Açmazlarımız

Doğal kaynakların yok ise ve gerektiği kadar üretmiyorsan, sorunlu bir yaşamın içindesin demektir. Dahası, elindeki tüm varlıkları elden çıkarmışsan, geriye geleceğini rehin bırakmaktan başka çare kalmaz. Geleceği borçlandırılan bir ulus öncelikle ulus olma niteliğini yitirir. Borç veren ve alacaklı olan devamı +

Çalmak

Türk Dil Kurumu sözlüğü çalma sözcüğünü ayrıntılı bir biçimde yanıtlıyor:1. -i, -e Başkasının malını gizlice almak, hırsızlık etmek, aşırmak"İngiliz cephesinden at kaçırıp bize satan bedeviler dönüşlerinde bizim atlarımızı çalıp İngilizlere satarlardı." - F. R. Atay2. Vurarak devamı +

Her şey çok güzel olacak!

Yaşamın aynasından yansıyan ve gerçeğin imbiğinden süzülen şey “slogan” olarak adlandırılır. Bu yazının başlığı böyle bir gerçekliğin ifadesidir. Slogan, istemlerin hapa dönüştürülmüş halidir. Yaklaşık olarak aynı şeyleri çağrıştıran bir ortak paydadır. Ortak paydalar çoğulluğu işaret devamı +

Bir lider doğdu

Duyarlı ve bilinçli kitlelerin demokratik taleplerinin hukuka ve yasalara aykırı olarak engellenmesi, büyük bir toplumsal enerjinin açığa çıkmasına neden olmuştur. Kazanımlara ve temel haklara yönelik, ahlaktan yoksun hak ve hukuk tanımaz yaklaşımlar, bu eylemleriyle kendi geleceklerine noktayı koymuşlardır. Kidevamı +

Son mektup

Üç fi­da­nın son mek­tup­la­rı­nı say­gı­de­ğer okur­la­rım­la pay­laş­mak is­ti­yo­rum. Ül­ke­min bütün ne­hir­le­ri de­ni­ze akar.Son mek­tup – deniz gez­miş“Baba,Mek­tup eli­ni­ze geç­miş ol­du­ğu zaman ara­nız­dan ay­rıl­mış bu­lu­nu­yo­rum. ben ne kadar üzül­medevamı +

Beş dörtlük

En uzun söylemler, en kısa iletilerle gerçekleştirilir. Toplumun yaşamdan kopuşuna tanık olmak hiç hoş değil. Çağının sorumlu tanığı olanlar tanıklıklarını kitlelere iletmekle yükümlüdürler.Üreten birimler yabancıların eline geçti. İthalat yapılamadığı için ihracat düşüyor. Bu olgu işsizliği devamı +

Birlik olmak

Birlik ve bütünlük denen olgu, asgari gerekliliklerin varlığını zorunlu kılar. Yasalar önünde eşitlik ve fırsat eşitliği bunun ön basamağıdır. Özgürce üretme ve adil paylaşım ikinci zorunlu adım olarak kabul edilebilir. Bu adımları güven ve güvenilirlik izlemelidir. Güvenceler ve güvenilirlik, hukukun devamı +

Devrimci olmak

Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş’in açıklaması:“Kılıçdaroğlu’nun önlem almadan, HDP ile ittifakı bariz ortadayken, hassasiyetin çok yüksek olacağı belli olan şehit cenazesine katılması bir provokasyon değilse ahmaklıktır.(……..)“Ancak görünen o ki CHP ikazı anlamamış ve liderimize laf devamı +

Fakirleşiyoruz

Fakirleşmek insanların isteyerek kabul edebilecekleri bir durum değildir. Bunun için kişisel düzeyde veya ülke boyutunda olumsuz bir şeylerin olması gerekir. Bireyin geliri azaldığında veya harcamaları arttığında eski konumunu sürdüremez olur. Bu olumsuzluk yoksullaşma olarak adlandırılır.Bir vatandaş durup ddevamı +

Düşman

                                                                  &ndevamı +

Birlikteliğimiz

Bize yaşattıkları kriz her geçen gün biraz daha kendisini hissettiriyor. En temel maddelerin fiyatı erişilmez biçimde yükseliyor. Durumumuzu en basit ve kısa bir anlatımla tanımlarsak; her geçen gün daha fakirleşiyoruz.Maliye bakanımız bir ekonomik paket açıkladı, bu pakette emeği ile geçinenler için hiçbir devamı +

Anlamak

Anlamak; olay, olgu ve şeyleri özü ve içeriği ile anlamlı bir biçimde ve bilimsel olarak algılayıp kavramaktır. Olay ve ilişkilerdeki nedensonuç bağlantısını görerek çıkarsamada bulunabilmektir. İnanç açısından inanmak; anlamak değil, sığınmaktır.Olay ve olguları kavrayanlar, küçük sapmalarla olabildevamı +

Seçmen iradesi

Seçmenin iradesi göz ardı edilemez veya yok sayılamaz. Siyasi partilerin var olduğu yapılarda seçmen iradesi milli irade değildir, milli iradenin ağırlıklı belirleyenlerindendir. İrade olgusu, özgürlüklerin yok sayılmadığı demokratik ortamlar için geçerlidir. Seçmen iradesinden söz ettiğimiz zaman, seçenekdevamı +

Hazımsızlık

“ Sindirim sisteminin iyi çalışmaması durumu.” Bizim üzerinde duracağımız konu sözlükte;“ Benimseyememe, katlanamama, kabullenememe.” Olarak vurgulanıyor. Burada söz konusu olan toplumsal olaylardaki siyasi tavır ile ilgilidir.Tarihi bir gerçeklik var, Kurtuluş Savaşını verenlere karşı olanlar, büyük bdevamı +

İdeoloji ve yaşam

Bilinçli yaşamın her adımı bir ideolojik karardır. Bazı insanlar yaşarken bunun farkına varır, bazı insanlarda farkına varmadan yaşar. Farkına varanlar kendileri için, farkında olmayanlar başkaları için yaşar(!)İdeoloji, yaşama ilişkin istem ve beklentiler toplamıdır. İstemler uçuk-kaçık olmayan soyut ydevamı +

Beka için

Bu Arapça sözcük, kalıcılık ve ölmezlik olarak belirtiliyor. Kalıcılık, varlığı korumakla olanaklıdır. Fakat bu yetmez. Değişimlerin olduğu, etkileşimlerin kaçınılmaz olduğu ortamlarda kalıcılık tek başına yeterli olamaz. Varlık korumak ve sürdürmek, ona iradi olarak yaklaştığımızda gelecekte almdevamı +

Gerçek nedir?

Adımıza yönetenler her koşulda gerçeklerden yana olmalılar. Gerçekten yana olmak; doğruluktur, dürüstlüktür, güvenilirliktir, insanlıktan ve doğadan yana olmaktır.Gerçek, konum ve koşullara göre değişen ve görece olan bir algı biçimidir. Her gerçek kabulünün haklı, tutarlı ve yaşamdan yana dayanaklarıdevamı +

Son dönemeçte

Bugün okurlarıma derleme bir yazı sunmak istiyorum. Bu farklı yazılar aslında Türkiye’ye ilişkin ve seçime giderken son dönemeçte çekilen fotoğraflar. Bu fotoğraflar birleştirildiğinde bir Türkiye fotoğrafı çıkıyor ortaya. İlk alıntı  Haber Türk’te yazan Aslan Buluttan:“Seçimler için son devamı +

İnanmak

İnanmak, bilinç ve beklentilerle ilgili bir gerekliliktir. Temel olan, doğru bildiklerine ve yaşantının kanıtladığı gerçeklere inanmaktır. Bu şekilde inanmak, bilinçli inanmaya örnektir. İnanma ile gerçek arasında çok yakın bir ilişki vardır. İşin içine gerçek girdiği zaman inanmanın değişimleri dikkatdevamı +

Şeçimden beklenenler...

Yerel yönetimler, doğrudan yönetime olanak sunma potansiyeli taşırlar. Özellikle küçük yerellerde adayların bire bir tanınması bir seçim avantajıdır.Yaşamın her alanında çözülmesi gereken sorunlar var. Her konuda, sorunları çözmede, sorunun tarafları çözümünde tarafı olmalıdır. Bunun için bilgi iletdevamı +

Farklılıklar

Yaşam alanındaki farklı türlerin varlığı yaşamın zenginliğini, aynı tür içindeki farklılıklarda türün zenginliğini gösterir. Yelpaze ne kadar genişlerse o ölçüde renkler demeti ve farklı güzellikler ortaya çıkar.Her farklılığın bir zenginlik olduğu bilincini ortalama bir zekâ kavrayabilir. Farkına devamı +

Algı yanılgısı

Algı ya­nıl­gı­sı ya­ra­tan işin bi­lin­cin­de olan­dır. Ya­nıl­gı­lı algı yan­lı­şı doğru ka­bul­len­mek­tir. Algı oluş­tur­mak is­te­yen, mu­ha­tap­la­rı ya­nılt­ma­yı amaç­lar. Bu ko­nu­da Sü­ley­man De­mi­rel’in tipik bir söy­le­mi var. Şöyle de­miş­ti: “Yazıdevamı +

Eğitim

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk şöyle diyor: “Diplomaların giderek önemsizleştiği bir döneme doğru gidiyoruz. Artık beceri ve yetkinlik temelli bakış açısıyla, diploma yerine sürekli olarak, günlük, aylık, yıllık olarak değişen ihtiyaçları karşılayan sertifika sistemleri gibi yaklaşımlarla insanlardevamı +

Çürüme

Çürümek bozulmanın başlangıcıdır. Türk Dil Kurumu sözlüğü şöyle açıklıyor; “Genellikle mikroorganizmaların etkisiyle, kimyasal değişikliğe uğrayarak bozulup dağılmak” Bir olayda, bir oluşumda veya bir noktada başlayan bozulma tüm bünyeyi sardığı zaman, çürüme bünyeye egemen olur.Çürüme nordevamı +

Cennet

Bugün yaşadığımız arz şokunun temelinde bugüne kadar AKP iktidarının Kamu İhale Kanunu’nu delik deşik ederek, kaynakları Varlık Fonu’na aktararak, verimsiz yatırımlara yüksek Hazine garantileri vererek, taşı toprağı betona gömerek kurduğu rantçı düzen var. Ekonomimizin üretim ve insan kaynağı potansdevamı +

Güvence

Güvencenin sözcük anlamındaki karşılıklar;Teminat, garanti, dayanak, olumlu inanç ve beklenti yer alır.Demokratik yönetime sahip olan bir devlette yasalar ve yasal dayanaklarla oluşturulmuş olan kurumlar, vatandaşları için bir güvencedir.Kuvvetler ayrılığı demokrasinin ve demokratik anayasaların güvencesidir. devamı +

Arsızlar

“Bir düşün veya bilinç varlığı, bir sosyal varlık haline geldiğinden bu yana erdemin, doğru yaşamın ne olduğu insanın önemli bir arayışını oluşturmaktadır. Hoş, mutlu, iyi, güzel, doğru eylem ve hayatın bir biçimi veya anahtarları var mıdır? Ahlak; eylemlerimize, ötekine, toplumsala ilişkin kurdevamı +

Adalet

İnsanlarda olması gereken en olmazsa olmazlardandır adalet duygusu. Yaşam zorunluluğundan doğan ve deneyimler sonucunda ulaşılan en insani duygulardan biridir. İnsanlar, kendilerine bu duygunun verileceği bir ortamda dünyaya gelirler. Bir kültür birikiminin olumlu yansıması olan adalet duygusu aileden başlar. İlk edevamı +

Terör iklimi

 Bir olayı Allah'ın takdiri olarak sundukları zaman ona karşı çıkışı, Allah'ın takdirine karşı çıkış olarak vurgulayıp mağduru sustururlar. Bu bir inanç terörüdür ki, olası haklı karşı çıkışlara set çekerler!Şiddet, eylem olarak gerçekleştiğinde sadece muhatabını değil; bu olumsuzluğu aldevamı +

Çalanlar(!)

İnsan önce kendisinin kim olduğunu bilmeli. Konum ve koşullarını bilen kişiler ilişkilerini sağlıklı olarak kurarlar. Sağlıklı ilişki düzenli ve güvenli yaşam için gereklidir. “Arkadaşını söyle, sana kim olduğunu söyleyeyim.” Diye bir beylik söz var.Hırsız olduğunu bildiğiniz birini sizin adınızadevamı +

Devlet

Devlet oluşumunun evreleri sanatçılarla olan ilişkileri belirler. Kuruluş ve kurtuluş süreçlerinde toplumun gerçek önderlere gereksinimi vardır. En geniş tabanı kavrama ihtiyacı nedeniyle sanatçısıyla birlikte olmak zorundadır devlet. Bu süreçler geçildikten sonra devlet gerek duyduğu sömürü düzenini kurardevamı +

Üretmek

Yaşamın sürdürülmesi için üretmek gereklidir ve hatta üretimi sürdürmek içinde üretmek gerekir. Üretimin zorunluluğuna karşın, üretimin ve tüketimin irdelenmesi, yaşam gerçekçiliğinin gereğidir. Üretim irdelenirken soruna yarar açısından yaklaşılır. Halkımız bu durumu şu veciz sözle vurgular; “Hadevamı +

Azalanlar

Ekonomi, insanların sınırsız isteklerinin sınırlı kaynaklarla karşılanmasıdır. Bunun için çok farklı yol ve yöntemler, olanaklar ölçüsünde yaşama geçirilir. Burada söz konusu kaynak ve akılcı üretimdir. Bu gibi kaçınılmaz sorunları en az sorunla çözen kişilere lider deniyor.Çıkar denen olgu bir nokdevamı +

Hainler (!)

“Hainlerin yanında olmaktansa, kendi hırsızımın arkasında oluruz(!)” Hırsıza karşı olmak hain olmak mıdır? AKP’den yana olmayanların hepsi hain mi? Toplumda böyle bir çarpık ön kabul benimsetilmek isteniyor:                 &devamı +

Gerçekler

Keşke bu ülkede gerçek milliyetçiler olsaydı demek isterdim. Milliyetçilik siyasi ve sosyal olarak gelişimini tamamlayamama halidir. Bunun yerine yurtseverlik kavramının kullanılması daha uygun olur. Gelişimini tamamlayamayan bir yapı sorunlu olduğu gibi, çarpıtılmalara da müsaittir. Bu nedenle milliyetçiyim deyidevamı +

Devlet ciddiyeti

Devlet, ortak amaçları ve yaşamsal bağları olan ve aynı coğrafyayı paylaşan iradi katılımcıların oluşturduğu yapılanmadır.Devlet olmanın gereği, varlık ve yaşam hakkı temelinde; yasalara, kurallara ve ilkelere uymaktır. Gerekliliğini güvenle sürdüren örgütlü yapı, yasal dayanağı olan kurumlar aracıdevamı +

Bilmek

Bilmek yaşamı kolaylaştıran en önemli gerekliliklerden biridir. Neler yapabileceğimi biliyor ve gerektiğinde yapmaya çalışıyorum. Neleri yapamayacağımı tahmin ediyor ve girişimde bulunmuyorum. Neleri yapmayacağımı, bana yapılmasını istemediklerimden buluyorum. Bu değerlendirme bana haddimi bildirmiş oluyor. Gdevamı +

İnançlar

Din ve milliyetçilik seçeneksiz ve çaresiz insanların son sığınaklarıdır. Son sığınaklar en büyük direnişlerin odaklandığı noktalardır. Yönlendirilen ve güdülebilen insanlar taammüden cahil bırakılan kişilerdir. Yaşama ilişkin bilgilerin çoğunluğu kulaktan dolmadır ve yaptıklarının büyük bölümdevamı +

Ahlak

Ahlak, dürüst bir yaşam algısıdır. Bu algı en yakın çevreden başlar ve küreyi kuşatır. Yaşam koşullarının belirleyenleri ahlakı da etkiler. Alışılmış olan doğal yaşama aykırı bir ahlak olamaz. Pozitif ahlak, doğal olanla birlikte onurlu bir geleceğin kavranıp benimsenmesine katkı sunan bir algı biçidevamı +

Eşit ise partiler...

Demokrasi açısından bütün partilerin varlığına gerek duyulur. Demokrasinin olduğu ülkelerde her parti en az ötekiler kadar olmazsa olmazlardandır. Seçenekler azalınca partilerin sayısı azalabilir ama bu hiçbir koşulda demokratik olmaz!Partilerin eşitliğinden söz etmek sözde kalıyor gibi. Fiili durumda altı mdevamı +