidir.” Bu söylemler, yaşadıklarımızdan ders çıkarmamız halinde, neler yaşayabileceğimizi de tahmin etmedevamı +

Özelleştirme Sonuçlarının İrdelenmesi

Eldeki mevcutlar özelleştirildiğinde, ihtiyaç öncelikleri temelinde; nitelik ve nicelik sıçraması yakalanabilirse toplum yararına bir iş yapıldığı söylenebilir.Atatürk 1923 ile 1938 yılları arasında ülkemize 45 tesis kazandırarak halkın refahına katkılar sunmuştur. Bu katkılar sadece ekonomik değil; eğitdevamı +