Çevre korunmalıdır

Çevre yaşamı üreten ortamdır. Her canlı vücut bularak varlığını sürdürebildiği bir ortama ihtiyaç duyar. Yaşama varlığı ile bağlı olan bilinçli insanlar, varlıklarını sürdürebilmek için, var oldukları çevrenin korunması gerektiğini bilirler. İnsanlar yaşadıkları çevre ile bütünleşirler. İçidevamı +

Aktörler...

1990 sonrasında uzun süre küreselleşme olgusu gündemi işgal etti. Küreselleşme yaşamın her alanında yoğunlaşma demekti. Örneğin, sermaye dendiğinde finansal araçların belirli ellerde, belirli ülkelerde ve belirli yörelerde yığışması anlamına gelmekteydi. İşletmeler, madenler, hizmet sektörü ve tüm kaydevamı +

Acaba...

Merdiven altı duyumlarını bilgi belleyen cahiller ve özel olarak yetiştirilmiş olanlar, bu tutarsızlıklarını bir yaşam biçimi olarak dayatmaya başladılar(!) Bu akıl ve mantık dışı dayatmalar toplumda sadece çatlamalar değil; yarılmalara neden oldu. Bunu, yaşama biçimine karışmıyoruz diye diye yaptılar. Bdevamı +

İtibarsızlaştırıan itibar

İtibar, konum ve koşulları bağlamında değerlendirilen kişi veya kurumun kültürel tutarlılığı ve etik saygınlığıdır. İtibar, bireylerin tutum ve davranışlarının sağladığı pozitif imajdır. Adalet ve güvenlik, itibarın olmazsa olmazlarındandır.Gelişmeler iletişimi, iletişimler etkileşimleri artırıdevamı +

Kamusal alan

Kamu söz­cü­ğü ile eş­de­ğer olan söz­cük­le­ri şöyle sı­ra­la­ya­bi­li­riz; ta­ma­mı, hepsi, top­la­mı. Bu an­lam­lar kap­sa­mın­da kamu ya­ra­rı­nı şöyle ifade ede­bi­li­riz; be­lir­len­miş sı­nır­lar için­de ya­şa­yan ve eşit­ler­den olu­şan özgür bi­rey­le­rindevamı +

Bizim Yarınlarımız...

 Yeni yıldan yenilikler beklemek yadırganamaz. Beklentilerin insanca ve gönlümüzce olması doğaldır. Genel beklenti ve istemler içinde kendimiz için istediklerimiz de yer alır. Beklentilerdeki öncelik, insan onuruna yaraşır bir yaşam talebidir. Bu beklenir ve istenir yaşamda; hırsızlıklar, yolsuzluklar, kayıdevamı +

Vergilerimiz

Değeri olan ve değer üreten varlık ve işletmelerden kamu adına alınan payın adı vergidir. Devlet bu konuda zor alım olanaklarıyla donatılmıştır. Zor alımın temel mantığı; varlıklara ilişkin eylem ve işlemlerin yapılabileceği güvenli ortamların sağlanması içindir. Bu bir vatan algısı ve egemenlik olgudevamı +

Kanal Sorunu

Ülkenin öncelikli sorunları şöyle sıralanabilir; işsizlik, ekonomik sorunlar, Suriyeliler sorunu, eğitim sorunu, sağlık sorunları ve güvenlik sorunları.  Ülke sorunları sıralamasında “KANAL” sorunu diye bir şey yok! Aynı süreçte Libya’ya asker gönderilmesini dillendirmenin de bir gereği yok. Ama budevamı +

Filtre

Yapmayı tasarladıklarına dayanak oluşturarak yol açmak için, tasarlanmış adımlar atılmaktadır. Doğrudan yapamadıklarını dolaylı yollar kullanarak, istediklerini gerçekleştirmek için hile yoluna sapmaktadırlar. Bu işlemlerde aldatılmak istenen iyi niyetli ve inançlı insanlardır. Santrallara filtre takılmasdevamı +

Ortaya Karışık

Milliyetçilik, yurtseverliğin, insan severliğin ve doğaseverliğin ön adımıdır. O noktadan başlamayanlar öteki duraklara varamaz. Her durak, bir basamak yukarıda konumlanır. Bu aynı zamanda insanın kendi içindeki doğal gelişimidir.Milliyetçilik, kendinden başlayan yolculuğu, farklılaşarak sürdürmektir. Kendidevamı +

İdeoloji Nedir?

İDEOLOJİ:Siyasal veya toplumsal bir öğreti oluşturan, bir hükûmetin, bir partinin, bir grubun davranışlarına yön veren politik, hukuki, bilimsel, felsefi, dinî, moral, estetik düşünceler bütünü.“Bir Müslüman dinini hayatın şartlarına göre değil, hayatını inancının esaslarına göre uyarlamakla mükelldevamı +

Oylamaya Katılmayanlar

Termik santrallere, meclis kararıyla havayı ve doğayı kirletmesi için 2,5 yıl daha süre tanındı. Arabasında sigara içen cezalandırılıyor, doğayı ve insanları zehirleyenlere süre tanınıyor.Meclisin kötürüm hale getirildiği yönünde şikâyetler var. Halkın sorununa gerektiği gibi sahip çıkmayan temsilcildevamı +

Kazançlar ve Kayıplar

Çiğdem Toker, “KAMU İHALELERİNDE OLAĞAN İŞLER” kitabını yazdı. Bu kitapta kaynaklarımızın kimlere ve nasıl aktarıldığı belgeleriyle sunuluyor. Kaynakların başında olanlar onları istediklerine ve istediği gibi dağıtıyor. Basında vurgulandığı gibi bu dağıtımdan yararlananlar bir elin beş parmağdevamı +

Borçlanmak

Kişilerin yaşantılarını sürdürebilmek için, gelirlerinin yetmediği durumlarda almış oldukları katkılara borç diyoruz. Bir kısım yaşamsal ihtiyaçları karşılamak için; bankalardan, kurumlardan veya kişilerden alınan paralar veya maddi değeri olan şeyler kişisel borçtur.“Borç yiğidin kamçısıdır.” devamı +

Görmezden gelinenler

Görmek, insana özgü önemli bir olgudur. Burada vurgulanmak istenen sadece göz algısı değil; göz algısının beyinsel işlevlerle birleştirilmesidir. Analizlerin ve sentezlerin yapıldığı bu algı, insani değerlerle görebilenlere özgüdür. Bu değerlendirme varlık sürdürme olgusunu denkleme dâhil ettiğinde, tdevamı +

Kendisinin katili olmak (!)

Özellikle emekçilerin içinde bulundukları olumsuz koşullar nedeniyle kendilerinin ve yakınlarının yaşamına son vermeleri üzerinde durulması gereken en önemli sorunlardan biridir. Fiyatların yüksek, ücretlerin düşük olması önemli bir sorun olmasına karşın kişinin kendi yaşamına son vermesi için yeterli bidevamı +

Ordular Kimin Hizmetinde?

Düzenli orduların ortaya çıkışı, korunması gereken birikimlerin ortaya çıkışını izler. Orduyu varlıklarını korumak isteyen kişiler kurdukları için(el koydukları artı değerden pay vererek), ordular sermayenin hizmetindedir. Aynı şekilde din görevlileri de sermayenin hizmetindedir. Her iki kesimde sermayenindevamı +

Bütçe Hakkı

Bütçe yapma hakkı, bütçeye katkıda bulunanların en doğal ve tartışılamaz haklarından biridir. Doğrudan yönetimde bu hak aracısız olarak kullanılabilir. Yarı doğrudan katılımda, temsil yetkisi verilenler eliyle bu görev yerine getirilir. Katılımcılar için hak olan şey, devir hakkı ile yasal göreve dönüdevamı +

Kölelik Ekonomisi

“Mülksüzleştirmek, yoksullaştırarak bağımlı kılmaktır. Bağımlılık, özgürlüklerden yoksun kalmak ve köleleşmektir. Köleleştirme ekonomisi bu süreci hızlandırmaktadır. Üretmeyen ekonomilerin egemen olduğu yapılar, varlıklarını sürdürmek için tüketmek zorundadırlar. Tüketilen her şeyin bir ederidevamı +

Eşitlik

Eşitlik, aynı koşullar, aynı haklar, aynı yetki ve sorumluluklara sahip olma halidir. Ayrımcılıklar ve doğal olmayan farklılıklar her zaman eşitlikleri dinamitler(!) Cinsiyet ayrımcılığı bir eşit olmama saçmalığının sürdürülmesidir. Bu olumsuzluk, negatif ve pozitif yanlarıyla birlikte insanlığı ilgiledevamı +

Tuhaf Şeyler

Bilemediğimiz, beklemediğimiz ve alışık olmadığımız şeyleri tuhaf olarak niteliyoruz. Oysa, alıştığımız için farkına varamadığımız yığınla tuhaflıklar var yaşantımızda.GÜÇ:Güç, ortalamayı aşan siyasi, sosyal ve ekonomik varlığı(birikimi) işaret eder. Gücü gösteren bireyin sosyal statüsüddevamı +

Cumhuriyet Düşmanları

Hatay Devrim’in sunumundan, Ahmet Dursun’un kaleme aldığı bir metin var. Cumhuriyetin düşmanları ile ilgili yazımı yazmak için yaptığım araştırmada bu metinle karşılaştım. Yazdığım yazılardan dolayı bir maddi çıkarım olmadığı için bu metinden uzun alıntılar yaptım.Cumhuriyete düşman olanlar, cdevamı +

Bütçe

Saygıdeğer okurlarım, merhaba. Yaklaşık olarak bir aydan buyana sizlerle birlikte olamadık. Sağlık sorunları nedeniyle bir süre yazılarıma ara verdim.Dış politikadaki sorunların kısmen çözülmesi nedeniyle ötelenen sorunlarımızı tartışma olanağı bulduk. Bütçe sorunu tüm vatandaşları çok yakından ilgdevamı +

Güçlü suçlular

Nor­ma­li aşan her şey, nor­ma­lin üs­tün­de güce eriş­ti­rir. Önem­li olan bu gücün; ne­re­de, ne zaman, nasıl ve kim­den yana, ya da kim­le­re karşı kul­la­nı­la­ca­ğı­dır.Kimi güç­lü­ler ken­di­le­ri­ne yö­ne­lik olası suç­la­yı­cı­la­rı, ön­ce­lik­le suç­la­ya­radevamı +

Güçlü Suçlular!

Normali aşan her şey, normalin üstünde güce eriştirir. Önemli olan bu gücün; nerede, ne zaman, nasıl ve kimden yana, ya da kimlere karşı kullanılacağıdır.Kimi güçlüler kendilerine yönelik olası suçlayıcıları, öncelikle suçlayarak “yavuz hırsız” rolünü oynarlar. Hiç kuşkusuz bu şekilde kullanıldevamı +

Vatan Haini

En çok karşılaştığımız suçlamalardan biri “vatan haini” suçlamasıdır. Aynı anda aynı nedenden ötürü karşıt taraflar bir birini aynı şekilde suçlamaktadırlar. Örneğin; özelleştirme yapanlar bu şekilde suçlanırken, özelleştirmelere karşı çıkanlar da aynı şekilde suçlanmaktadır. Ormanların devamı +

Tabularımız

    Hemen hemen her toplumun tabuları var. Genellikle problem tabuların varlığında değil, tabuların yaşama hangi oranda etki ettiği ile ilgilidir. Yani tabunun yönetimdeki ağırlığı ve belirleyiciliği önemlidir.Şu nedenle önemlidir:-Bir konuda tabu yaratmak, o konudaki yaratıcılıklara nokta koymadevamı +

Vakıflar

Kişisel çıkarlarını ülke çıkarının önüne koyanlar, ülkelerine ihanet ederler; doğayı kişisel çıkarları için yok edenler insanlığa ve öteki tüm varlıklara ihanet ederler. Ülke çıkarı, ülkedeki tüm varlıkların çıkarları toplamıdır. Varlıkların ön planında yer alan insanlardır. Öteki türlerdevamı +

Yabancı Sermaye

Abdülkadir Selvi içeriden(saraydan) haber veren bir kişi olarak şunları söylüyor:“Dikkatlerden kaçıyor ama asıl başka bir değişiklik var. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın siyaset yapma tarzı değişiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha çok kutuplaştırıcı tarzı benimserdi. En fazla oyu alanın seçimdevamı +

12 Eylül Yıkımı (!)

Açmazın başlangıcı, başkalarının sorununu, kendi sorunu olarak algılamakla başlıyor. Her konum ve koşulda egemenler sorunlarını kitlelerin sorunuymuş gibi yığınlara kabul ettirmektedirler. Çıkarları korumanın en kısa ve en güvenli yolu bu. İnsanlar genellikle yanılgılarının kurbanı olmaktadırlar. Örndevamı +

Yılmaz Güney

 “Oyuncu, yönetmen, yazar ve senarist olan Yılmaz Güney  1 Nisan 1937 yılında Şanlıurfa'da doğdu. 9 Eylül 1984 yılında Paris / Fransa'da öldü. Asıl adı Yılmaz Pütün’dür. Resmi kayıtlarda 1 Nisan 1937 tarihinde  Şanlıurfa’da doğduğu yazılıysa da, kendi ifadesine gördevamı +

Anayasa der ki ;

Yasalar ve kurumlar geleceğin güvencesidir. Anayasalar, hakların, ödevlerin ve sorumlulukların sınırlarını belirleyerek; onurlu ve güvenli yaşamlara olanaklar sunar. Anayasalar devlet olgusunda, devlete karşı vatandaşların koruyucusudur. Devletin devasa gücü anayasa ve yasalarla sınırlanır.Güvenli, onurlu ve dudevamı +

Defterler Açılsın!

"-Terörle mücadele konusunda defterler açılırsa... Birçok insan, insan yüzüne çıkamaz.Bizi bugün eleştirenler insan yüzüne çıkamazlar!Açık söylüyorum.Neden mi? İleride bir gün Türkiye Cumhuriyeti tarihi yazıldığı zaman en kritik dönemlerden biri 7 Haziran ile 1 Kasım arasındaki dönem olarak yazılacakdevamı +

Barışın kaçınılmazlığı

Barış her koşulda yaşama ilişkin bir olgudur. Yaşamın olduğu her alanda uzlaşmayı zorunlu kılar. Uzlaşma farklılıkların birlikteliği ile oluşur. Bu farklılık doğada var olan tüm varlıkları içerir. Zaten barış, tüm varlıklar için yaşamı doğal akarında tutmak ve onların varlıklarını güven içindedevamı +

Zafer Bayramı

Bu bayram üstünde yaşadığı toprakları vatan bilen ve bu ülkeye vatandaşlık bağı ile bağlı olan her duyarlı vatandaşı çok yakından ilgilendirir. Ülkesini savunmak en öncelikli görevlerdendir. Bu duyarlı eylem sadece günü kurtarmak değil, geleceğimizi de kurtarmaktır. Hiç kuşkusuz, sadece kurtarmak yetmidevamı +

Kayyum

Kay­yum, kamu gü­ven­ce­sin­de­ki ku­rum­la­rın; kamu kurum ve kişi ya­ra­rı gö­ze­ti­le­rek baş­vu­ru­lan bir hu­ku­ki ön­lem­dir. Kay­yu­ma iliş­kin dü­zen­le­me­ler Me­de­ni Ka­nun­da, Ceza Mu­ha­ke­me­si Ka­nu­nun­da ve Türk Ti­ca­ret ka­nu­nun­da dü­zen­len­miş­tir.devamı +

Ölüler Siyanürden Korkmaz!

Başlığı Mansur Balcı’dan ödünç alıyorum. Mansur diyor ki; ”Ölüler altın takmaz!” Ben bu söylemi, “ölüler siyanürden korkmaz” biçimine dönüştürdüm.Tuğrul Keskin, “ABC” gazetesinde altın çıkarma işlemini anlatıyor: “İçinde altın olan toprağı siyanürlü su ile yıkıyorlar, toprağın devamı +

Bir dörtlüğün öyküsü

Dörtlükleri severim. Tüketimi kolay, hazmı zor olan üretimlerdir. Sayfalar dolusu bir şiiri dört dizeye indirger. Uzun bir sürecin birikiminde üretilir ve kısa zamanda tüketilir. Buna karşın etkileri, kalıcıkları zaman ve mekân dinlemez.Dörtlüklerin efendisi kesinlikle Ömer Hayamdır. Bizdeki en önemli takipçidevamı +

Bayramlar

Bayram duygu, düşünce, yaşam ve vatan ortaklığıdır. Yardımlaşmanın, paylaşımın ve dayanışmanın en yoğun olduğu; amaç, zam ve mekân ortaklığıdır. Kültür, bir yaşam biçimi, bayram ise, yaşamı renklendiren; uzlaşmanın, hoşgörünün yaşama dönüştürülmüş istenildik bir durumdur. Birliktelikleridevamı +

Nagazaki 1945

Yıl 1945,Ağustos’un beşi. İlk 70.000 insanın ikinci bir şansı olmadı. Bu, dünyanın en iğrenç ve en pahalı soykırımı idi.Tamamen tek yanlı, direneni ve karşı koyanı olmayan planlanmış bir soykırım saldırısıydı.Ve bu soykırım sonuçta hedefi insan olan bir akıl dışı girişimdi.Öldürülenlerin içdevamı +