Acılarımız

Acılar, yaşantımızı olumsuz olarak etkileyen olay ve olgulardır. Geleceğe ilişkin olumsuz gelişmelerde acılarımıza kaynaklık eder. Acılardan ve istenmeyen olumsuzluklardan kurtulmanın en kısa yolu karşı çıkma ve olanakların elverdiği önlemleri alabilmektir. Bunun için, olay ve olası gelişmeler karşısınddevamı +

Hızla kirlenmek

“Bütün renkler aynı hızla kirleniyordu, birinciliği beyaza verdiler.”(Özdemir ASAF)Yoğunlaşan her şey farklı bir konum kazanır.Örneğin; ses veya ışık yoğunlaştırılınca yıkıcı bir silaha dönüşür.Ekonomik güç az sayıda kişinin kontrolüne girince zaten yıkıcılık amacına ulaşmış olur. Bu ilkdevamı +

BEKLENTİLERİMİZ.

İnsanların umutları tükendiğinde yaşamları da bitmiş olur dersek yanlış olmaz. Düzensizliğin egemen olduğu süreçlerde orta tabakanın çok azı yukarı çıkabilir, azımsanmayacak bir kısmı da aşağıya yuvarlanır. Kazanamamak bir sorun iken, önceden kazandıklarını kaybetmek daha büyük bir sorun olarak kapdevamı +

Birlikteliklere...

Bireysel özgürlükler elden giderken; beraberinde ulusal bağımsızlığı da götürür!BİREY.Yaşantısı yasalar, kurumlar ve teamüller eşliğinde güvenceye alınan; herhangi bir otoriteden(kamusal ve inançsal) emir ve direktif almayan, devletin temel katılımcısı olan, toplumsal varlıktır. İçinde bulunduğu topludevamı +

ALIŞAMAMAK

Bir atasözümüz şöyle derdi; ”Sakla samanı, gelir zamanı. ”Gerçi şimdi saklayabilecek samanımız yok, artık samanı da dışarıdan alıyoruz. Yani, kelimenin tam anlamıyla, yaşamın her alanında tasarruf yapmak zorunda olduğumuzu görüyoruz. Yeterli ve gerekli üretim olmayınca, her şey ve hatta üretilenlerindevamı +

Gelecek gelsin diye...

Olumlu, istendik ve beklenir bir gelecek tüm insanların önceliklilerindendir. Bu istemler, normal koşulların normal beklentilerindendir. Eğer koşullar normal değil ise;1-Normal koşullarda değiliz.2-Normali bozulan insanlarla birlikteyiz.3-Teorik çözümlerin yetmediği bir yerdeyiz.Çözümler bu saptamalar dikkate alındevamı +

Gün ışır mı?

Yıllardır yönetim kademelerinde yer alamayanlar(niteliklerinin yetmezliği nedeniyle),bir biçimde yönetime el koyduklarında, kendi yandaşlarını hukuka aykırı yol ve yöntemlerle makamlara taşıdılar. Özellikle okullara ve işe giriş sınavlarının sorularını çalarak hem haksız konumlar kazandılar hem de hak ededevamı +

Acılar uyanıyor

Var olmak tüm varlıkların ortak paydasıdır, bu nedenle türlerin birlikteliği kaçınılmazdır. Yaşamların yaşanabilir olması, türlerin uyumlu birliktelikleriyle olanaklıdır. Kendisinden farklı olan ve var olan tüm öteki varlıklara saygı duymayanlar, insan olmayı hak etmez!DUYMAK.Duymak, dıştan gelen uyarıcıdevamı +

Yaşamın açmazları:

Her varlığın öncelikli talebi güvenli biçimde varlık sürdürme istemidir. Varlıklar bu istemlerini olanakları ölçüsünde kendilerinin dışında olan fakat doğada yaşamı paylaştıkları öteki varlıklara iletirler. Bu yaşama tutunma taleplerinin ne ölçüde algılandığını, tanığı olduğumuz olumsuz sonuçdevamı +

KISA KISA (1)

                                                     YÜKÜ ÇEKENLER Sen hak etmediğin yükleri taşırken, sana bilerek yük olmak onudevamı +

Cumhuriyeti bitirdiler mi?

Cumhuriyet halkın kendi kendini yönetmesi temelinde geliştirilen bir yönetim biçimidir. Bu yönetimde özne olan halktır. Özgür iradi katılımıyla kendi devletini oluşturan, amaç ortaklığı olan insanlardan oluşan bir yapıdan söz ediyoruz. Bu yapı hukukun üstünlüğünü ve bireylerin temel haklarının korunmasdevamı +

Adaylarımız

Fikri Sağlar Mersin yerel yönetim seçimi için öneride bulunuyor. Öncelikle bu öneriye katıldığımı ifade etmek isterim. Fikri Sağlar siyasi yaşamımızın yüz sayılan kişilerin önde gelenlerindendir. Kendisinden gerektiği gibi yararlanılmadığını ve hatta sudan gerekçelerle halkına hizmetten uzaklaştırılddevamı +

Ayrımcılıklar

Ayrımcılık demokratik bir yaklaşım değildir. Toplumsal yaşamda demokratik olan yaklaşım farklılıkların kabul edilmesidir.  Bu kabul birlikte yaşamı olanaklı kılar. Farklı olanların birlikte olmayı başarması bir yaşam kültürüdür. Kültürün kısa tanımı yaşam biçimi olarak ifade edilir.Önümdevamı +

Açlık uyanınca

Yoksullaşma yaşamın her alanında, her yönüyle ve hızla yayılıyor. Gelir azalması ve varlıkların el değiştirmesi; toplumsal yıkımlar, ahlaki çöküntü, kültürel erozyon, sanatta sönme, bilgi törpülenmesi ile sürer(!) Yaşamın çölleşmesiyle birlikte koşar adım insansızlaşmaya gidiş başlar. Örgütlüdevamı +

Kriz

Kriz sadece kişilerin, toplumun sorunu değil, sonuçları itibariyle dünya insanlık ailesinin sorunudur. Bir kısım zenginler konum ve koşulları nedeniyle krizi fırsata çevirme olanağına sahiptirler ve genellikle de o fırsatı değerlendirirler. Sonuçları itibariyle kriz zenginlerin malını, yoksulların canını aldevamı +

Banka hisseleri

İnsanlar devletler kurulmadan öncede birlikte yaşıyorlardı. Özel mülkiyetin ortaya çıkışından sonra insanlar daha çok güvenceye gereksinim duymuşlardır. Güvencelerin önde geleni yaşam hakkı iken, mülkiyet hakkı bunun önüne geçmiştir. Varlıkların korunması, varsıllaşanların öncelikli sorunu olunca dedevamı +

Acayip şeyler (!)

Sıradan bir kişinin yolsuzluk yapması pek olası gözükmemektedir. Çünkü yolsuzluk ancak olanaklar olunca yapılabilecek bir şeydir. Yolsuzluk ülke ekonomisi açısından bir kayıp ve kaçaktır ki; başkalarının hakkına el koyma işlemi ulusal gelirin düşmesine neden olur.“Yolsuzluk, kamusal gücü elinde tutan kidevamı +

Sağın diliyle...

Ana dilde yabancı dille konuşmak diye bir saptama var. Bu olgu toplumun farklı kesimlerinin farklı söylemler geliştirdiğini ifade eder. Bu nedenle “sağın dili” dendiği zaman yadırganmıyor. Sağın dili, belirleyenlerin(egemenler, kapitalistler ve çıkarcı yönetenler)belirlenenler için kurguladığı bir dildir. devamı +

İtibarımız sıfırlanıyor mu ?

Bu itibar konusunda yazdığım dördüncü yazı oluyor. İlk yazdığım hariç, ardışık üçüncü yazı bu.İtibar öncelikle bir saygınlıktır. Üstelik bu saygınlık evrensel geçerliğe sahiptir. Öncelikle tüm varlıkların varlığını korumasını ve yaşamını sürdürmesi hoşgörüsünü içerir. Sevgi, saygıdevamı +

İtibarımız

İtibar; saygı görme, değer verilir olma ve güvenilir olmak halidir diyebiliriz.Genel olarak bir ülkenin itibarı o ülkenin sıradan vatandaşlarının saygınlığı ile eşdeğerdir. Bir birey yaşama ilişkin temel hak ve özgürlüklerini özgürce yaşayabiliyorsa, birey yaşam açısından saygın bir konumdadır.Özgüdevamı +

Açmazın taşkınları

Devletin en temel görevi, tüm vatandaşlarının mal ve can güvenliğini korumaktır. Devlet olgusunun varlığına katılan ve onun temelini oluşturan vatandaşların yaşama ilişkin tüm haklarını korumak devletin öncelikli ve ertelenemez görevidir. Can güvenliği, mal güvenliği, inanç ve düşünce özgürlüğü budevamı +

Çözüm için

Kim ne derse desin, şu anda ülkemiz çok büyük sorunlarla karşı karşıyadır. Ülkesini, milletini ve insanlığı seven kişiler mevcut sorunların çözümleri için öneriler sunması ve çözümlere katılması gerekir. Sadece muhalefet partisinin değil, tüm partilerin en tartışılmaz görevi, ülke sorunlarının çdevamı +

Pazar Vatandaşlığı

Doğanın doğal kurallarından biridir.Değişim hızlanınca,geçmiş de hızla uzaklaşır şimdilerden.Böyle bir yabancılaşma sürecini yaşamaktayız.Değişimler sadece yapıları değil,değişen yapıların tanımlarını da değiştirir.Tanımlanmamış veya tanımı güncellenmemiş hiçbir şey temel olarak yada ön kdevamı +

Kan Kaybı

Küresel boyutta çağımızın en yıkıcı hastalığı küreselleşme olgusudur. Yeterince gelişememiş ülkeler, değerli olan her şeylerini(insan kaynağı da dahil) emperyalistlere kaptırmışlardır. Bu süreçte çıkarcı işbirlikçiler ülkelerinin içten kuşatılmasına aracılık etmişlerdir. Küreselleşme süredevamı +

Ermeniyi dövdürtmemeli

Bu anlatıyı daha önce bir yazımda kullanmıştım. Hangi yazımda kullandığımı bilseydim, kendimden alıntı yaparak devam edebilirdim. Aynı konuyu ikinci kez yazmak pek hoş bir durum değil. En ufak farklılıklar bile sorun yaratabilir. Bu nedenle bir başka yazarın yazdığını tercih ettim:“sarkis çerkezoğlu'nundevamı +

Faturayı kim öder?

Yasaların egemen kılındığı, yargı bağımsızlığının olduğu demokratik bir ülkede, faturayı kimin ödeyeceği sorusu sorulmaz. Faturayı kimin ödeyeceğini konu ile ilgilenen herkes bilir. Burada söz konusu olan şey öngörülebilirliktir. Öngörülebilirlik yaşama ilişkin her alanda güvenilirlik anlamına gelidevamı +

Soygun çuvala sığmadı (!)

Özelleştirme konusu irdelenirken, kamu yararına olup olmadığını saptamak için bazı temel sorular sormak gerekir. Bu soruları şöyle sıralayabiliriz:1-Özelleştirmeden sonra üretim arttı mı?2-Özelleştirmeye konu olan üretim biriminin ürettiği mal ve hizmetlerin fiyatı düştü mü?3-Ürün daha kaliteli hale gedevamı +

İtibarsızlaştırmak ve istismar

İtibarsızlaştırmak; her koşulda cepheden saldırılamayan değerleri hedef alan bir sinsi saldırıdır.  Bu tür namert saldırılarda; yer, zaman ve koşullar dikkate alınır. Saldırılacak objenin savunmasızlığı da denkleme dahil edilir. Böyle bir saldırı hiçbir koşulda insani ve dürüstçe değildir. devamı +

Özelleştirilen...

Özelleştirmenin temel mantığı, kamuya ait varlıkların yasal kılıfla yağmalanmasıdır. Kamuya ait olan varlıklar, kamunun söz ve karar hakkının kanıtıdır. Varlıklar el değiştirirken yoğunlaşmalar yaşanır. Bu yoğunlaşmaların kaçınılmaz sonucu olarak yönetimde piramit daralır. Her daralma bir yoksunlukdevamı +

Bölüşüm

Bölüşüm, dünyadaki sorunların anasıdır. Bölüşüm adil olduğunda sorun olmaktan çıkar. Bölüşümün adil olabilmesi için hukukun üstünlüğü kabul edilmeli ve her koşulda temel haklar gözetilmelidir. Herhangi bir toplumda kurumlar yasal dayanaklara oturduğunda güven duygusunu pekiştirir. Öngörülebilirlikldevamı +

Aynı gemide miyiz?

İşine yarayan kavramları onaylayıp tekrarlayan, işine yaramayan kavramların içini boşaltarak onlara yeni anlamlar yükleyenlerle anlaşmak sanıldığı kadar kolay değildir. Bu nedenle kimi zaman ana dilde yabancı dille konuşmalara tanık olmak olası gözüküyor.Milli iradeyi temsil edenleri kendisine yetki devrinde bdevamı +

Faturayı kim öder?

Fatura, bir iş veya işlemin ederini belirten belgedir. İş veya işleme konu olan şeyin iki taraf arasındaki uzlaşısı fatura ile somut hale getirilir. Fatura kanıt özelliği taşıyan bir belgedir. Anlaşma, sözleşme ve uzlaşma gibi anlatımların en zayıf halkası uzlaşmadır. Uzlaşma, irade beyanının özgür iradevamı +

Kriz sistemi test etti

Kriz Başkanlık Sistemini test etti.Başkanlık sistemi talebinde en büyük dayanak, tek merkezden hızlı karar üretme istemiydi.Kurumlar ve bürokrasi (temel haklar ve demokratik haklar), tek merkezden hızlı karar almanın ön ündeki en büyük engel olarak gösterildi.Peki, şimdi ne oldu?Göstere göstere gelen kriz kapıdevamı +

Paylaştıran

En eşitsiz güç, yasal sınırlamalara ve demokratik denetime tabi olmayan “paylaştırma” gücüdür. O kadar ki; “ol” dediği abat olur, “öl” dediği yok olur(!) Ol dediği yakın çevresinde olan; çıkarcılar, yağdanlıklar, şaklabanlar ve dalkavuklardır. Çıkarı için her şeyi yapabilecek olanlar ve biatdevamı +

Öfke

Sanatçı sadece toplumu ile birlikte olmaz, gerek duyulan zamanlarda onlara önderlik eder. Sanatçı geçmişten ders alarak geleceği şimdilere taşıyan öncüdür. Normal gelişimini sürdüren demokratik toplumlarda bu önderliğe fazlaca gerek duyulmayabilir. Çünkü örgütlü ve kurumsallaşmış toplumlarda ortak akıl devamı +

Cumhuriyet

Cumhuriyet aydın bireylerin istem, katkı ve çabalarıyla varlığını sürdürebilirdi. Aydınlardan ve aydınlıklardan korkan yaşam düşmanları, kendi yaşamlarına karşı örgütlüydüler(!) Bu çağ dışı ve kendine karşı olan örgütlülük cumhuriyetle yaşıttı. Bu sinsi örgütlülük günümüze dek sürdürmdevamı +

Bu senin hayatın

Çağdaş devlet, özgür iradi katılımcıların fırsat eşitliğine sahip olduğu demokratik bir yapıdır. Bu tanımda belirleyici olan, fırsat eşitliğidir. Fırsat eşitliğinin olmazsa olmazları adil paylaşım ve etkin denetimdir. Hukuki güvence önünü görebilirlik halidir. Öngörülebilirlikler yaşamın ve onun gdevamı +

Mücadele alanı

Bir toplumsal mücadele yapılabilmesi için; mücadelenin meşruiyetinin olması ve kitlelerce de benimsenmesi gerekir. Kitlelerin benimsediği mücadeleler amacına ulaşır. Haklı mücadelenin meşru zeminlerde verilmesi çok önemlidir. Mevcut haliyle meclis halk için olumlu mücadelelerin verilmesine uygun değildir. Kitleledevamı +

Karşılıklılık

İstemsizde olsa zorunlu olarak iş yapanlar, borçlu olanlardır.Birilerinden normal koşullarda vermeyeceği şeyleri almak istiyorsanız, ona karşılıksız bir şeyler verin. Karşılıksız olarak alınan şey, öncelikle ahlakı aşındırır. Bedavacılık arsızlaştırır, karşılıksız gibi gözükenin karşılığı odevamı +

Seçmen yönetirse...

Yerel yönetimlere ilişkin eski bir yazımı okurlarımla paylaşmak istiyorum. Yazı eski olmasına karşın, istemler yeniliğini sürdürüyor. İstemlerimiz ideal bir yerel yönetime ilişkin.                      &nbsdevamı +