Devlet Geri Dönecek

Devlet denen örgütlü yapının tanımlanması gerekir. Devlet: Yaşama ilişkin temel sorunların çözülmesi için bir araya gelen ve aynı coğrafyayı paylaşan; özgür iradi katılımcıların oluşturduğu yapıdır. Bu devletin temel görevi, kendisini oluşturan farklı bireylerin yaşama ilişkin sorunlarını çözmekdevamı +

Öncelikler

Ön­ce­lik, ol­ma­sı ge­re­ke­ni işa­ret eden po­zi­tif bir ter­cih­tir. Po­zi­tif ter­cih­ler ge­liş­miş­li­ğe ve bi­lim­sel­li­ğe gön­der­me yap­mak­ta­dır. Bi­lim­sel­lik ve ge­liş­miş­lik; hu­ku­kun üs­tün­lü­ğü­nü kabul eden de­mok­ra­tik ya­pı­lar­da var ola­bidevamı +

Kural

Kural: Pratik ve düşünsel olarak bulunmuş olan çözümün, en uygun(bilimsel) yol ve yöntemi. Bir nevi, görece gerçeklik diyebiliriz. Sorunu üreten koşullar değiştiğinde, kurallarında değişmesi kaçınılmazdır. Değişimin kural olması gerçeğe giden yolda, değişen durakların oluşmasına neden olur. Gerçeğdevamı +

Soldan Bakış

Dünyamız değişirken, bizlerde akan yaşama uyum sağlayabilmek için değişmek zorundayız. İstenir bir varlık sürdürme, ön önlemleri kaçınılmaz kılar. Bir virüs alışılmış yaşamları altüst ederek sistemleri çökertti. Çöken egemenlerin sistemi yeni bir şeyler üretmek zorunda. Yeniden üretme sürecinde devamı +

Gerçeklik algısı

Otoriter yapılarda bir tane “tek” kişi olur ama; onun izinde olanlarda tek tek, tek kişilerdir(!)“Ben bilmem, büyüklerim bilir(!)” diyen kişi, en doğal hak olan bilme hakkını yitirir. Bu nedenle de onun hakkında kararları başkaları verir. Bilme hakkı birey olmakla ve özgürlükle çok yakından ilgilidir. Katdevamı +

İnsanlığa Dönüş (!)

Devletin varlığının önemsenmesi gereken bir sürece girdik. Ortada insanlığın aşması gereken büyük bir sorun var. Bu sorunun aşılmasında her ülke olanakları ölçüsünde çözüme katkıda bulunmak durumundadır. Özellikle acil gereksinimlerin karşılanması özel kesimlere bırakılmamalıdır. Devlet ivedilikldevamı +

Birer tutam

Kendisini ve el koyduğu varlıkları tek başına koruyamayacağını anlayan kişi veya kişiler bu görevi toplumun sırtına yıkma becerisini göstererek devlet organizasyonunu yaşama geçirmişlerdir. Devlet denen sınıf örgütü, toplumdaki tüm örgütleri bünyesinde toplar. Devlet bu örgütleri, hizmetinde olduğu sıdevamı +

İnanmanın inanılmaz hafifliği

Din, sorgulamadan ve irdelemeden; güçlüden yana olmak ve ona sığınmaktır! Din tacirlerinin güçlülerin yanında ve hizmetinde olması bu nedenledir! Zaten inanç pazarlayıcıları onu varsıllara değil; varsıllar için güvence olacak olan yoksullara yüklerler. Yoksul, ancak yoksulluğunun nedenini sorguladığı an kedevamı +

İlk Düğme

  İlk düğme yanlış iliklendiğinde, ardıl iliklemelerinde yanlış olması kaçınılmazdır. Peki, hiç yanlış yapılamaz mı? Hiç kuşkusuz, zaman zaman çoğumuz istemediğimiz halde yanlışlar yapabiliriz. Yanlışımızın farkına vardığımız an, doğal olarak yol ve yöntem değiştirmemiz gerekir. Yani, devamı +

Diyanetin Çözümleri...

Laiklik teki temel esas, inancın hiçbir biçimde yaşamlara karışmamasıdır. Karışılmayan her yaşam; eşitliğin, özgürlüğün, farklılıklara saygının varlığının kanıtı olur. Laikliğe ilişkin yasal düzenlemeler olmasına karşın; anayasanın ve yasaların uygulanıp uygulanmadığı tartışmalıdır. Anaydevamı +

Ruhbanlarımız

Öteki sınıflar olmadan var olamayacak olan sınıftır ruhbanlar. Kendi başına sınıf olamayan, ancak her koşulda güçlülerin yanında yer alan ve onları varlıklarını sürdürebilecekleri iklimi yaratanlardır onlar. Kendisi için sınıf olamayan bu kesim, öteki iki sınıfın oluşumdan sonra varlık bulan bir asaladevamı +

Darbe Dönemeçleri

Dış des­tek­li ka­ran­lık odak­lar bir darbe söy­le­mi baş­lat­tı­lar. Aynı mer­ke­zin ko­mu­tuy­la ha­re­ke­te geçen kuk­la­lar, iha­net kokan gö­rev­le­ri­ni ye­ri­ne ge­tir­mek için çır­pın­mak­ta­lar. Bu nok­ta­da şu so­ru­nun ya­nıt­lan­ma­sı ge­rek­mek­te­dir: Darbedevamı +

Kurumlar

Kurum sözcüğü yaygın olarak kullanılmaktadır. Kurum dendiği an, örgütlü bir yapıdan söz edilmektedir. Kurumu anlatmadan önce tanıma bakmak gerek. Gelişim tamamlanmadıkça her tanım noksan kalır. Tanım, bir objenin olabildiğince tüm özelliklerini yansıtan, en net görüntü veren fotoğraftır. Değişimin dedevamı +

Çürüme zinciri(!)

 Üç  “Y” için iktidara geldiğini dillendiren bir siyasi iktidar, on sekiz yıllık iktidarında; yasaklar, yolsuzluk ve yoksulluk konusunda sorun çözmek bir yana, daha büyük sorunların ortaya çıkmasına neden olmuştur!İlk ilik yanlış iliklendiğinde, onu izleyen tüm iliklemeler yanlış olur. Yanldevamı +

Dokunmalar

Yaşama ilişkin en yakıcı noktalara sadece dokunup geçerken; olabildiğince objektif bakışla net bir fotoğraf ortaya koymaya çalışacağım.Kriz: Ülkede yaşamın her alanına hakim olan bir kriz söz konusu. Eğitime muhtaç bir eğitim, sağlıktan yoksun bir sağlıksızlık,  yönetemeyen bir yönetim, üretdevamı +

Deprem

Deprem, insanların çaresiz kalmasına neden olan bir doğa olayı. Doğa olaylarının nedenleri bilimsel yaklaşımlarla anlaşılabilir. Bir olayın nedeni kavrandığında önlem almak kolaylaşır. Bu olumlu eylem insanların aklını kullanması ile olanaklıdır. Depremin nedenlerini ortadan kaldıramıyorsak; etkilerini azdevamı +

Ayrıştıranlar

Aynı yaşam mekânlarını paylaşıyorduk. Sonra tatlı meltemler esti onlardan yana. Ufak ufak hareketlendiler. Umutla, sevinçle ve utangaç gülüşleriyle önümüzden geçtiler. İsyan biriktirdikleri bakışlarıyla, istemleriyle, açlıklarıyla ve merdiven altı birikimleriyle yanımızdan geçerek uzaklaştılar. Sonra hdevamı +

Çevre korunmalıdır

Çevre yaşamı üreten ortamdır. Her canlı vücut bularak varlığını sürdürebildiği bir ortama ihtiyaç duyar. Yaşama varlığı ile bağlı olan bilinçli insanlar, varlıklarını sürdürebilmek için, var oldukları çevrenin korunması gerektiğini bilirler. İnsanlar yaşadıkları çevre ile bütünleşirler. İçidevamı +

Aktörler...

1990 sonrasında uzun süre küreselleşme olgusu gündemi işgal etti. Küreselleşme yaşamın her alanında yoğunlaşma demekti. Örneğin, sermaye dendiğinde finansal araçların belirli ellerde, belirli ülkelerde ve belirli yörelerde yığışması anlamına gelmekteydi. İşletmeler, madenler, hizmet sektörü ve tüm kaydevamı +

Acaba...

Merdiven altı duyumlarını bilgi belleyen cahiller ve özel olarak yetiştirilmiş olanlar, bu tutarsızlıklarını bir yaşam biçimi olarak dayatmaya başladılar(!) Bu akıl ve mantık dışı dayatmalar toplumda sadece çatlamalar değil; yarılmalara neden oldu. Bunu, yaşama biçimine karışmıyoruz diye diye yaptılar. Bdevamı +

İtibarsızlaştırıan itibar

İtibar, konum ve koşulları bağlamında değerlendirilen kişi veya kurumun kültürel tutarlılığı ve etik saygınlığıdır. İtibar, bireylerin tutum ve davranışlarının sağladığı pozitif imajdır. Adalet ve güvenlik, itibarın olmazsa olmazlarındandır.Gelişmeler iletişimi, iletişimler etkileşimleri artırıdevamı +

Kamusal alan

Kamu söz­cü­ğü ile eş­de­ğer olan söz­cük­le­ri şöyle sı­ra­la­ya­bi­li­riz; ta­ma­mı, hepsi, top­la­mı. Bu an­lam­lar kap­sa­mın­da kamu ya­ra­rı­nı şöyle ifade ede­bi­li­riz; be­lir­len­miş sı­nır­lar için­de ya­şa­yan ve eşit­ler­den olu­şan özgür bi­rey­le­rindevamı +

Bizim Yarınlarımız...

 Yeni yıldan yenilikler beklemek yadırganamaz. Beklentilerin insanca ve gönlümüzce olması doğaldır. Genel beklenti ve istemler içinde kendimiz için istediklerimiz de yer alır. Beklentilerdeki öncelik, insan onuruna yaraşır bir yaşam talebidir. Bu beklenir ve istenir yaşamda; hırsızlıklar, yolsuzluklar, kayıdevamı +

Vergilerimiz

Değeri olan ve değer üreten varlık ve işletmelerden kamu adına alınan payın adı vergidir. Devlet bu konuda zor alım olanaklarıyla donatılmıştır. Zor alımın temel mantığı; varlıklara ilişkin eylem ve işlemlerin yapılabileceği güvenli ortamların sağlanması içindir. Bu bir vatan algısı ve egemenlik olgudevamı +

Kanal Sorunu

Ülkenin öncelikli sorunları şöyle sıralanabilir; işsizlik, ekonomik sorunlar, Suriyeliler sorunu, eğitim sorunu, sağlık sorunları ve güvenlik sorunları.  Ülke sorunları sıralamasında “KANAL” sorunu diye bir şey yok! Aynı süreçte Libya’ya asker gönderilmesini dillendirmenin de bir gereği yok. Ama budevamı +

Filtre

Yapmayı tasarladıklarına dayanak oluşturarak yol açmak için, tasarlanmış adımlar atılmaktadır. Doğrudan yapamadıklarını dolaylı yollar kullanarak, istediklerini gerçekleştirmek için hile yoluna sapmaktadırlar. Bu işlemlerde aldatılmak istenen iyi niyetli ve inançlı insanlardır. Santrallara filtre takılmasdevamı +

Ortaya Karışık

Milliyetçilik, yurtseverliğin, insan severliğin ve doğaseverliğin ön adımıdır. O noktadan başlamayanlar öteki duraklara varamaz. Her durak, bir basamak yukarıda konumlanır. Bu aynı zamanda insanın kendi içindeki doğal gelişimidir.Milliyetçilik, kendinden başlayan yolculuğu, farklılaşarak sürdürmektir. Kendidevamı +

İdeoloji Nedir?

İDEOLOJİ:Siyasal veya toplumsal bir öğreti oluşturan, bir hükûmetin, bir partinin, bir grubun davranışlarına yön veren politik, hukuki, bilimsel, felsefi, dinî, moral, estetik düşünceler bütünü.“Bir Müslüman dinini hayatın şartlarına göre değil, hayatını inancının esaslarına göre uyarlamakla mükelldevamı +

Oylamaya Katılmayanlar

Termik santrallere, meclis kararıyla havayı ve doğayı kirletmesi için 2,5 yıl daha süre tanındı. Arabasında sigara içen cezalandırılıyor, doğayı ve insanları zehirleyenlere süre tanınıyor.Meclisin kötürüm hale getirildiği yönünde şikâyetler var. Halkın sorununa gerektiği gibi sahip çıkmayan temsilcildevamı +

Kazançlar ve Kayıplar

Çiğdem Toker, “KAMU İHALELERİNDE OLAĞAN İŞLER” kitabını yazdı. Bu kitapta kaynaklarımızın kimlere ve nasıl aktarıldığı belgeleriyle sunuluyor. Kaynakların başında olanlar onları istediklerine ve istediği gibi dağıtıyor. Basında vurgulandığı gibi bu dağıtımdan yararlananlar bir elin beş parmağdevamı +

Borçlanmak

Kişilerin yaşantılarını sürdürebilmek için, gelirlerinin yetmediği durumlarda almış oldukları katkılara borç diyoruz. Bir kısım yaşamsal ihtiyaçları karşılamak için; bankalardan, kurumlardan veya kişilerden alınan paralar veya maddi değeri olan şeyler kişisel borçtur.“Borç yiğidin kamçısıdır.” devamı +

Görmezden gelinenler

Görmek, insana özgü önemli bir olgudur. Burada vurgulanmak istenen sadece göz algısı değil; göz algısının beyinsel işlevlerle birleştirilmesidir. Analizlerin ve sentezlerin yapıldığı bu algı, insani değerlerle görebilenlere özgüdür. Bu değerlendirme varlık sürdürme olgusunu denkleme dâhil ettiğinde, tdevamı +

Kendisinin katili olmak (!)

Özellikle emekçilerin içinde bulundukları olumsuz koşullar nedeniyle kendilerinin ve yakınlarının yaşamına son vermeleri üzerinde durulması gereken en önemli sorunlardan biridir. Fiyatların yüksek, ücretlerin düşük olması önemli bir sorun olmasına karşın kişinin kendi yaşamına son vermesi için yeterli bidevamı +

Ordular Kimin Hizmetinde?

Düzenli orduların ortaya çıkışı, korunması gereken birikimlerin ortaya çıkışını izler. Orduyu varlıklarını korumak isteyen kişiler kurdukları için(el koydukları artı değerden pay vererek), ordular sermayenin hizmetindedir. Aynı şekilde din görevlileri de sermayenin hizmetindedir. Her iki kesimde sermayenindevamı +

Bütçe Hakkı

Bütçe yapma hakkı, bütçeye katkıda bulunanların en doğal ve tartışılamaz haklarından biridir. Doğrudan yönetimde bu hak aracısız olarak kullanılabilir. Yarı doğrudan katılımda, temsil yetkisi verilenler eliyle bu görev yerine getirilir. Katılımcılar için hak olan şey, devir hakkı ile yasal göreve dönüdevamı +

Kölelik Ekonomisi

“Mülksüzleştirmek, yoksullaştırarak bağımlı kılmaktır. Bağımlılık, özgürlüklerden yoksun kalmak ve köleleşmektir. Köleleştirme ekonomisi bu süreci hızlandırmaktadır. Üretmeyen ekonomilerin egemen olduğu yapılar, varlıklarını sürdürmek için tüketmek zorundadırlar. Tüketilen her şeyin bir ederidevamı +

Eşitlik

Eşitlik, aynı koşullar, aynı haklar, aynı yetki ve sorumluluklara sahip olma halidir. Ayrımcılıklar ve doğal olmayan farklılıklar her zaman eşitlikleri dinamitler(!) Cinsiyet ayrımcılığı bir eşit olmama saçmalığının sürdürülmesidir. Bu olumsuzluk, negatif ve pozitif yanlarıyla birlikte insanlığı ilgiledevamı +

Tuhaf Şeyler

Bilemediğimiz, beklemediğimiz ve alışık olmadığımız şeyleri tuhaf olarak niteliyoruz. Oysa, alıştığımız için farkına varamadığımız yığınla tuhaflıklar var yaşantımızda.GÜÇ:Güç, ortalamayı aşan siyasi, sosyal ve ekonomik varlığı(birikimi) işaret eder. Gücü gösteren bireyin sosyal statüsüddevamı +

Cumhuriyet Düşmanları

Hatay Devrim’in sunumundan, Ahmet Dursun’un kaleme aldığı bir metin var. Cumhuriyetin düşmanları ile ilgili yazımı yazmak için yaptığım araştırmada bu metinle karşılaştım. Yazdığım yazılardan dolayı bir maddi çıkarım olmadığı için bu metinden uzun alıntılar yaptım.Cumhuriyete düşman olanlar, cdevamı +

Bütçe

Saygıdeğer okurlarım, merhaba. Yaklaşık olarak bir aydan buyana sizlerle birlikte olamadık. Sağlık sorunları nedeniyle bir süre yazılarıma ara verdim.Dış politikadaki sorunların kısmen çözülmesi nedeniyle ötelenen sorunlarımızı tartışma olanağı bulduk. Bütçe sorunu tüm vatandaşları çok yakından ilgdevamı +