Didimspor İlk yarıyı lider bitirdi


 Di­dims­por kendi sa­ha­sın­da Ko­çar­lı Men­de­res Spor' u 3-0 Mağ­lup Etti.Maçın ilk ya­rı­sın­da her iki ta­kı­mın­da bir­bi­ri­ne fazla bir üs­tün­lük sağ­la­ya­ma­ma­sı­na rağ­men

 Paylaş


Di­dims­por kendi sa­ha­sın­da Ko­çar­lı Men­de­res Spor' u 3-0 Mağ­lup Etti.
Maçın ilk ya­rı­sın­da her iki ta­kı­mın­da bir­bi­ri­ne fazla bir üs­tün­lük sağ­la­ya­ma­ma­sı­na rağ­men. 37. da­ki­ka­da, Resul'ün güzel or­ta­sı­nı Yal­çın Filiz kafa golü ile Didim Spor 37. da­ki­ka­da at­tı­ğı gölle ilk yarı 1-0 önde bi­tir­di.
Di­dims­por ikin­ci ya­rı­ya is­tek­li ve bas­kı­lı baş­la­yan tarafoldu. Farkı açmak is­te­yen Di­dims­por bir çok kez po­zis­yo­na gir­me­si­ne rağ­men, golü 65. da­ki­ka­da buldu.
Ko­çar­lı Men­de­ress­por tek­nik so­rum­lu­su, Di­dims­por’un ceza sa­ha­sın­da­ki bir po­zis­yon­da pe­nal­tı ol­du­ğu iti­raz­la­rı­nı, sa­ha­ya gi­re­rek hakem Kaan Kara iti­raz et­me­sin­den do­la­yı kır­mı­zı kart gös­te­re­rek saha dışı çı­ka­rıl­dı.
70. da­ki­ka­da Ko­çar­lı Men­de­res oyun­cu­su sa­kat­lık ge­çir­di. Sedye ile alı­nan fut­bol­cu am­bu­las­la has­ta­ne­ye kal­dı­rıl­dı.
78. da­ki­ka­da Di­dims­por’lu Kadir'in ceza sa­ha­sın­da rakip oyun­cu­nun faul yap­ma­sı­nı hakem pe­nal­tı çiz­gi­si­ni gös­ter­di. Pe­nal­tı vu­ru­şu­nu kul­la­nan Tolga Gür­büz gole ce­vir­di.
85. da­ki­ka­da ceza sa­ha­sı dı­şın­da ka­le­ci­nin elle topa mü­da­ha­le et­me­si so­nu­cun­da kır­mı­zı kart gördü ve hakem ser­best vuruş verdi. Ko­çar­lı Men­de­ress­por’un ka­le­ci­si oyun dı­şın­da ka­lın­ca, oyun­cu de­ğiş­tir­me hakkı bit­ti­ğin­den, ka­le­ci ol­ma­yan başka bir oyun­cu geçti. De­va­mın­da Di­dims­por’lu Hamit Ekiz’in ceza sa­ha­sı önün­den güzel bir vu­ruş­la maçın sko­ru­nu be­lir­le­di. Didim Spor 3-0 skor­la Ligin ilk dev­re­si­ni lider bi­tir­di.
Di­dims­por, Ligin 2. dev­re­sin­de 19 Ocak 2020 ta­ri­hin­de, kendi sa­ha­sın­da Ku­şa­da­sı Trab­zon Genç­liks­por ile baş­la­ya­cak.Kar­şı­laş­ma so­nun­da Di­dims­por Baş­ka­nı Deniz Polat, “Aynı is­tik­ra­rı 2. ya­rı­da da devam et­ti­rip, Sam­pi­yon ola­ca­ğız. Ta­kı­mı­mı­zı Yal­nız bı­rak­ma­yan ta­raf­tar­la­rı­mı­za te­şek­kür ede­riz.” dedi.