Didim Ziraat Odası çiftçilerimize 10 bin zeytin fidanı dağıttı


Pi­ya­sa fi­ya­tı­nın al­tın­da kar amacı güt­mek­si­zin 1,5 ya­şın­da daha çok iri sof­ra­lık zey­tin ola­rak de­ğer­len­di­ri­lecek Gem­lik(Tril­ye) cinsi fi­dan­lar çift­çi­ler ta­ra­fın­d

 Paylaş


Pi­ya­sa fi­ya­tı­nın al­tın­da kar amacı güt­mek­si­zin 1,5 ya­şın­da daha çok iri sof­ra­lık zey­tin ola­rak de­ğer­len­di­ri­lecek Gem­lik(Tril­ye) cinsi fi­dan­lar çift­çi­ler ta­ra­fın­dan ilgi gördü. Gece geç sa­at­le­re kadar da­ğı­tım devam etti. Yeni ta­lep­ler alın­ma­ya baş­la­dı. Önü­müz­de­ki hafta için tek­rar 10 bin fidan si­pa­ri­şi ve­ril­di­ği­ni Zi­ra­at Odası Baş­ka­nı Dr. Hilmi YIL­DI­RIM açık­la­dı. Çift­çi­le­ri­miz için iler­le­yen za­man­lar­da ma­ki­na ve ekip­man gibi mal­ze­me­le­rin daha ucuz te­mi­ni ko­nu­sun­da aracı ol­ma­ya ça­lı­şa­cak­la­rı­nı be­lirt­ti.