Dimder Kent Tiyatrosu Kuvayı Milliye Destanını Oynadı


30 Kasım Cu­mar­te­si günü saat 20.00'de Çam­lık Ma­hal­le­si 415 Sok. No. 4'de DİMDER Kon­ser Sa­lo­nun­da oy­na­nan “Ku­va­yı Mil­li­ye Des­ta­nı” oyunu baş­la­ma­dan önce sa­lo­nu dol­du­ran

 Paylaş


30 Kasım Cu­mar­te­si günü saat 20.00'de Çam­lık Ma­hal­le­si 415 Sok. No. 4'de DİMDER Kon­ser Sa­lo­nun­da oy­na­nan “Ku­va­yı Mil­li­ye Des­ta­nı” oyunu baş­la­ma­dan önce sa­lo­nu dol­du­ran iz­le­yi­ci­le­rin ayak­ta al­kış­la­rı son­ra­sın­da, Yö­net­men'e çiçek veren DİMDER Baş­ka­nı ERGÜL ERSOY, şöyle ko­nuş­tu:"10 yıl ara­dan sonra, yeni yö­net­men ve oyun­cu­lar ile tek­rar ça­lış­ma­la­rı­na baş­la­yan "DİMDER KENT TİYAT­RO­SU" eki­bi­ne te­şek­kür edi­yo­rum… Dünya şairi NAZIM HİKMET'in Kur­tu­luş Sa­va­şı'mızı an­la­tan "KU­VA­YI MİLLİYE DES­TA­NI"nı büyük bir ba­şa­rı ile oy­na­dı­lar. Ken­di­le­ri­ni kut­lu­yo­rum ve bun­dan sonra ser­gi­le­ye­cek­le­ri oyun­lar­da da ba­şa­rı­la­rı­nın de­va­mı­nı di­li­yo­rum...Siz iz­le­yi­ci­le­ri­mi­ze de ka­tı­lı­mı­nız için te­şek­kür edi­yo­ruz..." dedi.
Oyun son­ra­sı ko­nuş­tu­ğu­muz DİMDER Ku­ru­cu Baş­ka­nı, Onur­sal Baş­kan Doğan Ersoy ise şun­la­rı söy­le­di:"Yak­la­şık 10 yıl ön­ce­si­ne kadar çok ba­şa­rı­lı oyun­la­rı­nı iz­le­di­ği­miz, son ola­rak 'An­ka­ra Ti­yat­ro Fes­ti­va­li'ne ka­tı­lan "DİMDER KENT TİYAT­RO­SU"na hoş­gel­di­niz diyor ve ba­şa­rı­lar di­li­yo­rum...İlk oyun­la­rı olan; "KU­VA­YI MİLLİYE DES­TA­NI"nın­da­ki ba­şa­rı­la­rı ne­de­niy­le Yö­net­men ELİF İŞCAN ERYİĞİT'i, re­ji­sör MURAT GÜR­SEL'i, ışık yö­ne­ti­ci­si PERVİN ŞİRİN'i ve oyun­cu­lar ALİ ASLAN, BENAY ÜNAL, BURAK KALE, DENİZ ER­GÜ­LER, ELİF ERYİĞİT, ERDAL GÜR­ÇAY, ERHAN GÖ­KU­LU, İSMAİL CA­NA­TAN, ÖZNUR KALE'yi kut­lu­yo­rum, te­şek­kür edi­yo­rum." dedi.
Oyun son­ra­sı ko­nuş­tu­ğu­muz; Yö­net­men ELİF İŞCAN ERYİĞİT ise öz­geç­mi­şi­ni şöyle özet­le­di:
“1987 yı­lın­da Te­kir­dağ'da doğ­dum, 2008 yı­lın­da Çu­ku­ro­va Üni­ver­si­te­si Dev­let Kon­ser­va­tu­arı Sahne Sa­nat­la­rı Ti­yat­ro/Oyun­cu­luk Ana­sa­nat dalı bö­lü­mü­ne ka­zan­dım. 2012 yı­lın­da mezun ol­duk­tan sonra. Okul sü­re­cin­de ça­lış­ma­ya baş­la­dı­ğı Adana Dev­let Ti­yat­ro­sun­da altı sezon ça­lış­tım. Son­ra­sın­da İstan­bul Dev­let Ti­yat­ro­sun­da iki sezon ça­lış­tım. Dev­let Ti­yat­ro­su ile bir­lik­te çe­şit­li özel ti­yat­ro­lar­da ça­lış­tım. Bir­çok si­ne­ma, dizi ve rek­lam fil­min­de rol aldım. Ha­li­ha­zır­da Didim Müzik Der­ne­ğin­de yö­net­men oyun­cu ve ko­rist ola­rak ça­lış­mak­ta­yım, Didim Halk Eği­tim­de Dik­si­yon ve Uy­gu­la­ma­lı Ti­yat­ro eği­ti­mi ve Didim Sanat Aka­de­mi­de dans dersi ver­mek­te­ğim. Uzun yıl­lar­dır dub­laj oyun­cu­su, dans eğit­me­ni, yö­net­men, oyun­cu, ti­yat­ro eğit­me­ni, drama ve orf eğit­me­ni ola­rak ça­lış­ma­la­rım oldu" dedi.