Didimspor 6'da 6 yaptı, Liderliği bırakmadı


Maça mü­sa­it bir ha­va­da Didim Ata­türk stad­yu­mun­da baş­la­yan Aydın Süper Amatör Ligin A grubunda 6. haftasında, lig­de­ki na­mağ­lup un­va­nı­nı ko­ru­yan Di­dims­por kısa pas­lar­la oyun ku­

 Paylaş


Maça mü­sa­it bir ha­va­da Didim Ata­türk stad­yu­mun­da baş­la­yan Aydın Süper Amatör Ligin A grubunda 6. haftasında, lig­de­ki na­mağ­lup un­va­nı­nı ko­ru­yan Di­dims­por kısa pas­lar­la oyun ku­ra­rak oyun­da ba­şa­rı­lı sonuç elde ederken, Da­vut­lar Be­le­di­yes­por uzun pas­lar­la Di­dims­por kar­şı­sın­da da­ya­na­ma­dı.
Di­dims­por 6. maçında 6. galibiyetini alarak18 puana yük­sel­di. Da­vut­lar Be­le­di­yes­por kar­şı­laş­ma­sı 3-0 lık Di­dims­por ga­li­bi­ye­ti ile sona erdiAydın Süper Amatör Ligin A grubunda, gru­bu­nun 6 haf­ta­sın­da Didim Ata­türk Stadı'nda güneşli bir havada ya­pı­lan kar­şı­laş­ma­nın ilk­ go­lü 12 da­ki­ka­da 10 nu­ma­ray­la Hamit Ekiz’in kul­lan­dı­ğı pe­nal­tı­yı gole çe­vir­di.. 1 da­ki­ka uzat­ma­ya rağ­men bu so­nuç­la sona erdiİkinci ya­rı­ya Tolga'yı oyunu alan Al­pars­lan Baş­ka­ya Be­dir­han'ı oyun­dan aldı.
Da­vut­lar Be­le­di­yes­por'un tüm ham­le­le­ri­ne rağ­men ka­le­ye ula­şı­la­maz­ken Di­dims­por, Da­vut­lar yarı sa­ha­sı­na gir­di­ği her po­zis­yo­nu gole çe­vir­me gay­re­ti ser­gi­le­di.
Maçın 85. da­ki­ka­sında Mesut Yarar'ın ka­le­ciy­le karşı kar­şı­ya kal­dı­ğı po­zis­yon­da top fi­le­ler­le bu­luş­tu ve skor 2-0 olsu.Hakem Ar­ma­ğan Çan­ka­ya, 5 Da­ki­ka uzat­ma ve­ri­di. Maçın bit­me­si­ne 2 da­ki­ka­lık kalan Da­vut­lar Be­le­di­yes­por ka­le­ci­si Evren'in topa ceza çiz­gi­si dı­şın­da mü­da­ha­le et­me­sin­den do­la­yı fri­kik ka­za­nan Di­dims­por 7 nu­ma­ra­lı oyun­cu Tolga Gürbüz’ün direk kalaye vu­ru­şuy­la topu fi­le­le­re gön­der­di ve maç 3-0 Didimspo­run ga­li­bi­ye­ti ile sona erdi.
Di­dims­por'un ye­nil­mez­lik se­ri­si­ni devam et­tir­di­ği bu maçın ar­dın­dan Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Deniz Polat: "Ma­çı­mı­zı iz­le­me­ye , ta­kı­mı­mı­zı des­tek­le­me­ye gelen tüm ta­raf­tar­la­rı­mı­za son­suz te­şek­kür ede­riz. Biz­le­re güç kat­tı­lar. Ta­kı­mı­mız 18 pu­an­la li­der­li­ği­ni sür­dü­re­rek Salı gü­nün­den iti­ba­ren Ger­men­ciks­por maçı ha­zır­lık­la­rı­na baş­la­ya­cak " açık­la­ma­sı yaptı.

STAD:Didim Ata­türk Stad­yu­mu
Ha­kem­ler: Ar­ma­ğan Çan­ka­ya, Duygu Can­tez, Hakan Ak­ka­ya
Didimspor : Mesut, Kaan, Kadir, Yusuf, Yal­çın, Resul, Mesut, Ali Çetin, Tolga Gür­büz (17) Gen­ce­bay (78) Mu­sa­can (+90)
Da­vut­lar Be­le­di­yes­por: Evren, Burak, Ata, Ahmet, Ra­ma­zan, Mus­ta­fa, Efe, Güra, Be­dir­can, Bün­ya­min, İrfan