Eve Dönüş Yolunda Kaza Yaptılar


Akbük'de mey­da­na gelen ka­za­da di­rek­si­yon ha­ki­mi­ye­ti­ni kay­be­den sü­rü­cü ba­ri­yer­le­re çarp­tı. Ka­za­da ya­ra­la­nan Kor­tun çif­tin­den sü­rü­cü Yük­sel Kor­tun ha­ya­tı

 Paylaş


Akbük'de mey­da­na gelen ka­za­da di­rek­si­yon ha­ki­mi­ye­ti­ni kay­be­den sü­rü­cü ba­ri­yer­le­re çarp­tı. Ka­za­da ya­ra­la­nan Kor­tun çif­tin­den sü­rü­cü Yük­sel Kor­tun ha­ya­tı­nı kay­be­der­ken eşi ise ya­ra­lan­dı.
Kaza; Akbük’de Efes Si­te­si Deniz Sokak’ta mey­da­na geldi. Edi­ni­len bil­gi­ye göre, Akbük ya­şa­yan emek­li 4 çocuk ba­ba­sı Yük­sel Kor­tun (81), eşi Pe­ri­han Kor­tun (65) ile bir­lik­te ken­di­le­ri­ne ait 09 PB 300 pla­ka­lı oto­mo­bil ile Didim’e geldi. Didim’de iş­le­ri­ni bi­ti­ren Kor­tun çifti ev­le­ri­ne dönüş yo­lun­da sü­rü­cü Yük­sel Kor­tun di­rek­si­yon ha­ki­mi­ye­ti­ni kay­be­de­rek ba­ri­yer­le­re çarp­ması sonucunda. Çarp­ma­nın et­ki­siy­le yol ke­na­rın­da­ki boş­lu­ğa düşen oto­mo­bil için­de­ki Kor­tun çifti ağır ya­ra­lan­dılar. Ka­za­yı gören diğer sü­rü­cü­ler ise du­ru­mu em­ni­yet ve sağ­lık ekip­le­ri­ne bil­dir­di. Ka­za­da ağır ya­ra­la­nan Yük­sel ve Pe­ri­han Kor­tun am­bu­lans­la Aydın Ata­türk Dev­let Has­ta­ne­si­ne sevk edil­di. Yoğun ba­kı­ma alı­nan Yük­sel Kor­tun, dok­tor­la­rın tüm mü­da­ha­le­si­ne rağ­men kur­ta­rı­la­ma­dı. Ağır ya­ra­la­nan eşi Pe­ri­han Kor­tun'un ise ilk te­da­vi­si­nin ar­dın­dan ame­li­ya­ta alın­dı. Kor­tun çif­ti­nin emek­li ma­aş­la­rı­nı çek­mek için Didim’e gel­dik­le­ri öğ­re­ni­lir­ken Polis ka­zay­la il­gi­li so­ruş­tur­ma baş­lat­tı.