Saha rezaleti

2018 yılı 4 Ekim günü Aydın Gençlik Spor İl Müdürlüğü Didim deki sentetik saha için. Sentetik yüzeyli futbol sahası ve halı değişimi ve 2'li soyunma odası yapımı için ihalesi tamamlamıştı. Yapımı başlanması beklenirken ihale iptal edilmişti. O günden beri suni çim sahamızın yapılmasını bekldevamı +

Geç­ti­ği­miz Cu­mar­te­si günü Ak­ye­ni­köy’de Be­le­di­ye­nin kar­şı­sın­da­ki kah­ve­ha­ne­de top­lan­tı dü­zen­le­yen ki­şi­le­re, Top­lan­tı so­nun­da Jan­dar­ma ta­ra­fın­dan şi­ka­yet üze­ri­ne yap­tı­ğı in­ce­le­me so­nu­cun­da, Va­tan­daş­la­rı uyadevamı +

Dik Duruşmuş(!)

Bil­di­ği­niz gibi geç­ti­ği­miz 16 ocak 2020 Per­şem­be günü, Akköy’de ÇED Ra­po­ru ve Ta­rı­ma Da­ya­lı İhti­sas Or­ga­ni­ze Sa­na­yi Böl­ge­si’ne karşı eylem vardı.Bil­di­ği­niz gibi, Didim’de Ag­ro­mey Gıda Yem ve Sa­na­yi Tic. A.Ş ta­ra­fın­dan ku­rul­ma­sı plan­ladevamı +

06.01.2020 günü İzmir Çeş­me­de, Tür­ki­ye Tu­rizm Ya­tı­rım­cı­la­rı Der­ne­ği (TTYD) ile Tür­ki­ye Sa­na­yi­ci ve İş adam­la­rı Der­ne­ği (TÜSİAD) ta­ra­fın­dan dü­zen­le­nen 'Tu­rizm­de Dö­nü­şüm Se­nar­yo­la­rı Ta­nı­tım Top­lan­tı­sı prog­ra­mın­da ko­nudevamı +

Su Ürün­le­ri İhti­sas Or­ga­ni­ze Sa­na­yi Böl­ge­si ku­rul­ma­sı için ça­lış­ma­lar son hı­zıy­la devam edi­yor.Va­li­miz, Didim’de ya­pı­lan top­lan­tı­da “Or­ga­ni­ze balık çift­lik­le­ri böl­ge­sin­de fi­zi­bi­li­te ça­lış­ma­sı son aşa­ma­ya geldi. Ça­lıdevamı +

Didim’e kan­dı­rı­la­cak uyanık(!) çok ol­du­ğun­dan, bu gün­ler­de bir tane de An­ka­ra’dan Didim’e ithal iş bi­ti­ri­ci biri gel­miş.Hak ver­me­mek elde değil.Türkiyenin hiç bir yerinde görülmeyen, Ha­zi­ne ara­zi­le­ri­ni talan eden­le­rin kral­la­rı Didim’deKo­ope­ra­tif üzedevamı +

Gıybet Yapmayın!..

Didim’in gün­de­mi­ne yine bir ha­zi­ne ara­zi­si olayı daha çıktı,“YEŞİL VADİ”Didim’de de­di­ko­du­lar almış ba­şı­nı gi­di­yor.İddi­ala­ra göre!..YEŞİL VADİ’ye ortak olan­la­rın için­de. Yani YEŞİL VADİ’ye, ye­şil­le­ri ya­tı­ran­la­rın için­de.Avu­kat­la­rın devamı +

Didim Ti­ca­ret Odası’nın, ekim ayı mec­lis top­lan­tı­sın­da, Ti­ca­ret Odası Baş­ka­nı H. Erbaş, son gün­ler­de il­çe­nin gün­de­mi­ni meş­gul eden Ta­rı­ma Da­ya­lı Or­ga­ni­ze Sa­na­yi Böl­ge­si (OSB) ko­nu­sun­da, Ti­ca­ret Odası Mec­lis top­lan­tı­sın­da Didim’e mdevamı +

Yayın yasağı konmaması dileği ile...

OSB ile baş­la­yan rant kav­ga­sı­nın hızı kes­mi­yor. Bu gi­diş­le de ke­si­lecek gibi gö­rül­mü­yor, rant büyük olun­ca hi­ka­ye­si de büyük olu­yor. Ti­ca­ret Odası Baş­ka­nı H. Erbaş bir top­lan­tı­da “Didim'in Bir Hi­ka­ye­ye İhti­ya­cı Var(!)” demiş. “Ha­zidevamı +

Bu tepki konuya değil, Oda'yadır.

Bir gün evvel Su Ürün­le­ri Or­ga­ni­ze Sa­na­yi böl­ge­si karşı yapılan STK’ların Didim’de ve Aydın’da yaptıkları eylemlere ilgisiz kalan Didim Ticaret Odası Başkanı ve Meclisi. OSB’ye biz de karşıyız diyerek, halkın aklıyla dalga geçiyorlar.Gazetemizin Pazartesi günkü haberinde  ki residevamı +

Didim gündeminde ORMAN KAMPI var.

Didim Belediye Başkanı Deniz Atabay,  5 yıl önce Orman Kampı için "Sözleşme 5 yıllık yaptığımız yatırımlarla bu süre 29 yıla çıkacak. Biz işin parasında değiliz. Didim'in prestiji anlamında neye mal olursa olsun burayı alacağız” demişti ve aldı. “Orman kampını istediğimiz şekilde hizmete sodevamı +

Kuşadası'nı kıskanmamak mümkün mü?

Geç­ti­ği­miz gün­ler­de bir haber oku­dum. Ha­be­ri oku­yun­ca Didim’in so­kak­la­rı ak­lı­ma geldi. Al­tın­kum Yalı Cad­de­si, Ata­türk bul­va­rı, Cum­hu­ri­yet Cad­de­si, çarşı içi vs. vs. Tu­rizm­de ka­li­teyi ya­ka­la­mak için Kuşadası bakın neler yapıyor. Haberi okuyudevamı +

Darısı Didim’in Başına

Bu haberi okuyunca gözümün önüne Yalı Caddesi geldi. Yollara konulan sandalyeler, masalar, tabelalar. buzdolaplar, hediyelik eşyalar vs. vs.. Turizmde kalite diyoruz ama. Vatandaş olarak tepkimizi göstermiyoruz. Turizm Derneği’de, belediye olarak da görüntü kirliliğine, işgaliyeye engel olmak için hiçbir şey yapdevamı +

Didim’de bir yerel seçim daha “Didim’in ilacı Mümim KA­MA­CI” diye diye geçti. Yıl­lar­ca et­ra­fın­da­ki rant­çı­lar­dan başka kim­se­ye hiz­met ver­me­yen, Yo­ran­lı Mümin KA­MA­CI’dan, AK Parti’de na­si­bi­ni aldı. Didim’in ilacı Mümin KA­MA­CI, AK Par­ti­ye’de ilaç devamı +

Evet yerel seçim sürecinde Didim’de “AT İZİ, İT İZİNE KARIŞTI” desek yeridir.CHP’lilere, Yoranlı Mümin Kamacı’nın nasıl biri olduğunu senelerce yazdım anlatamadım. Yoranlı Mümin Kamacı, önce CHP’ye ihanet etti. Sonrasında DSP’ye de ihanet etti. En sonunda AK Partiye karar verdi. Katıldığıdevamı +

2009'da, Didim’de  yerel seçimini CHP’li seçmenin sayesinde kazanan Yoranlı Kamacı, Belediyeye girerken  ampül kırarak AK Partiye hakaret etmişti hatırlarsınız. Şimdi AK Partiden Belediye başkan adayı olmak için harekete geçmiş.CHP’den 10 yıl meclis üyeliği yap, sonra 10 yıl Belediye Başkanığdevamı +

Abd'li Rahip Anderw Brunson

Ne gu­du­bet bir il­çe­de ya­şı­yoz be kar­de­şim. Didim için genel ba­sın­da bir kere ha­yır­lı haber çıksa, haber ya­pa­na bir yıl tatil ve­recek du­ru­ma düş­tük. - ABD’li Rahip And­rew Brun­son’un Gizli ta­nık­la­rı­nın Didim de ya­şa­dı­ğı or­ta­ya çıktı. - "Kdevamı +

Başta Yoranlı KAMACI’nın döneminde usulsüzlükle başlayan bir inşaat. Sonradan gelen yönetim tarafından usulsüzlüğe izin verilmediği için iş uzadıkça uzadı, ve bu günlere gelindi. Konuyu hakkında açıklama yapmama gerek yok sanırım, olayları yıllardır herkes biliyor. Bende  bu konu hakkında gazetemdevamı +

Didim’de gözden kaçanlar

KÖPEK BALIĞI DİDİM SAHİLLERİNE GELİRSE NE OLUR? Didim’in bütün sorunları çözüldüğü için, belediye meclis toplantısı boş gündemle toplandı. Belediye meclisi boş gündemle toplanınca, boş meclis üyeleri meclisin suyunu çıkardılar.  Bir tanesi yakın akrabalarının “Mehmet ve Ayşe Sümer” isdevamı +

Gereksiz, ama mecburi bir yazı

SES gazetesi Didim muhabiri Hüseyin Çalışkan benim hakkımda yazdığı habere cevabımdır.“Köşe yazarının yalanını 'Koçak' ortaya çıkardı” diye başlık atmış. SES gazetesi Didim muhabiri Hüseyin Çalışkan “Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İlçe Danışma Kurulu Toplantısı'nda İlçe Başkanı Nurettdevamı +

Didim CHP, 27 Temmuz 2018 günü ilçe danışma kurulunu gerçekleştirdi. Danışma kurulunda İlçe Başkanı Nurettin Koçak’ın açılış konuşmasından sonra, basına kapalı yapıldı. Yani basına kapalı yapılan bölümde konuşulanlar, gazeteciler için  haber yapılmaması gerektiğini anlatmaya gelir. &ndevamı +

Tür­ki­ye İsta­tis­tik Ku­ru­mu’nun 2017 yı­lı­na iliş­kin ya­zı­lı medya is­ta­tis­tik­le­ri­ni göre.  Tür­ki­ye'de yayınlanan ga­ze­te ve der­gi­le­rin sa­yı­sı, 2017'de bir ön­ce­ki yıla göre yüzde 2,3 azal­dığını gösteriyor. 2017 yılında 6 bin 124 ga­ze­te ve dergi yadevamı +

Gündem yerel siyaset

Didim kamuoyu yavaş yavaş yerel seçimlere hazırlanıyor. Nereye gitsen konu Belediye yönetimi. İnşaat sektöründe hizmet veren mimar ve mühendisler, Belediyedeki şahsi ve keyfi uygulamalarından rahatsızlar. Bir ara Didim’in mimar ve mühendisler yürüyüş yaptılar. Boş dosya koydular, sonuç yine aynı.  Tudevamı +

Didim Belediye Meclisi bir türlü çatı meselesini halledemedi. Kavga, kargaşa, tartışma itişme bir türlü halledemediler. Alkollüyken her türlü damı halletmek kolay(!).  Ayık kafayla binaların çatısını halledinde görelim. Önümüzdeki meclis öncesi, kişi başı bir 35'lik benden, balık, meze içinde spondevamı +

Evet Genel seçimler bitti, sıra geldi yerel seçimlere. Öncelikle,  Belediye başkan adayları, Partisinden aday olabilmek için bütün kozlarını kullanmaya başladılar.  Partilerin adayları belli olunca bu seferde meclis üyeliklerinde yarış başlayacak. Ondan sonrada partiler arası, vaatler, prdevamı +

Atalarımız “Yediğin hurmalar bir gün gelir tırmalar” demekle ne kadar doğru söylemiş. Yeni bir beyaz sayfa açıyoruz anlamında “BEYAZ” liste ile Ticaret Odası seçimlerine giren grubun başı Hilmi Erbaş açıklama yapmış. Bir zamanlar Pensilvanya’ya (diğer bir tabirleriyle hoca efendi) gitmek içdevamı +

Didim’de Atatürkçü olmak

Didim CHP İlçe Yönetimi, Atatürkçü Düşünce Derneği’ni ziyaretinde. CHP İlçe Başkanı Nurettin Koçak “2019 seçimleri öncesi kaybolmaya başlayan Cumhuriyet Değerlerine sahip çıkmak için tek bir cephenin oluşturulması fikrini söyleyen Nurettin Koçak CHP olarak  ADD’nin bu cephede mutlaka olması gerdevamı +

1 - Değişim ne zaman?21 Ocak 2018 günü yapılan Didim Esnaf Odası seçimlerinde “Değişim ve Yenilik”  “Değişim sizinle başlar” gibi söylemleriyle esnaf seçmenine söz veren Şerif Erul ve ekibi (Ekibe 75 Gençlik diyorlar) seçimi kazandı.   Yaklaşık 2 aya yakın zamandır Didim Esnaf Odası indevamı +

Didim CHP'de Aday Çokluğu

Didim’de 2019 yerel seçim öncesi, CHP’de Belediye Başkan adaylarının sayısına bakarsanız, Mevcut belediye başkanı değişecek gibi bir algı, bir inanış var. Ankara’ya her gidene, CHP Genel Merkezinde kim, nasıl gaz veriyorlarsa, Didim’e kara yoluyla gelen yok, hepsi uçarak geliyor. CHP Genel Merkezidevamı +

Kel Başa, Şimşir Tarak

“DİDİM’İN ÜZERİNDE OYNANAN OYUNLAR !” Başlığı ile yerel basında bir açıklama okudum.Açıklamayı yapan Didim eski CHP İlçe Başkanı Gökmen Karataş yapmış. Açıklamasında, Didim de satışa çıkan 1020 parselden bahsetmiş. “Didim parsel parsel satılıyor sesini çıkaran yok. 1020 parsel padevamı +

Didim’de gazetecilik

Bir mesleği icra edebilmenin şartları, kanunları ve etik kuralları vardır. Gazetecilik mesleğinde ise bulunduğun yöreyi çok iyi tanımadan yapman mümkün değil. İnsanını ve siyasetini çok iyi bilmen gerekir.  Didim’de öyle değil, Didim’e herkes gazeteci.  Didim’de siyasetin kalitesi düşük odevamı +

Boş değil beyler, Dolu olacak

AK Parti ilçe Başkanı Cenk ÜNLÜ. 7 kasım 2017 günü, Belediyenin inşaat söktörü ile ilgili yaptığı uygulamalar hakkında yaptığı açıklamasının bir bölümünde “Mimarlar ve mühendislerin yetersiz” olduğunu söylemişti. Açıklamada konunun özünü yakalayıp “Mimarlar ve mühendislerin yetersiz” olddevamı +