reklam alanı
EGEMENLEŞEN RUHBANLARIMIZ(!)

Ruhbanlara ilişkin görüşlerimizi ifade etmeden önce, konu ile ilgili olarak Vikipedi Ansiklopedisinin saptamalarına bakalım: “Ruhban sınıfı, özel bir dini eğitimden geçer, Özel giysileri vardır, Dini törenleri yönetme ve dini metinleri yorumlama yetkisiyle donatılmıştır, bazı mezheplerde töredevamı +

YASAKLAR

Olumsuz, gereksiz veya zararlı olan şeylerin farklı yol ve yöntemlerle engellenmesi eylem veya kararına yasak diyoruz. Yani, yasak zarar veren değil; yarar sağlayan bir eylem veya işlem olmalıdır. Yasak, en son başvurulması gereken bir durum, bir önlem olarak değerlendirilmelidir. Yasak, başka bir seçenek kalmadevamı +

MUHALİF OLMAK

Sürekli olarak tekrarlanan bir söylemle başlayalım; “İktidar her yönetimde, muhalefet ise sadece demokratik ülkelerde var.” Muhalefet demokratik yaşam için bir olmazsa olmazdır. İktidarı uyaran, eleştiren, denetleyen ve yönlendiren konumda olandır. Muhalefetin temel amacı, iktidar olmaktır. İktidar olmak devamı +

SEÇİM YASASI.

Sorun çözüm üretir, çözüm lider yaratır. Lider, geçmişi bilen, geleceği okuyabilendir. Lider, sorunları en az sorunla çözebilendir. Siyaset sorun çözme sanatıdır. Siyasetçi sorun çözme becerisini ayrıcalığa dönüştürdüğünde lider olur. Lider kolay ve ekonomik çözümler ürettiği süredevamı +

BARIŞ İÇİN

Barış istemi, insanlığın en eski ve hiç eskimeyen düşü. Bu düşü yaşama geçirmek için yaşamından olanları, bu yönde çaba harcayanları saygıyla anıyorum. Ve umuyorum ki, barışın egemen olduğu bir dünyada; onurluca ve insanca yaşayalım.  KOŞACAKSIN !..  En zor görev senin… En devamı +

İTİBAR NE OLA Kİ?

İtibar, onurlu yaşamlarla görünür kılınır. İnsan onuruna yaraşır bir yaşam itibarlıdır. Bu söylem sadece doğrunun bir parçasıdır. Gerçek ifade şöyle olmalıdır; tüm varlıkların var olma ve yaşama hakkına saygı duyma itibarlı bir yaşamı yansıtır. Hak, hukuk ve adaletin ayrımsız olarak uygulandevamı +

BAYRAM YASAĞI.

Bayramların, onu üreten veya yaratan toplumlara büyük katkılarının olduğu yadsınamaz. Bayram demek; birlik, beraberlik, sevgi, saygı, güven, paylaşım, dayanışma, anlaşma, uzlaşma, büyüme, gelişme ve çoğalmadır. Bayram, hak edilmiş olan onurlu saygınlıkları, gururla yarınlara aktarmaktır. “Bayram devamı +

KAZANANLAR

Hiç kuşkusuz, en iyi kazanç; helal kazançtır. Kazanma biçimleri irdelendiğinde; helal kazancı hak edenlerin emekçiler olduğu görülür. Arsızca, onursuzca ve hayasızca hak etmediklerine sahip olanlar; her şeye karşın bu gasp edilmiş varlıkları ve olanakları kaybetmemek için, hızla uzaklaşırlar insanlıklarıdevamı +

DIŞ MİHRAKLAR.

Dış mihrakların önde geleni, emperyalist ülkelerin dış servisleridir. Bağımlı ülkelerin içişlerine karışarak, onların doğal gelişimlerini engellereler. Özellikle bağımsızlık amaçlı tüm muhalif gelişme ve girişimleri, doğmadan boğmaya çalışırlar(!) Bunun için iç savaşlar, kargaşalıklar ve daha devamı +

YASAKLAR

Doğru olmayan, yararlı olmayan veya zararlı olan şeyler yasaklanabilir. Bu olay ve olguların, yaşanmışlıklarla kanıtlanmış olması, yasaklamak için yeterli görülebilir. Burada belirleyici olan, zararlı olandır. Aslında bu zararlı olan şeyleri saptarken yaşama ilişkin temel hak ve özgürlükler dikkate alınmadevamı +

ARACILAR.

Demokratik ülkelerde kurumsal ve yasal dayanakları olan ve güvenirliği sınanmış aracılar, ürünlerin arz zincirindeki olmazsa olmaz halkalarındandır. Takdir hakkı, eşitler arasından ve toplum için en yararlı olanların tercih edilmesidir. Bu hakkın her düzeyde ve mutlaka sorumluluk bilinciyle kullanılması gerekidevamı +

HİROŞİMA

Hiroşima ve Nagazaki'ye atılan bombalar insanlığa karşı işlenmiş en büyük suçlardan biridir. Savaşta yenik düşen bir halkı, savaş hukukunu da hiçe sayarak cezalandırmak insanlıkla bağdaşmaz. Aslında ABD Japonya üzerinden öteki ülkelere gözdağı vererek insanlık suçu işlemiştir. İnsanlığın geleceğdevamı +

BAYRAMLIK DÜŞÜNCELER…

Bayramlar beklide gerçekte eşit olmayan ve normal koşullarda hiç eşit olmayacak olanların eşitmiş gibi gösterildiği özel günlerdir. Bayramlık ağız, bayramlık yüz, bayramlık giysi. Bunların hepsi de bir süreksizliği işaret eder. Yani, yardım, hoşgörü ve sabır o güne özgüdür. Bu özgülük aynı zamandadevamı +

DİRİLİŞ

İşlevsizleşen veya etkisizleşen şeylerin ardıl yaşamları için kullanılan bir söz. Yaşamsal fonksiyonların kaybedilmesi ile ortaya çıkan farklı durum. Yaşamı sürdürememe halinden, yaşama uyarlanmak diriliş olarak adlandırılır. Dirilişe gerek duyulduğunda, ortada bir yetmezliğin olduğu kesindir. Yetmezlikdevamı +

ETKİLEŞİMLER.

Özde yaşam bir bütün fakat bu bütün sayısız parçalardan oluşmaktadır. Küresel ve evrensel yaşam birbiriyle yakından ilintilidir. Geneli kavramak ile olanaklar arasında da çok yakın bir bağ var. Bilgi ve algılarımız oranında bütün hakkında çıkarsamalarda bulunabiliriz.Aldırmazlık özünde en katı sınıdevamı +

DUYARSIZLIK

Duyarsızlık, aldırmazlık, boş vermişlik, bilinçli ve üretken bir beynin kabulleneceği haller değildir. Bu duyarlıktan yoksun yaklaşımlar, mutlaka başka etkenlerden de etkilenmektedir:“Türkiye böyle vahim bir döneme girmişken CHP’nin yaklaşan kurultayı topluma umut ve cesaret vermelidir!CHP antiemperyalist midevamı +

FETÖ’NÜN VANTUZLARI!

Hiçbir şey olmamasına karşın her şey olmak isteyen bir densiz(!) O kendisine ait olmayan güç ve olanakları arsızca kullanan biri. Ülkesine, milletine, inancına ve insanlığa saygısı olmayan biri(!)                    &devamı +

Öngörü

Geleceğe ilişkin olabilirliklerin kestirimine öngörü diyoruz. Ön kestirimde bulunabilmek için; olay, olgu veya objenin verili konumunun bilinmesi gerekir. Bu bilmek, anlamak ve tanımakla iç içe geçer. Tanımak tüm ayrıntıları içeren bir tanım gerektirir. Tanım, bir objenin tüm özelliklerini yansıtan bir fotoğrdevamı +

GERÇEKLİKTEN KOPMAK!

Görememek, bir algı ve yetersizlik sorunudur. Kişiler konum ve koşullarının gerektirdiği sınırlar içinde tavır alırlar. Bu gerçeklik karşısında hiç kimse kapasitesinin üstündeki sorunlardan dolayı sorumlu tutulamaz. Ayşe teyze, döviz sorunundan dolayı sorumlu tutulamaz! Sorumluluk için yeterlik bir olmazsa odevamı +

DEĞİŞİMİN DEĞİŞMEZLİĞİ

Değişim normalin sürmesi halidir.Normal denen şey, alışılmış olandır. Bu anlatıma değişimin değişmezliği gerçeği ile yaklaştığımızda, bir normalden söz ettiğimizi görürüz.Değişim yaşamın normali, normale uymak ise, yaşamın gereğidir!Değişimler normal süreçlerin olmazsa olmazlarıdır. Değişmdevamı +

Güven Ortamı

Yaşanılası bir yaşamın sorunsuzca sürdürülebilmesi için, güvenli bir ortamın olması gerekir. Güvenli ortam, geleceğin öngörülür olmasıdır. Öngörülen bir gelecek kişisel plan ve projelerin kurgulanması olanağını sunar. Bu olanak hafife alınmamalı ve yadsınmamalıdır. Kurgulamak; yeni, farklı ve istendevamı +

Ahlak

Toplumlarda ortak yaşamın sorunsuz olarak sürdürülebilmesi için bir takım kuralların olması(yaşamla deneyimlenmiş) ve bireylerin bu kurallara uyması gerekir. Yaşama ilişkin bu kuralları düzenleyen ilişkileri ahlak olarak adlandırırız. Ahlakın kapsamında iyi, güzel ve doğru ve yararlılık vardır. Eylem ve ddevamı +

İnanmanın dayanılmazlığı

İnan­mak bir ye­ter­lik so­ru­nu­dur. İnan­mak bir ta­mam­la­yan ol­du­ğu için, her birey ih­ti­yaç duy­du­ğu kadar ina­nır. En çok ina­na­lar, en az ken­di­ne ye­te­bi­len­ler­dir (Fetö’ye ina­nan­la­rın ne tür yet­mez­lik­le­ri­nin ol­du­ğu­na bak­mak gerek). Ken­di­ne ye­tedevamı +

Bütün Parçalar Toplamıdır

Yaşam, var olmak ve var­lı­ğı sür­dür­mek için ih­ti­yaç­la­rı­nı meşru yol­lar­dan ka­zan­mak­la ola­sı­dır. İnsan­lar, için­de bu­lun­duk­la­rı ko­şul­lar­da ola­nak­la­rı­nın el­ver­di­ği iş­le­ri ya­pa­rak ya­şam­la­rı­nı ka­za­nır­lar. Plan­lı ve akıl­cı devamı +

Öfke

Öfke, algılar sonucunda bedenin vermiş olduğu tepkidir. Beklenmez, bilinemez ve istenmeyen olaylar öfkeye neden olur.Korku, endişe, tabular, önyargılar, engellenmeler, hukuka aykırılıklar, haksızlıklar, hırsızlıklar, kayırmalar, yalanlar, dolandırıcılıklar, aldatmalar, art niyetli yaklaşımlar, kasıtlı davradevamı +

65 yaş üstü yasağı

65 yaş üstü ile ilgili kararın uygulanması, önlem olmanın ötesine geçmiş bulunmaktadır. Üç aya yakın bir süre içeride kalmak, yarar ve zarar açısından değerlendirilmelidir. Olanakları yeterli olmayan yaşlıların, sağlık gerekçesiyle sağlıklarının bozulabileceği dikkate alınmalıdır. Bu süreçte, ydevamı +

AHMET ARİF.(21.04.1927-02.06.1991)

 “Ahmed Arif 1940’ların sonu ile 1950’lerin başında on yılı pek az aşan bir süre şiirlerini çeşitli dergilerde yayınlamış, sonra siyasal baskılar, kovuşturmalar yüzünden sanat alanından çekilmiş, göze batmayan işlere sapmak zorunda kalmıştı.”21 Nisan 1927 yılında Diyarbakır’da doğan Ahmeddevamı +

Muhalefetin Görevi

Mehmet Emin Kurnaz, Birgün’e  yazdığı yazıda; İlter Turan ve Kemal Can’ın yorumlarını almış. Muhalefetin görevini anlatan bir yazı için bu iki yazardan alıntı yaptım. Bu alıntılar, iktidarın muhalefete ilişkin görüşlerini yansıtıyor. Önce Kemal Can’ın  konuya ilişkin görüşledevamı +

Buhrandan Çıkış Çağrısı

Kılıçtaroğlu’nun “Buhrandan Çıkış Çağrısı”  Ülkenin içinde bulunduğu koşullar dikkate alındığında bu çözüm önerileri mutlaka dikkate alınmalıdır. Halkımızın en az %60’ı bu önerilere katılır. Ancak, güncelle örtüşmeyen bir şeyler var. Talepler, hala ülkede demokrasinin olduğdevamı +

YAŞAMIN OLMAZSA OLMAZLARI!

Bayramlar toplumların temel harcıdır.  Milli bayramlar temel olarak ülkelerin kuruluş veya kurtuluş dönemlerine ilişkin yaşanmışlıklardan kaynaklanır. Bu nedenle bayramlar hem anlamlı hem de çok önemli günlerdir. Toplum ne olduğunu, kim olduğunu; nereden gelip nereye gittiğini gözden geçirir. İstenmdevamı +

KURUCU İRADE.

Kurucu irade sivil toplum oluşumunun en tipik ve temel örneğidir. Bir sorun çevresinde ve çözüm temelinde; iradi katılımla oluşan yapı, gerçek bir eşitler topluluğundan oluşur. Amaç ortaklığı olan birliktelik, çözüme yönelirken iş bölümü yapar ve uzmanlıkları dikkate alır. Her özgür iradi katılımcdevamı +

KARIŞIK HALLER…

Yaşam her koşulda varlığını sürdürmek için, tüm olanaklarını kullanır. Yaşam alanında yer alan varlığın, direncinin bittiği anda yaşamı da biter. Her yaşam, varlığı süresince yaşamın gereklerinden olan şeyleri talep eder. Bu talebin kapsamında; sağlık, mutluluk, özgürlük, güvenlik, üretkenlik, devamı +

Yardımlar yardıma muhtaç (!)

Yardım, en basit tanımıyla, ihtiyaç sahiplerinin sorunlarının çözümüne katkıda bulunabilmektir. Yardım olgusu tamamen gönüllülük temelinde gelişir. Amaç, olanakları olanların ihtiyacı olanlara el uzatmasıdır. Birinci öncelik, yardımın yapılmasıdır. İkinci önemli nokta yardımın organize edilmesidir. devamı +

Muhalefetin öncelikleri

Muhalefet kesinlikle öncelikler temelinde bir araya gelmeli ve kararlı bir duruş sergilemelidir. Bu noktada ilk sorulacak olan soru, neden muhalif olunur? Mevcut gidişten, uygulamalardan ve yaklaşımlardan hoşnut olmayanların öncelikle kendi gerekçeleriyle karşı çıkmaları halidir muhalif olmak. Karşı oluşların öndevamı +

Ayrıcalıklar ( I I )

Ayrıcalıklar, kazanılmış olan ve hizmetle ilişkili konumlardır. Ayrıcalık konumunu elde etmenin üç yolu var:                                   &nbsdevamı +

Bayramın bir sahibi var!

Milli bayram, milletin temel harcıdır.                                                 devamı +

Sanatçı Üretendir

Sanatçı yaratan, üreten, değiştiren ve dönüştürendir. Bu niteliklerin hepsi de kurulu düzenle çelişir. Mevcut işlerliklere farklı bakış, muhalif olmayı gerektirir. Var olanların ötesine geçerek daha güzel, daha iyi, daha yararlı olanı yaratmak gibi bir amacı var. Bu amacı gerçekleştirmeye yöneldiği an, devamı +

Sorun Çözümü

Süregelen sorunlara eklenen yeni bir sorun var. Bu sorunlar sarmalı çözülmediği sürece; temel sorunlardan biri olan demokrasi sorunu çözülemez! Mevcut sorumlular sorun çözmek yerine, çözüm talep edenlerin suçlanması, sadece mevcut sorunlara yeni sorunlar ekler. Anadolu’da bir halk söylemi var, der ki; “Suyun gdevamı +

Ayrıcalıklar

Ayrıcalık, kişiselliğe indirgenen bir aykırılıktır. Genellikle demokratik olmayan yapılarda ayrıcalık, ayrımcılığın temelini oluşturur. Sağlıksızlığı, tutarsızlığı ve gereksizliği, var olmasına engel değildir. Demokratiklikten, bilimsellikten ve laiklikten uzaklaşan yönetimler ayrıcalığın ve ayrdevamı +

Devlet Geri Dönecek

Devlet denen örgütlü yapının tanımlanması gerekir. Devlet: Yaşama ilişkin temel sorunların çözülmesi için bir araya gelen ve aynı coğrafyayı paylaşan; özgür iradi katılımcıların oluşturduğu yapıdır. Bu devletin temel görevi, kendisini oluşturan farklı bireylerin yaşama ilişkin sorunlarını çözmekdevamı +