Erzincan tanıtım günleri yapılacak


15-17 Kasım ta­rih­le­ri ara­sın­da Didim Kay­ma­kam­lı­ğı, Didim Be­le­di­ye­si ve Didim Er­zin­can­lı­lar Der­ne­ği or­tak­lı­ğıy­la Er­zin­can ta­nı­tım gün­le­ri ya­pı­la­cak.Yö­re­

 Paylaş


15-17 Kasım ta­rih­le­ri ara­sın­da Didim Kay­ma­kam­lı­ğı, Didim Be­le­di­ye­si ve Didim Er­zin­can­lı­lar Der­ne­ği or­tak­lı­ğıy­la Er­zin­can ta­nı­tım gün­le­ri ya­pı­la­cak.Yö­re­sel Der­nek­ler Fes­ti­va­li ‘Er­zin­can’ kap­sa­mın­da ya­pı­la­cak olan Er­zin­can ta­nı­tım gün­le­ri prog­ra­mı net­leş­ti.
Fes­ti­val, 15 Kasım Cuma günü saat 10:00’da Didim Er­zin­can­lı­lar Der­ne­ği önün­den Kent mey­da­nı­na ya­pı­la­cak olan yü­rü­yüş ile baş­la­ya­cak. Yü­rü­yü­şün ar­dın­dan Kent Mey­da­nın­da açı­lış kur­de­le­si ke­si­le­rek ko­nuş­ma­lar ya­pı­la­cak. DAHOT Ekibi ta­ra­fın­dan Er­zin­can Yö­re­si hal­ko­yun­la­rı gös­te­ri ya­pı­lır­ken fes­ti­va­lin ilk günü kon­ser­ler­le son bu­la­cak.
16 Kasım Cu­mar­te­si günü 15:00’da DAHOT Ekibi Er­zin­can yö­re­si hal­ko­yun­la­rı gös­te­ri­si sun­duk­tan sonra fes­ti­val, yö­re­sel et­kin­lik­ler ve kon­ser­ler­le devam edecek.
17 Kasım Pazar günü 10:00’da stant­la­rın zi­ya­re­te açıl­ma­sıy­la baş­la­yan fes­ti­val yö­re­sel et­kin­lik­ler­le son bu­la­cak.